بنام اولین استاد هستی

ستارگان کونگ فو

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدبه صفحه توصیه های دیگر

باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج)

خوش آمدید

تهیه وتنظیم : ناصر بخشی

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

شمابامشاهده ودقت دراین صفحه میتوانید

به اطلاعاتی ارزشمند برای

پیشرفت وکسب موفقیتهای بسیاردرزندگی فردی واجتماعی ،

گـــام بلند ومحکمی رابردارید

به امید موفقیتهای روزافزون شما

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

فهرست مطالب موجود دراین صفحه:

1) آخرین توصیه ها

شامل نحوه :

ـ پیشنهادخیرخواهـانه درپایان اوقات فـراغت فصل تابستان

2) جزوه اصـــول اساسـی زندگـی

شامل نحوه :

- داشتن تغذیه سالم

- داشتن شیوه خوب زندگی

- داشتن آرامـش ونداشتن استرس

- داشتن تحرک و ورزش

3) راز روشن

شامل جملات  کلیدی ، راهبردی وکاربردی (مثبت اندیشی وانرژی بخش) در زندگی فردی واجتماعی

4) 20روش برای افزایش خلاقیت

5) مهارت خوب زندگى کردن را بیاموزیم

6) خصوصیات افراد موفق وکامیاب


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 

بسمه تعالی

ما مي خواهيم از طريق  ورزش جواناني تربيت كنيم كه 

ازنظر جسـمي سـالم ، بانشـاط ، نيرومنـد  

وازنظر روحـي مؤمـن ، شجـاع و ايثـارگر و... باشند.

آیا می دانـید ؛

************

پرکـردن اوقات فـراغت با غنی کردن اوقـات فراغت فـرق دارد

باشگاه فرهنگي ، ورزشي ، رزمي المهدي(عج)

هیچ وقت سعی نکـرده اوقات فراغـت فرزندان دلبند وعزیـزتان را تنها پـُـرکنند 

بلـکه همیشه سـعی داشته است که اوقـات گرانبهای آنهارا پُـربارو غـنی کند.  

اولیاء گرامی وارجمند، باسلام وتحیت ؛

اکنون که دراواخرفصل تابستان وظاهراً اوقات فراغت عزیزان شما قرارداریم، شایددرذهن شما این تداعی شودکه باشروع مدارس دیگردوران ورزش کردن بچه ها تمام شودو بیشتر به درس خواندن توجه کنند. امــا ؛       

ورزش همیشه باعث پیشـرفت زندگی خصوصاً تحصـیل بوده است

نه مانع  پیشـرفت درزندگی 

تداعی آغازمدارس واتمام ورزش نیازبه تفکرونواندیشی بیشتری دارد ، چراکه اوقات فراغت مختص فصل تابستان نیست ومسلماً بابرنامه ریزی می توان درطول سال به همه کارها ازجمله ورزش دست یافت.

ودیگراینـکه فرزندان شما دراین منطقه همیشه دارای اوقات فراغت های بسیاری هستندکه چه بساخدای ناکرده برای گذراندن اوقات فراغت خود، گرایشهایی به سمت معضلات اجتماعی پیداکنندوباید بدانیدکه ؛ 

ورزش کردن  براي این است ، بهترفكركنـيم تا  بهترزندگي كنـيم

************

کسانی که درسالهای گذشته به این توصیه وپیشنهاد دوستانه وخیرخواهانه مـا توجه وعمل کردند، در حال حاضرازافتخارات خود،خانواده ،اجتماع و باشگاه فرهنگي ، ورزشي ، رزمي المهدي(عج) هستند.

حال اولیاء محتـرم ، شمامی توانیدباگرفتن تصمیمی منطقی واقدامی ازسرآینده نگری و دوراندیشی ، ازهرزرفتن اوقات فراغت فرزندان عزیزتان درحین سال تحصیلی ، ازتنبلی وسایرگرایش هایی که آنهارا به سمت معضلات وپدیده های منفی اجتماعی هدایت می کند، جلوگیری نمایید.

************ 

گذشته ازطرح مطالب فوق به اطلاع میرساند ، دراندک مدت فصل تابستان که مجموعاًً36 جلسه تمرینی میباشد، (درصورت حضورمنظم درتمرین)فرزنددلبنـد شما تنهابه گوشه ای ازتوانایی های ابتدایی ومقدماتی خود پی برده اندوبه راهنمایی های بیشترمربی خود نیاز مبرم دارندتاآموزشهای سطح بالاتروپیشرفته تری راببینندکه درآینده بتوانندافتخارآفرینی کنندوباعث افتخارخودوشما اولیاءگرامی بشوند.

دراین راستامدیریت باشگاه فرهنگي ، ورزشي ، رزميالمهدي(عج) بااستعانت ازخداوند متعال وبذل عنایت ائمه اطهار (ع)  خصوصاًحضرت صاحب الامر،امام زمان(عج)به همراهی کادرمربیان باتجربه،پرتلاش ودلسوز، جهت انجام وظایف شرعی واجتماعی خودتوانسته است درطول 15سـال گذشته ، درسانسهای تمرینی مجزاومتعدد، محیطی صمیمی وسراسر آموزشی رافراهم آوردتاعزیزان شمابه یادگیری ، تمرین وکسب موفقیت بپردازند واین افتخارمامیباشدکه درخدمت شماوفرزندان شما باشیم، چراکه معتقدیم خدمتگزاری به مردم افتخاراست .

************

باشـگاه فرهنگي ، ورزشي ، رزمي المـهدي(عج) بامجوزرسمی ومستقیم ازاداره کل تربیت بدنی استان تهران در 2 بخش آقایان وبانوان ، باهدف پرباروغنی سازی نسل جوان وآینده سازایران ، چه ازنظرورزشی وچه ازنظراخلاقی توانسته است اثرگذار باشد وبه موفقیتهای بسیاروچشمگیری دست پیداکند.

اکنون نیزبابرنامه ریزی مدون وازپیش تعیین شده وهدفمند ، آمادگی خودرااعلام میداریم تا سهمی درکسب موفقیت های اجتماعی توسط فرزندعزیزشما درآینده ، داشته باشیم.(انشاالله)

«  پیشنهادخیرخواهـانه امروزما ، ضـرورت فردای شـماست »

توجه به پیشنهادما یعنی موفقیت بیشتر شما درتربیت فرزندعزیزتان است

************

باشـگاه فرهنگي ، ورزشي ، رزمي المـهدي(عج)

باامکاناتی محدود وپیشرفتی نامحدود

قديمـي ترين و با سابقه ترين باشـگاه منطقه

مسعوديه ـ والفجر ـ اسلام آباد ـ مسگرآباد ـ قصرفيروزه و افسريه

مرکزآموزش ورزشـکار ، قهـرمان ، مـربی و داور

رشتـه های فـعال:

«  ازچنـد سـال تا چنـدین سـال  »

آقـایان :

تکـواندو ـ کونگ فو ـ بوکـس ـ ژیمناستیک ـ دفاع شخصي ـ سلاح سرد

بانـوان :

ایروبیک ـ یوگـا ـ تکواندو ـ کونگ فو ـ کاراته ـ ژیمناستیک ـ دفاع شخصي ـ سلاح سرد

 ××××××××××××

توضیح :

تمامی مطالب این صفحه تحت عنوان جزوه ای بنام

اصـــول اساسـی زندگـی

دراختیار ورزشکاران باشــگاه فرهنـگی ، ورزشـی ، رزمـی المــهدی(عج) قرارگرفته

 است، لذا به جهت دسترسی دیگرعزیزان ، تمامی صفحات جزوه مربوطه را بصورت کامل

دراین صفحه قرارداده ایم تا همگان ازآن بهره ببرند.

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

طرح روی جلد

باشــگاه فرهنـگی ، ورزشـی ، رزمـی المــهدی(عج)

مرکز آموزش وتربیت ورزشـکار، قهـرمان ، مـربی و داور

باامـکاناتی محدود وپیشـرفتی نامحـدود

« زیرنظراداره کل تربیت بدنی استان تهران » 

اصـــول

اساسـی زندگـی

 almahdiclub.blogfa.com

تهیه وتنظیم  : ناصــر  بخشی

-------------------------------------------------------------------------- 

بسمه تعالی 

باسلام وعرض ارادت به شما دوست محترم وگرامی ؛

به اطلاع جنابعالی میرساندکه بااستعانت ازخداوند متعال وبذل عنایت ائمه اطـهار (س) خصــوصاً حضرت صاحب الامــرامام زمان (عج) جهت انجام وظایف ومسئولیتهای شرعی واجتماعی با مساعدت اداره کل تربیت بدنی استان تهران وحوزه جنوب شرق دررشته های مختلف ورزشی و رزمی جهت ( آقایان و بانوان ) برای خدمت رسانی به اهالی شریف وگرانقدر تاسیس گردید وازهمان زمان بابهره گیری ازمربیان کاردان، متعهدو با تجربه که سابقه انتقال دانش نوین تربیـت بدنی راداشتند،استفاده نموده است که نتیجه این دقت وپیگیری ، آموزش اصولی ورزشکاران وکُلکسیونی ازمدالهـاوعناوین متعدد قهرمانی درمسابقات مختلف بوده اسـت.

معمــولاً فعالیت باشــگاهها بیشــتر دربخش امـور ورزش صورت میگیرد، اما باشگاه خدمتــگزارشما ، باشـگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج) بنابرضرورت موقیعت وحساسیت عزیزان دربخش فرهنگی واجتماعی نیز فعال بوده ودرکنارفعالیتهای وافتخارات ورزشی ، باارائه مطالب وراهکارهای مناسب ، دائم درحال پیگیری میباشد، چراکه اغلب افرادی که به مامراجعه می کنند از قشرآسیب پذیروکم سن وسال جامعه هستند لذا ، مدیریت ومربیان این باشگاه همچون شما اولیای محترم مراقب آینده عزیزانتان هستندتاآسیبی به آنان نرسد ومورد تهاجم فرهنگی ومعضلات اجتماعی قرارنگیرند.

دراین راستا به گوشه ای از سایرفعالیتها بشرح ذیل اشاره میگردد:

ـ تشکیل جلسات مشاوره ( شخصی وگروهی )

ـ تشکیل جلسات مذهبی جهت شناخت بیشترخدا ، قرآن و ائمه اطهار(س)وارائه احادیث

ـ آشنایی وهدایت آنان به فرهنگ اصیل ایرانی ، اسلامی

ـ ارائه بروشــور، جزوات ومشاوره حضــوری وارائـه راهکار مناسب به اولیـا وپیگـیری در4 بخش ورزشی ، تحصیلی ، تغذیه ای واخلاقی

ـ سوق دادن وتشویق به انجام کارهای خیر (کمک مالی به افراد کم بضاعت وبی بضاعت ، تهیه جهیزیه ، زلزله زدگان ، سیل زدگان و...)

ـ حضور در مراسمات (جشن عروسی ، عیادت و...)

ـ تشویق واهداء انواع جوایزبه قهرمانان وپیشرفتیهای ورزشی ، تحصیلی ، تغذیه ای واخلاقی

درپایان ضمن ابراز اخلاص وخدمتگزاری مجدد به حضورشما دوست عزیز وارجمند ،

عرض میداریم که ؛ باعث خوشحالی وافتخارمدیریت باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج)  است که با ارائه مطالبی جدید برای بهترزندگی کردن شما جزوه راتحت عنوان اصول اساسی زندگی راتقدیم نماییم.

باشد که مورد توجه واستفاده شما قرارگیرد و ما را  ازدعای خیرخود فراموش نفرمایید.

« انشاءالله »

موفقیت یعنی توفیق هرچه بیشتر در بندگی خدا

به امـید موفقـیت های روزافزون شـما

 ---------------------------------------------------

باسلام مجـــــدد ؛

آیامیدانیداساس زندگی دنیـا تنـها 4 چیزاست

لازم بذکراست هر4مورد بصورت حلقه های زنجیربه یکدیگرمتصل هستند وبه تنهایی ارزشی خاصی ندارندوهیچ یک ازاصول چهارگانه جدای ازاصول دیگرنیست ودرواقع هر چهاراصول لازم وملزوم همدیگر میباشندتا بتوانیم بصورت اصولی واساسی زندگی کنیم. لذا رعایت تمامی اصول میتواند نقش سازنده وتاثیرگذاری درزندگی شخصی واجتماعی شما داشته باشدکه بشرح ذیل میباشد :

1)   داشتن تغذیه سالم

2)     داشتن شیوه خوب زندگی

3)    داشتن آرامـش ونداشتن استرس

4)     داشتن تحرک و ورزش

درذیل به اختصار توضیحی برای هر مورد عنوان خواهد شد تا بیشتر به مفهوم آن آشنا

 بشوید،برای اینکه  بتوانیم اساسی وصحیح زندگی کنیم

اولیـن اساس زندگـی دنیا داشتن تغذیه سالم است

( تنوع و تعادل و تناسب )

تـغذیه سالم ، رمز سلامــتی است . یک برنامه غذایی خوب و متعادل می‌تواند علاوه بر افزودن نشاط و نیروی حیاتی ، عمر انسان را به میزان بسیار قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد. در حالی که محروم ماندن از مواد غذایی اساس تندرستی را سُست می‌کند و حتی روی نسلهای آینده انسان نیز تاثیر گذاراست.                                                                                     

تغذیه‌ای که بر اساس اصول علمی و با در نظر گرفتن تمامی احتیاجات بدن ما تنظیم شده باشد ، سلامت انسان را تامین می‌کند و قوای دفاعی بدن را به صورتی بسیار اساسی و قابل ملاحظه افزایش می‌دهد و اگر خلاف این امر واقع شود اثرات بدی برروی بدن دارد.

منظور از تغذیه صحیح چیست؟

تغذیه صحیح  یعنی ( داشتن سلامت + داشتن تعادل + داشتن تنوع + داشتن تناسب ) است. اگر به اندازه کافی از غذاهای سالم و مفید نخوریم و یا بیش از حد غذاهای ناسالم مصرف کنیم، باعث به خطر انداختن سلامتی می شوند.

آیا می دانید یکی از عوامل ایجاد بیماری قلبی ، رژیم غذایی نامناسب می باشد. بسیاری از بیماری ها به علت نداشتن تعادل در مصرف مواد غذایی ایجاد می شوند، مانند: استخوان های ضعیف و شکننده ، بیماری های پوستی، کمبود انرژی و بسیاری دیگر.

تغذیه صحیح این نیست که به طور غیر واقعی لاغر بمانید و یا خود را از غذاهایی که دوست دارید، محروم کنید. بلکه تغذیه ای درست است که انرژی زیادی به شما بدهد ، احساس  شادی وسرزنده بودن کنید وخود را سالم بدانید.

گــروه های مواد غذایی و فواید آنها

1ـ گروه کربوهیدرات ها:

غذاهایی هستند که دارای نشاسته ، قند و فیبر می باشند. کربوهیدرات ها 2 نوع می باشند:

* کربوهیدرات های بد : غذاهایی که زودو راحت پخته و آماده می شوند، جزء این گروه    می باشند. این گروه شامل ، آرد سفید ، شکر خالص و برنج سفید می باشد. این غذاها سریع هضم می شوند و موجب افزایش قند خون می گردند و این خود باعث افزایش وزن می شود.

* کربوهیدرات های خوب : سریع هضم نمی شوند. از افزایش قند خون و انسولین جلوگیری  می کنند. به دیر گرسنه شدن و سیر ماندن کمک می کنند.                                       

  بهترین منابع آن عبارتند از: سبوس، غلات، لوبیا، میوه ها و سبزیجات. این گروه از بیماری های قلبی و سرطان جلوگیری می کنند. فیبر جزوی از کربوهیدرات هاست که بدن قادر به هضم آن نیست. امّـــا ؛

الف) به زود سیرشدن و دیرگرسنه شدن کمک میکند. این امراز زیادخوردن جلوگیری می کند.

ب) مقدار قند خون را به وسیله هضم و جذب طولانی، ثابت و تنظیم می کند.

ج) سلامت روده ها هم ، با فیبر تضمین می شود.

فیبرها در تمام سبزیجات ، میوه ها ، لوبیا ، نان های سبوس دار و غلات وجود دارد.

2ـ پروتئین وچربی ها :

بهترین منابع پروتئین آنهایی هستند که دارای مقدار زیادی پروتئین و مقدار کمی چربی باشند. ما از چربی و روغن می ترسیم. اما مصرف چربی به مقدار مناسب برای بدن لازم می باشد و به طور کلی برای سالم بودن یک امر مهم به حساب می آید. بدن ما از چربی برای ساخت سلول، بهبودعملکرد مغز، چشم، ریه و... استفاده می کند.

اما چربی ها هم 2 نوع می باشند:

* چربی های بــد : باعث افزایش بیماری ها می شوند.این چربی ها افزایش کلسترول بد و کاهش کلسترول خوب می گردند.

توجه : چگونه می توان این چربی های بد را تشخیص داد؟ برچسب های تغذیه ای را نگاه کنید. اگر در ماده غذایی از روغن هیدروژنه استفاده شده بود، بدانید که دارای چربی های بد است. چیپس ، پیراشکی ، شیرینی ها، بیسکویت، ، سُس مایونز و غذاهاى آماده (فَست فودها  FAST FOODS) همه دارای این چربی های مضر می باشند.

* چـربی های خـوب : شامل چربی های غیراشباع، اُمگا 3 و اُمگا 6 می باشند. این ها برعکس چربی های بد، برای بدن لازم میباشند.           

 3ـ ویتامین ها : این گروه نیز جزو اساسی یک رژیم می باشند، اما آن ها را باید از طریق غذا یا مکمل دریافت کرد و خود به خود ساخته نمی شوند. یک رژیم درست، تمام احتیاجات ویتامینی بدن را تامین می کند، اما بهتراست تحت نظر پزشک وجوانان، خانم های باردار ، افراد مسن و افراد بیمار مکمل ویتامینی مصرف شود.

تغـذیه سالم و 10 فرمان غـذایی

تغذیه سالم در عمل کار دشواری است. این سختی ، بیشتر مربوط به کنار گذاشتن عادتهای کهنه و شیوه تغذیه نادرست است. تغذیه سالم به معنای صرف نظر کردن از خوردنی های دوست داشتنی و لذیذ نیست بلکه ، اصل مطلب ، رعایت حد و مرز در خوراک است لـذا ؛

1-  روز خود را با خوردن یک صبحانه سالم شروع کنید تا بدن بتواند سوخت و ساز خود را افزایش دهد.

2- غذاهای متنوع ومفید بخوریم . در روز چندین بار و به اندازه کافی نان و غلات بخورید.

3- در مورد سبزیجات اصل پنج بار در روز را فراموش نکنیم. مصرف پنج بار میوه و سبزیجات در روز ایده ال است.

4- به اندازه کافی لبنیات وگوشت و تخم مرغ مصرف کنیم.رژیم غذایی دریایی را امتحان کنید. حداقل یک بار در هفته ماهی بخورید.

5- مصرف چربی راکم کنیم ودرکم مصرف کردن قند و شکر و نمک بیشتردقت کنید.

6- به اندازه کافی آب بنوشید. (حداقـل 5/1 لیتر).

علائم کم آبی دربدن : ادرار پررنگ و کم - سردرد - گیجی - عدم تعادل وهوشیاری.

7- خوشمزه و سالم غذا بپزید. کوتاه بپزید. با آب کم، چربی کم و حرارت کم بپزید.

8- آهسته بخورید و لذت ببرید و هر گونه استرس و پریشانی را از خود دور کنید.

9- در هنگام غذا خوردن از کار کردن، رانندگی، دعوا یا نگاه کردن به تلویزیون دوری کنید.

10-  پُر تحرک باشید، ازاطرافیان وخصوصاً بچه‌ها بخواهید حتماً درورزش شما شرکت کنند.                       

نکاتی درباره مصرف نان و غلات

مصرف نان وغلات  ازغذاهای اصلی واجتناب ناپذیردرسبدروزانه است لذا دقت درنوع تهیه ومصرف آن ازاهمیت بالایی برخوردارمیباشدونمی توان بسادگی آنرا کم ویاحذف نمود.

توصیه ها :

1- از نان دارای سبوس استفاده کنید . نان سنگک و نان جو ، سبوس دار از بهترین نان های در دسترس هستند.

2- از نان هایی که در تهیه آن جوش شیرین بکار می رود استفاده نفرمائید .

3- از غلات برشته شده مانند برنجک ـ گندم برشته و ذرت بو داده بعنوان میان  وعده استفاده کنید .

4- برنج را بصورت کَته مصرف کنید.

(ویتامین های B در آب حل می شوند در برنج آبکش شده این ویتامین دور ریخته می شود).

 نکاتی درباره مصرف پروتئین ها

انواع گوشت های قرمز ( گوسفند و گوساله ) گوشت های سفید ( مرغ و ماهی ) و ( جگر - دل و قلوه - زبان و مغز ) تخم مرغ و حبوبات ( نخود - لوبیا - عدس - لپه - ماش ) و مغزها ( گردو - فندوق - بادام - پسته و تخمه ها ) در این گروه قرار دارند .

 این گروه مهمترین نقش را در تامین پروتئین مورد نیاز بدن دارد و منبع مهم تامین املاح روی و آهن بدن و برای خونسازی ضروری هستند.

پروتئین ها دو دسته اند :

1ـ پروتئین های حیوانی ( گوشت و تخم مرغ )

2ـ پروتئین های گیاهی ( حبوبات و مغزدانه های گیاهی )

توصیـه ها :

1- گوشت باید به خوبی  پخته شود.

2- چربی های گوشت را از آن جدا کنید.

3- پوست مرغ را قبل از پختن از روی آن بگیرید .

4- سعی کنید از گوشت سفید ( مرغ و ماهی ) بیشتر استفاده کنید.

5- مرغ و ماهی را بصورت آب پز ، آب پز و یا کبابی مصرف کنید.

6- مغز و زبان ( کله وپاچه ) علاوه بر پروتئین حاوی مقادیر زیادی کلسترول مضر برای قلب است ، در مصرف آنها افراط نکنید .

7- زرده تخم مرغ حاوی کلسترول است مصرف هفتگی آن از 3 تا 4 عدد  افـزایش نیـابـد .

8- از حبوبات برشته شده ( عدس - نخود ) مغزها ( پسته - بادام - گردو ) غلات ( گندم ) بعنوان میان وعده مصرف نمائید .

9- سوسیس و کالباس دارای مواد افزودنی و سرطان زا است از مصرف این مواد حد الامکان پرهیز کنید.

10- از مصرف گوشت های دودی شده ( ماهی شور یا دودی ) بعلت  اینکه حاوی عوامل  سرطان زا  است ، خود داری کنید .

نکاتی درباره مصرف گروه لبـنیات

غذاهای این گروه منبع اصلی تامین کلسیم و فسفر بدن هستند.کلسیم ماده اصلی  تشکیل دهنده استخوان هاست مصرف این مواد در استحکام ها استخوانها و دندانها ضروری است . علاوه بر کلـسیم و فسفر ، غذاهای این گروه حاوی ویتـامین  AوB نیز هستند و باعث سلامت بینایی و پوست می شوند.

شیر ، ماست ، کشک ، پنیر ، بستنی ، از نمونه غذاهای این گروه هستند.                   

توصیه ها :

1- محصولات لبنی را تا حدامکان پاستوریزه مصرف کنید .

2- شیروکشک مایع را حداقل به مدت 5 دقیقه بجوشانید وبعد مصرف کنید.

3- ماست مطمئن ترین غذا در دسته لبنیات است.

4- مصرف بی رویه بستنی منجر به چاقی می شود (در استفاده آن دقت شود) . 

نکاتی درباره مصرف میوه ها و سبزیجات

 میوه ها و سبزی ها در مقایسه با دیگر گروهها از پروتئین و انرژی کمتری برخوردار است اما منابع اصلی فیبر، ویتامین ومواد معدنی بدن است این مواد علاوه براینکه برای رشدو ترمیم   بافت ها لازم هستند ، خاصیت آنتی اکسیدانی داشته ازابتلا به سرطان جلوگیری میکند.            

 سبزی هاو میوه های به رنگ سبز تیره - زرد تیره ونارنجی ازقبیل :گوجه فرنگی ـ کدو حلوایی ـ هویج ـ اسفناج ـ طالبی ـ هلو ـ آلو ـ شلیل ـ زرد آلو حاوی ویتامین A وC هستند.

توصیه ها :

1- سبزیجات را تا جای ممکن خام مصرف کنید.

2- سبزیجات و میوه های خام را به خوبی شسته و پس از ضد عفونی مصرف نمائید .

3- سبزیجات را با آب کم و یا مثل اسفناج بدون آب بپزید.

4- سالاد با فاصله کمی قبل از غذا سِروشود ، زیرا ویتامین های موجود در آن درمعرض هوا قرارگرفته و ازبین می رود.

5- استفاده از چاشنی ها مانند آب لیمو،آب نارنج ،آب غوره و روغن زیتون برای سالاد بسیار بهتر از سس های مایونز است .

6- از میوه ها بصورت میان وعده استفاده کنیـد. مصرف میوه بهتر ازآبمیوه است. حتی الامـکان  از آبمیوهای صنعتی استفاده نکنید.     

«  درست غذا خوردن  15شـرط دارد »

1- بیش از نیاز بدنتان غذا نخورید تا کالری اضافی دریافت نکنید.

2- در برنامه غذایى مصرف میوه و سبزى هاى خام از قلم نیفتدو فراوان مصرف کنید.

 3- وقتى استرس دارید هرگز غذا نخورید، اما بیاشامید. یک لیوان آب خنک ، فشار روانى را از شما دور خواهد کرد.

 4- قبل از بلعیدن هر لقمه حداقل ۱۰ بار آن را بجوید . افرادی که چاق هستند و یا اضافه وزن دارند ، آهسته غذا بخورند.

 5- به هنگام سفر، از غذاهاى مناسب سفر استفاده کنید. ( مثل نان و پنیر وسبزى و یا گردو

6- فقط تا رفع گرسنگى بخورید ، نه این که شکم خود را تا مى توانید پُـر کنـید .

7- تا حد امکان در خوردن غذاهاى حاضری ( FAST FOODS) خودداری کنید، اگر چاره اى نبود و مجبور بودید ، خیلی کم بخورید.

8- به بهانه علاقه بچه‌ها، غذاهای بیرون از خانه را نخورید. غذا رادر خانه درست کنید و همه خانواده کنار هم غذا بخورید . از سالم بودن غذا در محیط هاى باز مطمئن شوید و این خود شاید تاکیدى باشد براى خوردن غذاى خانگى.

9- میان وعده ها را با فواصل معین و ساعات مشخص میل نماید 

10- میزان چربى نباید بیش از یک سوم انرژى مورد نیاز بدن باشد، بنابراین ترجیحاً مواد غذایى چربى دار را شناسایى کنید. مصرف چربی ها ، شیرینی ها و چاشنی ها را محدود کنید.

11- در مصرف چربی ها سعی کنید از روغنهای مایع خصوصاً روغن زیتون ـ روغن کنجد ـ روغن هسته انگور و روغن کانولایا کُـلزا استفاده کنید .

12- بکوشید انواع ویتامین مانند ویتامین های A وB وC و ... و مواد معدنى مانندکلسیم ، فسفر، سدیم ، پتاسیم و ... را هر طورکه شده روزانه به بدنتان برسانید.

این مواد همیشه در دسترس است ؛ مانندآب معدنی ، هویج ،کلم  ، ماست ،کشک، دوغ ،   هندوانه  ، تخمه کدو ، سبزى هاى زرد و سبز ، شلغم و ... .

13- بهتر است مصرف مواد قندی و نوشابه را حذف کنید .خصوصاً افراد دارای اضافه وزن .  (بهترین نوشیدنی آب سالم است ). 

14- مصرف چیپس وسایرتنقلات تجاری را به حداقل برسانید ویاحذف نمایید.

15- غذاى مناسب وسالم را با سیگارکشیدن ، قَلیان کشیدن ویاخدای ناکرده اعتیاد ومصرف مواد مخدر و همچنین نوشیدن مشروبات الکلی ، حرام نکنید. 

---------------------------------------

برای اینکه  بتوانیم اساسی وصحیح زندگی کنیم

دومین اساس زندگی دنیا داشتن شیوه خوب زندگی است

پی نبردن به شیوه خوب زندگی باعث شده تا بیشتر به پزشک مراجعه کنیم ومصنوعات ساخته دست بشر ،که معلوم نیست جواب بدهد یاندهد را استفاده میکنیم وکمی ازآفریده ها ی خداوند  متعال غافل وازراه طبیعی زندگی خارج شده ایم.

درزندگی صنعتی وماشینی امروزشیوه های بسیار غلط وبد زندگی باعث شده تا با مشکلات بیشتری چه ازلحاظ روحی وچه ازلحاظ جسمی  مواجه شویم وبعد ازبرخورد بامشکلات درصدد برمی آییم که به مقابله با آن مشکلات بربیاییم که مسلماً باید هم زمان وهم هزینه های بسیاری را متحمل بشویم وشاید هم نتیجه مطلوب  را بدست نیاوریم.

درزندگی مدرنیته امروز تنبل شده ایم ، کمتر تحرک بدنی داریم ویا اصلاً نداریم و از انواع  ماشین های صنعتی مانند جارو برقی ،  چرخ گوشت ، مخلوط کن ، لباسشویی وظرفشویی وانواع کنترل های تلویزیون ، کولر، پنکه ، درب بازکن ، آسانسور ، پله برقی و... استفاده میکنیم وکمتر کارهای خود رابوسیله درگیرکردن عضلات انجام میدهیم.

 **************************************************

 موفقیت یعنی نگرش ، نه استعـداد

موفقیت یعنی 1% الــهام و 99%  تلاش

موفقیت یعنـی آخرین حد تـلاش

             *******************************          

10  راهکـار اصولی داشتـن شیوه خوب زنـدگی و متحـول کردن فکر

رشد و پیشرفت نتیجه ایجاد تغییر و تحول در زندگیست. اگر همچنان در وضعیت فعلی خود باقی بمانید، هیچ گاه به رشد و تعالی نمی رسید. شیوه ی تفکر و عملکرد خود را تغییر دهید تا بتوانید به کلیه اهداف خود دست پیدا کنید.پـس ؛  

۱) ریتم زندگی خود را آرام کنید :

شما نیاز به زمان دارید تا بتوانید فکر کنید و افکار خود را در زندگی فردی بازتاب دهید. اگر تمام مدت سرتان شلوغ باشد، وقت کافی برای فکر کردن به اهداف خود ندارید چه برسد به اینکه بخواهید دست به عمل بزنید و زندگیتان را تغییر دهید.

۲) خواستار تغییرباشید :

« تمایل داشتن » ضروری است. این زندگی شماست، هیچ کس نمی تواند در آن تغییر ایجاد کند مگر خود شما. اگر خودتان خواستار تغییر نباشید، آنگاه هیچ چیز در این دنیا نمی تواند شما را مجبور به تغییر کند.

۳) مسئولیت پذیر باشید :

 قبول مسئولیت هادر زندگی یک “  بایــد ” است. دیگران را به خاطر اتفاقات بدی که در زندگیتان رخ می دهد سرزنش نکنید.

۴) ارزش های اصلی خود را مرور کنید :

 در اعماق قلب هر فرد اصولی وجود دارد که وی به شدت به آنها معتقد است. از خود سوال کنید ارزشمندترین چیزی که در زندگیتان وجود دارد ، چیست؟

۵)دلایل مهم زندگی خود را پیدا کنید :

دلیل شما برای تغییر درست همان منبع انرژی است. برای پیدا کردن این دلایل ببینید چه چیزهایی برایتان مهم هستند.

۶) افکار نیرو بخش را جایگزین افکار محدود کننده کنید :

افکار محدود کننده جزء بزرگترین موانعی هستند که شما را از پیشرفت در زندگی محروم   می کنند. ابتدا باید آنها را پیدا کنید تا بعداً بتوانید بر آنها غلبه کنید. هر زمان که با یکی از آنها برخورد کردید ، آن را یادداشت نمایید و یک تفکر نیرو بخش را جایگزین آن نمایید.  در مقابل هر جمله منفی یک جمله ی مثبت بنویسید.

۷) عادات خوب را جایگزین عادات بد کنید :

عادات بد خود را پیدا کنید. آیا عاداتی هستند که همیشه شما را از اقدام کردن باز می دارند ؟ آیا رفتارهایی هستند که باید از آنها دست بشکنید؟ بهتر است که لیستی از آنها تهیه نمایید.

۸) برای خود الگو و مربی انتخاب کنید :

پیدا کردن یک الگو در زندگی کمک بزرگی در راه تعالی آرمان ها محسوب می شود. او می تواند شما را راهنمایی کرده و مشکلات و موانع موجود بر سر راهتان را یادآوری نماید. با این کار می توانید در وقت و ان‍رژی خود صرفه جویی کنید.

۹) انتظارات منطقی داشته باشید :

باید از ابتدای راه انتظارات منطقی را در ذهن خود بپرورانید. کار شما در مراحل ابتدایی به مراتب ساده تر است و هر چه جلوتر می روید موانع و مشکلات هم بیشتر می شوند.

۱۰) پیـوسته در حرکت باشید :

مسئله اصلی شروع کردن یک کار است. زمانیکه شروع کردید ، آنوقت می توانید با سرعت دلخواه به جلو پیش بروید. همیشه در حال بهبود زندگی خود باشید. سعی کنید هر روزتان بهتر از دیروز باشدو بدانید تا تغییر و تحول نباشد، خبری از رشد و پیشرفت هم نخواهد بود.

-----------------------------------------------

برای اینکه  بتوانیم اساسی وصحیح زندگی کنیم

سومین اساس زندگی دنیا داشتن آرامش ویاعدم استرس است

استرس چیست؟

استرس عبارتست ازیک فشار و فرسایش مضاعف وتلاش در سازگارنمودن خود با محیط پیوسته در حال تغییر است . چنین تغییراتی آثار جسمانی و هیجانی بر ما می‌گذارد ومی‌تواند  احساسات مثبت یا منفی ایجاد کند.

استرس به 2دسته تقسیم میشود :

1) استرس منفی وبد                         2 ) استرس مثبت وخوب

استرس منفی وبد باعث احساس بی اعتمادی ، طرد ،خشم ، دلهره ، دلشوره ، عصبانیت ، بیقراری ، تشویش افکار ، بدبینی ، سوء ظن ، سوءتفاهم ، افسردگی و... می‌شود که این احساسات به نوبه خود به مشکلاتی مانند سردرد ، ناراحتی معده ، جوش و خارش پوست ، بی‌خوابی ، زخم معده ، فشار خون بالا ، بیماری قلبی و سکته مغزی می‌انجامد.

استرس کمتر از حد ، عامل خمودگی است و در ما احساس خستگی ، رخوت وسستی بر جای می‌گذارد. از سوی دیگر ، استرس مفرط تنش ایجاد می‌کند. آنچه ما بدان نیازمندیم ، یافتن سطح بهینه و مطلوبی از استرس است که ما را برمی‌انگیزد، ولی ما را در خود غرق نمی‌کند.

 استرس مثبت وخوب بر تازگی زندگی می‌افزاید. همه ما با تحمل میزان معینی از استرس زندگی می‌کنیم. سر رسیدن مهلت ، رقابتها ، برخوردها و حتی ناکامی‌ها و نگرانی‌ها به زندگی‌ها عمق وغِنا می‌بخشد. هدف ما حذف استرس نیست، بلکه فراگیری چگونگی استفاده از آن به منظور کمک به خود است.

چگونه می‌توان استرس را بهتر اداره کرد؟

(درذیل از برخی منابع استرس و راههای درمان آن آگاه میشوید)

1- به ناراحتی و تشویش خود توجه کنید. تعیین کنید چه رویدادهایی شما را ناراحت می‌ کند. آنها را نادیده نگیرید.

2- آیا می‌توانیدزمان برخورد با استرس کوتاه کنید؟ (استراحتی به خود بدهید ، یا محوطه را ترک کنید).

3-  زودتر از حد معمول از خانه خارج شوید تا کارها با عجله انجام نگیرد.

4- به خودتان یاد آوری کنید که خطا و اشتباه زیاد در اثر عجله زیاد پیش می آید.

5- سعی کنید هیجانات شدید و واکنشهای عاطفی و هیجانی خود به استرس را مدیریت وکاهش دهیدتابر استرس  فائق آیید.

6- فنون آرام بخشی رافرابگیرید تا تنش عضلانی  شما کاهش یابد.

7- چند بار نفس کشیدن آهسته و عمیق ، ریتم فعالیت قلب و تنفس شما را به وضع طبیعی برمی‌گرداند.تنفس شکمی آرام وآهسته بهترین روش است(3 تا 5 ثانیه دَم و3 تا 5 ثانـیه بازدَم )

8- ذخایر بدنی خود را افزایش دهید. غذاهای مناسب به اندازه کافی و متعادل مصرف کنید. وزن مطلوب خود را حفظ کنید.

9-  به منظور ایجاد تناسب و سلامت قلبی ـ عروقی سه بار در هفته ورزش کنید.              (حرکات وتمرینات موزون ، معتدل و یکنواخت)

10- برنامه روزانه خود را درحد توان در نظربگیرید وبیش ازتوانایی خودکاری انجام ندهید.

11-  فعالیتهای روزمره خود را با ملایمت و آرامش انجام دهید تا زیبائیهای محیط را ببینید. 

12 - اگرکارهای دشوارو مشغولیتهای زیادی دارید ، تا جائی که ممکن است انجام بعضی کارها را به دیگران  واگذار ویا صرف نظرکنید.

13- فراغت و تفریح را با کار درآمیزید ، تاکار به طور پیوسته و خسته کننده انجام نشود.

14- به کیفیت زندگی اهمیت بدهید نه به کمیت آن (آرامش باآسایش فرق دارد) انتخاب غلط، باعث از بین رفتن آرامش مى شود.

15- جملات شک برانگیزو وسواسی را از خود دور کنید


16-  پاره ای از وقت خودتان را به مسائل سرگرم کننده وتفریحی اختصاص دهید. ( به دور از مسائل کاری وترافیک )

17- روحتان را آزاد بگذارید و انرژی خود را حفظ کنید.

18- به قدر کافی بخوابید. تا آنجا که ممکن است برنامه خواب را رعایت کنید.

19- همیشه با خود مهربان و رئوف باشید و دوست خود باشیدو خودخواه شریف باشید.

20- آیا انتظار دارید  همه از شما راضی باشند؟ چــرا ؟؟؟ !!! ؟؟؟

21- اهداف واقع بینانه ومعنی‌دار را دنبال کنید. ناکامی ‌، شکست و ناامیدی را در زندگی خودانتظارداشته باشیدوآنراطبیعی بدانید.

22- دوستی و روابط حمایتی دوطرفه ای بادیگران برقرار کنید.

و توصیه آخراینکه :

دارو و تجویز پزشک می‌تواند در کوتاه مدت به تعدیل واکنشهای بدنی شما کمک کند ،

ولی داروها به تنهایی پاسخگو نیستند.

بهتراست تمام  22واکنش را به منزله راه حلی بلند مدت یاد بگیرید.

« ازخوردن غذاهای استرس زا پرهیزکنید »

تحقیقات ثابت کرده است که فشار عصبی نه تنها باعث تغییرات اخلاقی می شود بلکه باعث افزایش احتمال ابتلاء به بیماری ها ، از سرماخوردگی ساده گرفته تا بیماری های قلبی عروقی می شود. راه های زیادی برای مقابله با استرس و فشارعصبی وجود داردکه درمتن قبلی بیان شد ،  اما یکی دیگراز این راه ها ، استفاده از مواد غذایی است که در کنترل استرس نقش مهمی به عهده دارند.

توجه کنیدکه پرهیزهای غذایی هم به اندازه مواد غذایی که باید دریافت شوند ، مهم هستند .   به عبارت دیگر ازیک طرف باید مواد غذایی استرس زا را حذف کند و ازطرف دیگر دریافت مواد غذایی مناسب  وضد استرس صورت گیرد.

برخی از موادغذایی استرس زا عبارتند از:

قند و شکرـ انواع شیرینی ها(بدلیل داشتن قند و شکر زیاد )ـ نمک وفرآورده ها ی شور مثل انواع چیپس وپفک وکراکر های نمکی ـ آرد سفید ـ  غذاهای پرچرب وسرخ شده ـ غذاهای غنی ازپروتئین های حیوانی (به ویژه مصرف زیاد گوشت قرمز) ـ گرفتن رژیم های سخت میتواند باشد.

برخی از مایعات غذایی استرس زا عبارتند از:

مشروبات الکلی و مواد حاوی کافئین مثل قهوه ، کاکائو ،کاپوچینو، نسکافه ، نوشابه و...

رژیم غذایی ضد استرس مثل استفاده :  ازکربوهیدرات ها ، مرکبات ، روغن ماهی پسته ، بادام ، اسفناج وسبزیجات خام ، شیروسایرلبنیات ، خرماو...

نه تنها برای رهایی ازاسترس مطلوب است بلکه یک رژیم غذایی سالم بسیارموردنیاز است.

 خوردن چه غذاهایی موجب  استرس و بی خوابی میشود ؟

بی خوابی دلایل متعددی دارد که ابتداء باید علت آنرا پیداکردوبه رفع آن اقدام کرد اما گاهی اوقات استرس باعث بی خوابی میشود که پیروی ازیک رژیم غذایی مناسب می تواند به شما کمک کند .

درمصرف برخی از غذاها میبایست دقت کرد:

مثل قهوه ، نسکافه ،کاپوچینو، نوشابه ها ، انواع غذاها سرخ شده ،کره ومارگارین ،  میان وعده های حاوی چربی زیاد مانند چیپس وانواع شیرینی های خشک وتر وبجای آن میبایست مواردذیل راجایگزین نمود:

1ـ خوردن یک عصرانه کربوهیدراتی مثل نان سنگک وپنیر وگردو بسیارمفید است.

2ـ ترکیباتی که حاوی ترکیبات آرام بخش هستند مثل موز، انجیر، خرما ، بوقلمون ،  بلدرچین ، شیر ، ماهی ، تخمه کدو ، تخم کتان ومیوها ی خشک مصرف کنید.

3ـ مصرف غذاهای سرشار از آهن مثل عدسی ، گوشتهای کم چرب و... چون کمبود آهن باعث کم خوابی میشود .

4ـ مرتب سبزیجاتی مثل کاهو وجوانه ها مصرف کنید.

5ـ چای های گیاهی ( سبز،گل گاوزبان ویاقطره پاسی پی ) چندساعت قبل از خواب بنوشید .

6ـ خوردن نارنگی که حاوی ترکیبات آرام بخش است درمیان وعده قبل از خواب .

7ـ شام میبایست حداقل چهار ساعت قبل ازخواب خورده شود.

8ـ دوش آبگرم قبل ازخواب بگیرید.

مواد غذایی مفید برای دفع مواد سَـمی وکاهش استـرس

سلامتی هرفرد نه تنها به دریافت کافی مواد غذایی مناسب ، بلکه به توانایی بدن در دفع مواد   سَمی و زاید که یا درخود بدن تولید شده اند ویا ازخارج وارد بدن شده اند ، بستگی دارد .

بدن 2 سیستم سم زدایی عمده دارد که عبارتند از:

 

1ـ دستـگاه گوارش                              2ـ کَــبد

استفاده ازمواد بی ارزشی مانندمحصولات تهیه شده باآردسفید ، شکر ، انواع ساندویچ های سوسیس وکالباس که حاوی مواد افزودنی هستندودربدن مواد سمی تولید می کنند ،که باید حتماً با استفاده از مواد مفید غذایی ذیل ، سریع از بدن خارج و دفع شوند .

این مـواد به 2دسته تقسیم میشوند که عبـارتند از:

برای تقویت دستگاه گوارش : سیب ، گلابی ، خیار ، سبزیجاتی مثل کاهو ، کلم ، گل کلم ، کلم بروکلی ،  اسفناج ، لوبیای سویا ومحصولات سویا و... بسیار مفیدند .

در واقع مصرف غذاهای فیبر دار تضمین کننده سلامت روده ها میباشد و به زود سیر شدن و دیر گرسنه شدن کمک می کند. این امر از زیاد خوردن هم جلوگیری می کند.

برای تقویت کبد : سبزیجاتی مثل پیاز ، سیر ، پیازچه ، تره فرنگی ، مرکبات نظیرپرتغال ، گریپ فروت ، لیمو ترش ، لیمو شیرین ، چای سبز ومصرف عرقیات گیاهی مثل عرق کاسنی ، عرق شاتره ، عرق رزماری وعرق خرفه ... بسیار مفید اند .

 -----------------------------------------------------

برای اینکه  بتوانیم اساسی وصحیح زندگی کنیم

چهارمیـن اساس زندگی دنـیا داشتن تحـّرک و ورزش است

فعالیتهای بدنی به 2 دسته ذیل تقسیم  میشود :

                             1) حــرکت                                                   2) تحـّـرک

انسان ازهنگام تولد ، زندگی خود راباحرکت آغازمیکنیم ودرواقع حرکت  به جابجایی وفعالیتهای روزمره گفته میشودکه ما برای انجام کارهای روزانه مجبوربه انجام دادن آنها هستیم .

امادرتحّـرک معمولاً اجباری درکارنیست وما به میل ، سلیقه وانگیزه درونی ویابیرونی خود ، وکاملاً اختیاری به انجام آن اقدام مینماییم .

ورزش کردن جزواین دسته میباشدو به  2 دسته ذیل تقسیم میگردد:

الف ) ورزشهای کم تحرک

ب) ورزشهای پرتحرک

تذکر: تعداد ضربان قلب عامل اصلی تقسیم بندی میباشد.

درحرکت وانجام کارهای روزانه معمولاً آرامش فکری کمتربه چشم میخورد و بیشتردرگیر َرتق وفَتق امورمیشویم ، اما درطول روز به یک زمان خاصی نیازمند هستیم تا به دَغدغه ها واسترس کارهای روزانه خود پایان بدهیم وبه دور ازتمام روزمرگی ها ، به انجام تفریح و فعالیتی بپردازیم که موجب افزایش آرامش درونی شما بشود ، تا بهتر وبیشتر بتوانیدکارهای خودرا انجام دهید واز زندگی خود لذت بیشترو واقعی تری رابِبَرید واین همان تحّرک وورزش موردعلاقه وانتخاب شما است.

اما به یاد داشته باشید هرفعالیت وحرکتی نمیتواند ورزش تلقی شود وصِرف اینکه بدن عرق کرده و یا ضربان قلب  بالا رفته است ، پس تحرک داشته اید و بنابراین ورزش کرده اید ،برداشت وتصورغلطی از ورزش کردن است. چراکه ،کارهای روزانه شاید باعث افزایش توان جسمی ، بشود ؛ اما قدرمسلم نمی تواند برروی روح وروان شما اثربالایی رابگذارد.

ورزش وتحرک تامین کننده وتکمیل کننده 3 اصل اساسی در زندگی است وبطور خلاصه دریک جمله کلیدی به شما عرض میگرددکه ؛

«  ورزش برای این اسـت که ، بهترفکرکنید تا بهتر واسـاسی تر زنـدگی کنید  »

چراکه اساس زندگی بردرست فکرکردن وانجام تغییرات سازنده وصحیح است.

امـــّا ؛

ـ اغلب باآوردن بهانه ودلایل مختلف ازورزش کردن طفره میروند واذعان میکنند وقت نداریم وسرمان خیلی شلوغ است.

* درجواب آنها عرض میشود که شما وقت دارید اما برنامه ریزی صحیحی ندارید و چون برنامه ریزی شما درست و مناسب نیست همیشه با کمبود وقت مواجه هستید.

توجه شمارابه یک مثال ساده وعینی جلب مینماییم :

انسان از 2 بُعد جسم وروح ساخته شده است که هرکدام نیازهای مخصوص به خود را دارد و میبایست بطورمساوی و برابر، حتماً تامین گردد.

انرژی ، توان ونیازبُعدجسمانی وبدنی توسط غذا خوردن تامین میشود ، شمابرای صَرف صبحانه ، معمولاً 10تا 15 دقیقه وقت میگذارید ودرنتیجه 5 تا 6 ساعت تامین هستید وبرای صَرف ناهار هم ، معمولاً 15تا20 دقیقه وقت میگذارید ودرنتیجه 6 تا8 ساعت تامین هستید وبرای صَرف شام هم ، معمولاً 15تا20 دقیقه وقت میگذارید ودرنتیجه 8 تا10 ساعت تامین هستید .

ببینــید ، شما مجموعاً بطورمیانگین بین40 تا 55 دقیقه وقت صَرف میکنید تا نیازهای جسمی خود را برآورده کنید ، درصورتی که اصلاًبه نیازهای روحی خود توجه ندارید.

اگرهر48 ساعت ( یک روز درمیان ) تنها یک ساعت به ورزش اختصاص بدهید، درواقع روزی نیم ساعت میشود ، یعنی کمتر از رسیدگی به بُعد جسمانی.

اما اگر همین یک ساعت ( یک روز درمیان ) راهم شما برنامه ریزی کنید ، 48 ساعت آینده را کاملاًتامین خواهیدبودو با توان وظرفیت بالای فکری وروحی ،  بهتر زندگی خواهید کرد و به کیفیت زندگی خود حتماً افزود خواهدشد ، شَـک نکنید.

ـ بعضی ها دلیل ورزش نکردن را کار میدانند ومیگوینددرگیرکارهستیم ، ومیگویندکه برای تامین هزینه ها ومعیشت خانواده دیگروقتی برای ورزش کردن نمی ماند.  

* درجواب آنها عرض میشودکه خودخواه شریف باشید و قدری هم به فکرآینده خودتان باشید ،  تا «کِــی » میخواهید دائم به فکر تامین آینده دیگران وخانواده باشید.

مطمئن باشید ، اگرشما قوی وسالم باشید ، بهترو بیشترمی توانید به خودوآنها خدمت کنید.

چــــرا بنام ایثاروفداکاری وقبول مسئولیت ازخودتان غافل شده اید ؟کمی هم به فکرنیازهای وشرایط روحی خودباشید.آنها زمانی بیشترشمارادوست دارندوشمارامیخواهند که قوی وسالم وپرتلاش باشید.

ـ برخــی دیگرمیگویند ازسن وسال ما گذشته ، ورزش برای جوانهاست .

* درجواب آنها عرض میشود ، سن شناسنامه ای ملاک پیر شدن شما نمی تواند باشد بلکه این  احساس سرزنده گی وشادابی درونی شما است که میتواند تعیین کننده سن وسال شما باشد. چه بسا جوانهایی که با سن پایین وکم شدیداً احساس ضعف ، ناتوانی ونا امیدی میکنند وچه بسیار افرادی که با سن بالا وزیاد احساس نشاط و توانمندی میکنند ، پس ملاک تشخیص توانایی افراد سن نیست بلکه دل است. بگذارید کودک درون شما درهرسن وسالی که هستید ، همیشه سرحال و سرزنده باشد.

ودرپایان عرض میشود که

ورزش برای جـوان مـاندن است نــه  برای جوانهـا

-------------------------------------------

سـایرخواندنی هـا :                 

* خانواده مـوفق محصول 3چیز است: عشـق ، عقـل ، تدبیـر

*******************************

* درزندگی فراموش کردن خطا ودیدن لطف دیگران ، هر2 به یک اندازه مفید است.

*******************************

* زندگی مثل یک جدول است ،گاهی اوقات توسط خودمان حل میشود وگاهی اوقات توسط دیگران حل میشود. 

*******************************

* انسان مجبور نیست حقایق را بگوید ولی مجبور است چیزی را که می گوید حقیقت داشته باشد ، چون حقیقت زیبایی است و زیبایی حقیقت است ، پس زیباباشید.

*******************************

* با پول می شود می توان کتاب خرید ولی دانش را نه ، دارو خرید ولی سلامتی را نه ، خانه خرید ولی زندگی را نه و بالاخره ، می توان قلب خرید ، ولی عشق را نه ، پولــدارکسی نیست که بیشترین ها را دارد بلکه کسی است که به کمترین ها نیاز دارد.

*******************************

* شرایط ناراحت کـننده دائمی نیسـتندوبعـداز اندک مدتی ازبیـن می رودوخاصیت رنج آوربودن خودرا ازدسـت می دهند

*******************************

* با ضعف هاوشکست هایمان باروحیه ای آسان گیر مواجه شویم ، مشکل ومسئله راباکمی شوخی و بذله گویی توام کنیم ، چراکه زمان رشد ما موقعی شروع میشود که ضعف خود را بفهمیم و قبول کنیم

***************************

 «  افتخـار ما 15سـال خدمتگزاری به شماست وبه این افتخـارمی بالیـم  »

باشـگاه  فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المـهدی « عج »

باشـگاه نمونه و خدمتگزار*********************** درحوزه جنوب شرق تهران

 

رشـته های ورزشـی بانــوان

با مدیریت خانم بختـیاری

ایروبیــک  ..............................................................................................

نرمش ، انعطاف ، قدرت بدنی بالا ،کاهش وافزایش وزن و....

کونگ فـوتوآ ، سلاح سـرد.............................................................................

آموزش اصول نرمش ، تکنیک ، مبارزه ، دفاع شخصی، مبارزات آزاد(رینگی) ونیمه آزاد، و....

یوگــــا ...................................................................................................

انرژی وحرکت درمانی ، رفع استرس ، آرامش وطراحی بهتر شیوه زندگی و....

کـاراته کـیوکوشیــن .......................................................................

 

نحوه صحیح فنون کاتا وکمیته و....

 

تکـواندو ..........................................................................................

آموزش افزایش سرعت برای مبارزه وفرم زیباتروبهتر و...

ژیمناستیـک ......................................................................................

آموزش حرکات زیبا وموزون همراه با افزایش انعطاف وقدرت و....

رشتـه های ورزشـی آقـایـان

با مدیریت آقای بخشی

بوکــس .............................................................................................

آموزش اصولی ضربات دست وانجام مبارزات رینگی

درکلاسهای گروهی ـ نیمه خصوصی وخصوصی

ژیمناستیک ..................................................................

آموزش صحیح حرکات زیبا وموزون همراه با افزایش انعطاف وقدرت و....

تکـواندو ...............................................................

آموزش افزایش سرعت برای مبارزه وفرم زیباتروبهتر و....

کـونگ فـو ..............................................................

آموزش اصول صحیح وحرفه ای انواع ضربات پاودست ؛ شرکت در انواع مسابقات ،  همراه با قهرمانان قدیمی ومطرح استان تهران ،کشوروتیم ملی باتمرینات متنوع

سلاحهای ســرد ( نمایشی وکاربردی) .................................................................

آموزش باشیوه ای منحصر به فرد ، ابداعـی وجدید انواع سلاحها شامل :

نانچیکو تک وجفت ، دوچوب ،  چوب بلند ، سای ، تونفا ، شمشیرسامورایی ،             

کارد تک وجفت ، سانچیکو ، درکوتاه ترین زمان

افتخار مــا  اعتماد ، پیشرفت وموفقیـت شماسـت

-------------------------------------------------------

طرح پشت جلد

نیـرو ونشـاط

درقدیمی ترین ، با سابقه ترین وموفق ترین باشگاه منطقه

«  مسعودیه ـ والفجر ـ اسلام آباد ـ مسگرآباد ـ قصرفیروزه و افسریه »

باشــگاه فرهنـگی ، ورزشـی ، رزمـی المــهدی(عج)

نورپردازی مناسب ـ رنگ آمیزی وطراحی زیبا ـ سیستم صوتی باکیفیت بالاوموزیکهای جدید ومجاز ـ انواع تشکهای ایمنی (کفپوش ، تمرین ) ـ تهویه مناسب ـ انواع وسایل کمک آموزشی وتمرینی ازقبیل وزنه ـ  چوب ـ  توپ ـ  کیسه بوکس ـ میت راکتی وپنجه ای وتنه ای و ساعدی  ودیواری به تعداد بالاومناسب ـ استپ ـ  تخته پرش ـ  ترامپولین ـ دارحلقه ـ  نردبان سقفی  طناب ـ  رینگ متحرک ـ  حرکت پا ـ کمکهای اولیه

تفکیک ورزشکاران ازنظرسنی وتمرینی جهت :

1) رعایت موازین و مسائل اخلاقی        

  2) پیشرفت بیشتر عزیزان ورزشکار

.....................................................................................................

 

آدرس : مسعودیه ـ خیابان ابومسلم ـ نبش فلسطین ـ جنب عکاسی نگارین  پلاک330

تلفن :    226  77   338

 

 ----------------------------

۲۰روش برای افزایش خلاقیت 

خلاقیت به معنی یافتن راه‌های جدید برای حل مشکلات و نزدیک شدن به شرایط است. خلاقیت، مهارتی نیست که فقط منحصر به هنرمندان، موسیقیدانان یا نویسندگان باشد. بلکه مهارت سودمندی است که در همه مردم می‌تواند وجود داشته باشد.

 راهنمائی زیر به افزایش خلاقیت شما کمک می‌کنند:

۱) نسبت به رشد خلاقیت متعهد باشید
نخستین گام این است که خود را به طور کامل وقف رشد و توسعه توانائی‌های خلاقانه خود کنید. از تلاش
 دست برندارید. هدف گذاری کنید، روی کمک دیگران حساب باز کنید و برای رشد مهارت‌های خود، زمانی رادر هر روز کنار بگذارید.

۲) خبره شوید
یکی از بهترین راه‌ها برای رشد خلاقیت، خبره شدن در آن حوزه است. با داشتن درک عمیق از موضوع،
بهتر قادر خواهید بود که به تفکر درباره راه‌حل‌های ابتکاری و نوآورانه برای مسائل بپردازید.

۳) برای کنجکاوی خود ارزش قائل شوید
یکی از موانع متداول بر سر راه خلاقیت، کم اهمیت دادن به کنجکاوی است. هنگامی که کنجکاوی شما
نسبت به چیزی برانگیخته می‌شود به جای آن که خود را سرزنش یا توبیخ کنید، به تحسین خود بپردازید وبه خود پاداش دهید. برای خود این فرصت را به وجود آورید که به کشف موضوعات تازه بپردازید.

۴) باور کنید که خلاقیت به خودی خود با ارزش است
رشد انگیزه‌های درونی بسیار اهمیت دارد. این باور را در خود تقویت کنید که خلاقیت به خودی خود ارزشمند
است حتی اگر به دستاورد خاصی منجر نشود.

۵) خطرپذیر باشید
برای تقویت مهارت‌های خلاقانه خود، باید آماده خطرپذیری باشید. ممکن است تلاش‌های شما همیشه به
موفقیت نیانجامد امّا مطمئن باشید که تقویت استعدادهای خلاقانه و دستیابی به مهارت‌های تازه در آینده به دردتان خواهد خورد.

۶) به خود اعتماد داشته باشید
بی‌اعتمادی به توانائی‌های خود، مانع خلاقیت می‌گردد. به همین دلیل، تقویت حس اعتماد به نفس اهمیت
 زیادی دارد. پیشرفت‌هایی که به دست آورده‌اید را ثبت کنید، از تلاش‌های خود خشنود باشید و همیشه در صدد یافتن راهی برای تحسین خلاقیت خود باشید.

۷) زمان لازم را برای خلاقیت در نظر بگیرید
اگر زمان لازم و کافی را برای رشد استعدادهای خلاقانه خود اختصاص ندهید، در این کار موفق نخواهید
شد. در هر هفته زمانی را برای تمرکز بر روی یک نوع پروژه خلاقانه کنار بگذارید.

۸) نگرش‌های منفی را کنار بگذارید
براساس یک مطالعه پژوهشی که در سال ۲۰۰۶ صورت گرفته و نتایج آن در مجله آکادمی ملّی علوم به
چاپ رسیده است، نگرش مثبتمی‌تواند توانایی شما در تفکر خلاقانه را افزایش دهد. بدین خاطر، بر رویحذف و کنار گذاشتن افکار منفی یا خود-انتقادی که می‌تواند مانع رشد مهارت‌های خلاقانه شما گردد، تمرکز کنید.

۹) بر ترس خود از شکست غلبه کنید
ترس از اشتباه کردن یا شکست خوردن از پیشرفت شما جلوگیری می‌کند. هرگاه چنین افکار و احساسی به
سراغتان آمد، به خودتان یادآور شوید که اشتباهات، خود بخشی از فرایند است. با وجودی که گاهی اوقاتممکن است با موانعی در مسیر خلاقیت خود روبرو شوید امّا نهایتاً به اهداف خود خواهید رسید.

۱۰) برای به دست آوردن ایده‌های جدید از یورش فکری استفاده کنید
یورش فکری روش متداولی در محیط‌های علمی و حرفه‌ای است امّا می‌تواند به عنوان ابزاری قدرتمند برای
رشد خلاقیت نیز مورد استفاده قرار گیرد. قضاوت‌های خود را کنار بگذارید و شروع به نوشتن هر ایده وراه‌حلی که به نظرتان می‌رسد بکنید. هدف از این کار، تولید هر چه بیشتر ایده در یک دوره زمانی کوتاهاست. سپس بر روی پالایش و روشن‌تر کردن ایده‌های خود تمرکز کنید تا به بهترین گزینه ممکن دست یابید.

۱۱) بدانید که اغلب مسائل راه‌حل‌های متعدد دارند
بار بعد که به حل مساله‌ای پرداختید، سعی کنید به دنبال راه‌حل‌های مختلف بگردید. به جای آن که مستقیماً به
سراغ نخستین ایده‌ای که به فکرتان رسید بروید، کمی تامل کنید و به راه‌های دیگر برای نزدیک شدن بهمساله فکر کنید. این کار ساده، راه خوبی برای ایجاد مهارت‌های حل مساله و تفکر خلاق در شماست.

۱۲) برای فعالیت‌های خلاقانه خود دفتر یادداشت تهیه کنید
برای پیگیری فرایند خلاقیت در خود و ایده‌هایی که به نظرتان رسیده است، دفترچه یادداشتی درست کنید.
وجود این دفترچه کمک شایانی به بازتاب دستاوردهای شما و در نظر گرفتن راه‌حل‌های احتمالی دیگرخواهد بود. ایده‌هایی که در این دفترچه ثبت می‌شوند می‌توانند در آینده الهام بخش شما گردند.

۱۳) نقشه ذهنی ایجاد کنید
«نقشه ذهنی» وسیله خوبی برای مرتبط ساختن ایده‌ها و جستجو برای پاسخ‌های ابتکاری و خلاقانه به
سوالات است. نقشه ذهنی چنین درست می‌شود: ابتدا موضوع یا واژه اصلی را روی کاغذ بنویسید. سپسعبارات یا ایده‌های مرتبط را پیرامون آن بنویسید و به آن پیوند دهید. این روش با وجودی که شبیه یورشفکری است امّا به شاخه شاخه شدن ایده‌ها کمک می‌کند و امکان مشاهده چگونگی ارتباط آن‌ها با هم رافراهم می‌سازد

۱۴) خود را به چالش بکشید
فرایند رشد مهارت‌های خلاقانه، پایان پذیر نیست. بنابراین، چالش مداوم خود به منظور رشد بیشتر قابلیت‌ها
و توانائی‌هایتان بسیار اهمیت دارد. به جستجوی رویکردهای پیچیده‌تر برآئید، چیزهای جدید را امتحان کنید واز به کارگیری همان راه‌حل‌هایی که در گذشته استفاده کرده‌اید اجتناب نمائید.

۱۵) روش «۶ گام » را امتحان کنید
روش «۶ گام » مستلزم نگاه کردن به مساله از ۶ دیدگاه متفاوت است. با این کار می‌توانید نسبت به موقعی
 که فقط از یک یا دو دیدگاه به مساله می‌نگریستید، ایده‌های بیشتری به دست آورید.
۲گام ۱: به وضعیت به طور احساسی بنگرید. احساستان به شما چه می‌گوید؟

۲گام۲: به وضعیت به طور عینی بنگرید. واقعیت‌ها چه هستند؟

۲گام۳: به وضعیت با دید مثبت بنگرید. کدام عناصر راه حل عمل خواهند کرد؟

۲گام۴: به وضعیت با دید منفی بنگرید. کدام عناصر راه حل عمل نخواهند کرد؟

۲گام۵: خلاقانه فکر کنید. ایده‌های دیگر چه هستند؟

۲گام۶:کلّی و جامع فکر کنید. بهترین راه حل کلّی چیست؟

۱۶) به دنبال منابع الهام‌بخش بگردید
هرگز انتظار نداشته باشید که خلاقیت به یکباره اتفاق افتد. به دنبال منابع جدید الهام‌بخش برای به دست
 آوردن ایده‌ها و انگیزه‌های تازه که به تولید پاسخ‌های یگانه به سوالاات می‌انجامد، بگردید. کتاب بخوانید، از موزه‌ها بازدید کنید، به موسیقی مورد علاقه‌تان گوش کنید و یا به بحث سازنده با یک دوست بپردازید. از هر روش یا راهبردی که برایتان مفیدتر است استفاده کنید.

۱۷) برای خلاقیت، فرصت ایجاد کنید
علاوه بر جستجوی منابع الهام‌بخش، باید خودتان نیز فرصت لازم را برای خلاقیت ایجاد کنید. مثلاً در دست
 گرفتن یک پروژه تازه یا پیدا کردن ابزارهای جدید برای استفاده در پروژه‌های فعلی.

۱۸) سناریوهای متفاوت را در نظر بگیرید
به هنگام تمرکز بر روی حل یک مسأله، از سوالات «چه می‌شود اگر … » برای در نظر گرفتن سناریوهای
احتمالی استفاده کنید. اگر این راه رادرپیش گیریم نتیجه‌اش چه خواهد شد؟ با نگاه کردن به این سناریوهایمختلف، بهتر می‌توانید به راه‌حل‌های خلاقانه برای مسائل دست یابید.

۱۹) از روند نما استفاده کنید
هنگامی که پروژه جدیدی را در دست می‌گیرید، روندنمایی (فلوچارت) برای نمایش پروژه، از ابتدا تا انتها،
 بکشید. به مسیرها یا دنباله مختلف رویدادهایی که ممکن است اتفاق افتد نگاه کنید. روند نما به شما کمک می‌کند که محصول نهایی را بهتر مجسم کنید و مشکلات احتمالی را از میان بردارید.

۲۰) از روش «گلوله برف» استفاده کنید.
تا کنون متوجه شده‌اید که چگونه یک ایده خوب معمولاً به ایده خوب دیگری می‌انجامد؟ شما می‌توانید با
استفاده از روش «گلوله برف» به هنگام تولید ایده برای پروژه‌های خود، از این مزیت بهره‌مند شوید. اگرایده برای کار جاری شما مفید و مناسب نباشد، آن را برای کارهای بعد و استفاده در پروژه‌های آتی کنار بگذارید.

 

مهارت خوب زندگى کردن را بیاموزیم

با ایجاد راهکارهاى مناسب به طور حتم مى توان با تفکرى خلاق در زندگى موفق بود و خوب زندگى کردبایددر نظر داشته باشیم زندگى به معناى مبارزه اى دائمى و تلاش مستمر براى حل مسائل است، آن هم درجهان بحران زده و پر مسأله امروزى! تا وقتى زنده هستیم مسأله وجود خواهد داشت. پس یاد بگیریم که مسائل را خودمان حل کنیم. مشکلات و بحران  ها و ناکامى ها را فرصتى براى یادگیرى و توسعه فردىتلقى کنیم. بیاموزیم که چگونه در بحران غرق نشویم و انرژى و توانایى خود را از دست ندهیم. مهارتیادگیرى را بیاموزیم. در جهان پرتحول دیجیتالى، مهارت ها و دانش ها به سرعت منسوخ مى شود.

به جز یادگیرى علم، راه و رسم مهارت آموزى سریع و اثربخش را نیز بیاموزیم.

انطباق و سازگارى خلاق با شرایط تازه و تحول یافته را داشته باشیم و در شناسایى مستمر قابلیت هاىدرونى، شکوفاسازى آن و تبدیل آن ها به مهارت لازم براى کار و زندگى تلاش کنیم.

خصوصیات افراد موفق وکامیاب

۱)  فکرشان سریع ترکارکندوچالشهارابه فرصتهاتبدیل کند.

۲) نیروی اراده قوی داشته باشند.

۳) ازاعتماد به نفس بالایی برخوردار باشندومسئولیت پذیربشوند.

۴) ازحافظه ای قوی، منظم وهمیشه بیدار برخوردار باشند.

۵) دارای قدرت بیان بالاباشندوبامنطق قوی طرف مقابل را مُجاب کنندوآنهاراتحت تاثیر قرار دهند.

۶)کلمه شکست درقاموس آنها مفهومی نداشته باشد.

۷) بردبار، صبور ،بانشـاط ، شجـاع وایثـارگرباشند.

۸) همیشه نسبت به آنچه که دراطرافش میگذرد ، بیداروهوشیارباشد

۹) ازتجارب خودوخصوصاًدیگران حداکثر استفاده راببرد.

۱۰) چنان زندگی کنند که گویی چیزی بنام ناامیدی اصلاًوجود ندارد.

 

از کسی  که کتابخانه دارد و کتاب های زیادی می خواند نترس

 

از کسی بترس که تنها یک کتاب دارد و آن را مقدس می پندارد . . .

 

 

 

.

 

کسانی هستند که روی شانه هایتان گریه میکنند

 

و وقتی شما گریه میکنید دیگر وجود ندارند

 

.

 

.

 

مهم نیست چه مدرکى دارید

 

مهم این است که چه درکى دارید . . .

 

.

 

.

 

از درد های کوچک است که آدم می نالد

 

وقتی ضربه سهمگین باشد ، لال می شوی

 

.

 

.

 

به یک‏ جایی از زندگی که  رسیدی، می فهمی رنج را نباید امتداد داد

 

باید مثل یک چاقو که چیزها را می‏برد و از میانشان می‏گذرد

 

از بعضی آدم‏ها بگذری و برای همیشه تمامشان کنی . . .

 

.

 

.

 

آرزو سرابی است که اگر نابود شود، همه از تشنگی خواهند

 

مرد . . .

 

.

 

.

 

چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است . . .

 

.

 

.

 

دکتر علی شریعتی :

 

به شهادت تاریخ میگویم هر گاه روزگار خواسته تفکر فاسدی را رسوا کند

 

به او قدرت مطلق داده است . . .

 

.

 

.

 

جبران خلیل جبران

 

آموختن تنها سرمایه ای است که ستمکاران نمی توانند به یغما ببرند . . .

 

.

 

.

 

سخنی از ناپلئون

 

هرگز اشتباه نکن

 

اگر اشتباه کردی � تکرار نکن

 

اگر تکرار کردی � اعتراف نکن

 

اگر اعتراف کردی � التماس نکن

 

اگر التماس کردی � دیگر زندگی نکن

 

.

 

.

 

بزرگ‌ترین مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته‌باشد

 

نه شعور لازم برای خاموش ماندن

 

)ژان دلابرویه(

 

 

 

 

 

 

 

قصه عشقت را به بیگانگان نگو

 

چرا که این کلاغهای غریب بر کلاه مترسک نیز آشیانه می سازند . . .

 

.

 

.

 

اگر ۴ تکه نان خوشمزه باشد و شما ۵ نفر باشید

 

کسی که اصلا از مزه آن نان خوشش نمی آید (( مادر )) است . . .

 

.

 

.

 

.

 

هستند مردمانی که خویشاوندان آنها از گرسنگی میمیرند

 

ولی در عزایش گوسفندها سر میبرند . . .

  
 
 
 
 


ساعت فلش