بنام اولین استاد هستی

ستارگان کونگ فو

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدبه صفحه توصیه های تحصیلی

باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج)

خوش آمدید

تهیه وتنظیم : ناصر بخشی

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

شمابامشاهده ودقت دراین صفحه میتوانید

به اطلاعاتی ارزشمند برای

پیشرفت وکسب موفقیتهای بسیاردرزندگی فردی واجتماعی ،

گـــام بلند ومحکمی رابردارید

به امید موفقیتهای روزافزون شما

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

فهرست مطالب موجود دراین صفحه:

1)۲۰ راهکارمفیـد برای پرورش دانـش آموزان مـوفق

2) ۱۵توصیه  و رهنمود تحصیلی

3)۱۲راهکار مفید برای افزایش مهارت درخواندن وفهمیدن مطالب کتابهای درسی

4)20توصـیه ورهنـمود ويژه امتحانات

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

درس آن نيـست كه تو حفظـش كنـي

بلـكه

درس آن اسـت كه توراحفـظ كنـد ، از...

 

ورزش با تحصیلات یعنی ارتقای فکر ودرک درست وبهتراز زندگی

تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net

ورزش برای اینست که

 

 بهترفکرکنیم

 تا  

بهتر زندگی کنیم

تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net

علیرغم علاقه وتلاش بی شائبه برای پیشرفت درورزش ،

علاقمندبه پیشرفت وموفقیت تحصیلی فرزند عزیزتان هم می باشـــــــــــم

امید وارم درآینده شاهد ورزشکارانی باتحصیلات عالیه دراجتماع باشیم .

دراین راسـتا 

۲۰ راهکارمفیـد برای پرورش دانـش آموزان مـوفق

را تقدیم حضورتان می نماییم 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

  والدین گرامی ، آگاهی ازنقش فعالانه وهدفمند شما برای پرورش فرزندانی موفق

بسیارارزشمند وگرانبها ست ؛ لذا 

1 ) درباره تجربه های مثبت خوددرمدرسه وخاطرات خوش آن دوران ، صحبت کنید. حتی

 اگر خاطرات شماازدوران مدرسه همواره خوشایند نبوده است . باتاکید کردن برفرصتهای

ارزشمندو مثبتی که درمدرسه برای فرزندتان فراهم خواهدآمد ، می توانید به او کمک قابل

توجهی بنمایید . 

2 ) ازمعلـمان ، آموختن وتکلیـف منزل  ، به نیـکی یاد کنید. نگرش مثبت شمابه معلمان

ومدرسه وبرخوردمثبت باتکالیف منزل باعث نگرش مثبت فرزند شما به مدرسه وفعالیتهای

مرتبط با آن می شود.

3 ) آموخـتن را ادامه دهیـدودانـش آموز بمانـید. فرزندان دربسیاری ازموارد والدین خود

راالگو قرارمی دهند اگر شمابامطالعه وشرکت دردوره های آموزشی به وسعت بخشیدن به

 معلومات خود ادامه دهیدفرزندتان می بیند که شما برای آموختن ارزش قائل هستید.

4 ) به چـیزی که فرزندتان می آموزدعـلاقه نشان دهیـد. باپرسیدن وفراهم کردن زمینه

برای مشارکت فرزند دریک گفتگوی صمیمانه میتوانید اهمیت یادگیری رابه اونشان

دهید .البته بایددرجملات سوالی ، نگرش مثبت وجودداشته باشد.

ـ بجای آنکه بپرسید ،

« امروز درمدرسه چکارکردی؟ »

ـ بهتر است بپرسید ،

« امروزچه کارهایی کردی که واقعاً دوست داشتی؟»

 « چه چیزهایی باعث شد احساس خوبی پیدا کنی؟ »

« دوست داری درباره چه چیزهایی بیشتر بدانی ؟ » یا « چه چیزهایی خواندی ؟ » .

5  ) اجـازه دهید فـرزندتان به شـما بیاموزد. درس دادن ،دوباره آموختن است . برای اینکه

یادگیری فرزندتان راتقویت کنید ، به اواجازه دهیدمـفاهیم جدیدرابه شما بیاموزد ،لازم نـیست

به او ثابت کـنید که همه چیزرامـیدانیدیابهترازاومی دانید ، بـلـکه بهتراست بگویید ؛

« چه جالب ! ممکن است بیشترتوضیح بدهی ؟ » .

6  ) به فرزندتان کمک کنید تاراهـهای بهره گیری از آموخـته هایش رادرزندگی روزمـره

 پیدا کند . به نظر میرسد هرچه اطلاعات کاربردی تر باشند ، فرزند شما رابه کسب اطلاعات جدید ، بیشتر تحریک می کند .

7  ) درتلـه نمره گرفـتار نشـوید. هرچند نمرات برای ارزیابی یادگیری فرزندتان مفید است ،

 اما هدف اصلی ، یادگیری است ، نه نمره . شرایطی را فراهم نکنید که به رقابت شدید برای

 کسب نمره منجر شود . به فرزندتان بیاموزید که راحت وآسوده باشدوبدون فشار رقابت ،

 ازیادگیری لذت ببرد.

 8  ) نمرات فـرزندتان رابادیگـران مقایسه نکـنید . چنین مقایسه هایی دراغلب مواردنتیجه

معکوس دارد. بهتراست نمرات فرزندتان رابانمراتی که پیش ترکسب کرده ، مقایسه کنید .

 ـ بهتر است ازاوسوال کنید ،

« فکر میکنی چقدر پیشرفت کردی ؟ »

« دوست داری بیشتر پیشرفت کنی ؟ »  

« چگونه می توانی این کار راانجام دهی ؟ »

« من چگونه می توانم به شما کمک کنم ؟‌» 

9 ) توقـعات خود راازفرزندتان واقعی سازید. فرزندتان راتشویق کنیدتابهترین کاری

رادر مدرسه انجام دهدکه میتواند. بخاطرداشته باشیدکه بطورطبیعی فرزندتان دربرخی زمینه

هابهتر عمل می کنند. بعلاوه ، بخاطر داشته باشیدکه فرزند شما، نه بخاطر آنچه که انجام

میدهد ، بلکه بخاطر آن چه که هست ، یک موردخاص به نظر می آید .

10 ) زمان ومکان مناسب وآرام بخشی رابرای انجـام تکالیف منـزل درنظربگیـرید.

بیشترفرزندان درزمانهای معین ومنظم بهتر مطالعه می کنند . دراین موردبا فرزندتان به توافق

 برسید. مکان ویژه ای رابرای تکالیف منزل داشته باشید. این مکان میتواند یک میز مناسب

 درگوشه ای ازاتاق خودتان یامیز آشپزخانه باشد. دراین موردبرنامه روزانه مشخصی داشته

 باشید ومحیط مساعدی رابرای انجام تکالیف فراهم سازید .

تذکر: بدون شک این کار مهم جـلوی تلویزیـون به انجام  نمی رسد . البته ، فرزندتان را

 ازبرنامـه های مورد علاقه شان محروم نکنیــد.

11)هنـگام انجام تکـالیف منزل ، فرزندتان راهمراهی کنید. تکالیف وبرگه هایی راکه

فرزندتان به خانه می آورد، مرورکنیدوتوجه خود رابه آنچه که اودرحال انجام دادن آن است ،

 نشان دهید . این کار به شما فرصت می دهدتابرای انجام کاراوراتشویق کنید وبامشکلاتی که

 ممکن است دراین راه با آنهاروبه روشوید ، آشنا شوید . بعلاوه ، به او نشان می دهید که

برای کارهای مدرسه اوارزش قائل هستید .

12 ) در انجام تکالیف منزل ، نقش مـشاوره را ایـفا کـنید ومعلم خصوصی نباشید . تکالیف

 منزل، کار فرزند شماست ، نه وظیفه شما ، پیشنهاد می کنیم آنقدرکنار فرزندتان ننــشیـنیدکه

ازدرستی پاسخ همه تکالیف مطمئن شوید . اشتباهات تکالیف ، راهی است که به معلم

فرزندشمامی آموزدکه چه مفاهیمی راباید بیشتر توضیح بدهد . درعوض ، نقش مشاور

راداشته باشیدوهروقت که فرزندتان تقاضای کمک کرد ، به اوکمک کنید .

 13 ) فـرزندتان را به مطـالعه درمـنزل ترغیب کـنید . خواندن ، سنگ بنای یادگیری بیشتر

است ، هرچقدر فرزندشما این مهارت اساسی رابیشترتمرین کند ، فعالیتهای مرتبط بایادگیری

 رابهترانجام می دهد . برای اینکه اورابه خواندن ترغیب کنیدوخواندن رافعالیتی لذت بخش

بسازید ، اجازه دهید آنچه راکه او دوست دارد، مطالعه کند . کتابهای ساده ، مجلات وکتابهای

 طنز آمیزرادراختیارش قراردهید . البته ، بهتراست بجای آنکه برایش کتاب بخرید ، اورابه

کتاب فروشی یاکتابخانه ببریدتاخودش کتابهای موردعلاقه اش راانتخاب کند . دراین راه فقط

اورا راهنمایی کنیدوحق انتخاب رابه خودش بگذارید . ازکتابداران کتابخانه هانیزمیتوانید

 کمک بگیرید.

14 ) برنامه تربـیتی منسـجم وثمر بخـشی را ترتیـب دهـید. مسئولیت پذیری، همکاری و

 اعتمادبه نفس به موفقیت فرزندشمادرکلاس درس کمک زیادی می کند وشماباید درآموزش آن

 به فرزندتان جدی باشید . شاید لازم باشد دراین زمینه مطالعات گسترده تری داشته باشید . به

 کتابهایی که دراین زمینه هانوشته شده اندمراجعه کنید .

15 ) ازبرنامه انضـباطی مدرسه حـمایت کنیـد. یک مدرسه همانند یک خانواده ، به برنامه

انضباطی منسـجمی نیاز داردتا فرزندان ما احساس راحتی کنندوبتوانندخوب بیاموزند .

اگرفرزندتان درمدرسه دانش آموز بانظمی شده است ، با ادامه کارمدرسه درمنزل ، به او

کمک کنیددرباره این تجربه واهمیت آن بیشتربیاموزد . اگربابرنامه انضباطی مدرسه مشکل

 دارید بامدیر مدرسه تماس بگیرید وپیشنهادهای سازنده خود رامطرح سازید . 

16 ) گـزارش های نگـران کننـده را بررسـی کنـید . معلمان ، مانندوالدین ودانش آموزان

 ممکن است اشتباه کنند . هیچ کس کامل نیست . با وجوداین ، اگرفرزندتان راجع با کاری با

 شما صحبت کردکه معلمش انجام داده وبرای اوناخوشایند بوده است ، محترمانه به سخنانش

 گوش دهیدامابخاطرداشته باشید ماجرابه آن تلخی که می شنوید ، نبوده است . وقتی احساسات

  بچه ها  جریحه دار میشود ، گاهی مبالغه می کنند . اگریک چنین وضعی شما رانگران کرد

 ، بامعلم فرزندتان تماس بگیرید وبه جای اظهار ناراحتی یاخصومت ، نگرانی خود را

ابراز کنید . با اینگونه چالشها باذهن باز برخوردکنید .

17 ) عـلاوه بر طـرح مسـئله راه حل نیز پیـشنهادکنـید . اگر شما نگران هستید یابامشکلی

 روبرو میشوید که تصورمی کنید به تصحیح نیاز دارد وآن را بامعلم فرزندتان هم درمیان

گذاشته اید ، برخورد مثبتی داشته باشید وبرای حل آن نظر دهید . این شیوه باعث می شود

 شما با معلم نوعی ارتباط مشارکتی ومثبتی برحل مسئله داشته باشید .

18 ) درمورداطـلاعات نادرسـت وشایعـات حساب شـده عمل کنیـد . فرزند شما درمدرسه

اطلاعات مفیدی را یادمی گیرد . اما ممکن است همراه اطلاعات نادرست وگاهی شایعات به

 خانه بازگردد . اگر با چنین مواردی مواجه شدید ، پیش از هر چیز بامعلم فرزندتان یا مدیر

 مدرسه تماس بگیرید . البته ، بهتر است بجای تماس تلفنی، به آنان نشست وگفتگویی داشته

باشید .

19 ) وقـتی به مدرسـه دعوت می شـوید باکمـال میل بپـذیریـد . نشست هایی که درمدرسه

 برگزار می شوند ، نه تنها اطلاعات مهمی را دراختیار شما قرار می دهند بلکه به فرزندتان

 نشان می دهد که شما برای مدرسه وبرای آنان ارزش زیادی قائل هستید . اگر معلم فرزندتان

 ازشما خواست درکلاس درس هم شرکت کنید ، بپذیرید .

20 ) مـدرسه را درجـریان رویـداهای منـزل قراردهید . وقتی خانواده تحت تاثیر تنش های

 مختلفی مانند بیماری یا طلاق قرار می گیرد ، بچه ها بیشترین تاثیر را می پذیرند . به معلم

فرزندتان اجازه دهیدازاین شرایط مطلع شود . معلم دراغلب موارد    می تواند به شما کمک

کند . بعلاوه ، وقتی معلم درجریان قرارمی گیرد ، باآمادگی باتغییرات رفتاری احتمالی

فرزندتان روبرو می شود . 

با آرزوی موفقیـت برای شما اولیـاء گرامی وفرزنـدان عزیـز ایران زمیـن 

تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net

 ۱۵توصیه  و رهنمود تحصیلی

۱ـ  درطول سال تحصیلی باانتخاب صحیح هدف وبرنامه متناسب باتوان خودتلاش راباتوکل

به خدا وامیدواری شروع کنید.

۲ـ دربرنامه ریزی به استعدادومیزان تلاش خود توجه کنید. خودرابادیگران مقایسه نکنید.

۳ـ هدف خودرا واقع بینانه انتخاب کنید.

۴ـ به روشهای صحیح مطالعه خصوصاً ۱۲راهکـارمفید برای افزایش مهارت درخواندن

 وفهمیدن مطالب  کتابها ی درسی  درذیل توجه کنید.

۵ـ به طول مدت تمرکزخود توجه کنید.

۶ـ مراحل تقویت حافظه وبه یادآوردن بهترمطالب رایادبگیرید.

۷ـ نقاط ضعف رابیابیدوازکمکهای تحصیلی،آموزشی استفاده ببرید.

۸ـ اشتغال بیش ازحدفکربه قبول شدن ونشدن ، وقت وانرژی شماراکاهش میدهد.

۹ـ ازتعمیم دادن نادرست ، اجتناب ورزید.

۱۰ـ به ضمیر ناخودآگاه خود،دستوروبرنامه موفقیت بدهیدوشکست رابرای خود برنامه

ریزی نکنید.

۱۱ـ دلایل موفقیت دیگران رابررسی کنید.

۱۲ـ به تغذیه ، استراحت کافی وسلامت جسمانی خود توجه کنید.

۱۳ـ میزان تلاش، آمادگی وآرامش خود را واقع بینانه بررسی کنید.

۱۴ـ به میزان مطالعات دیگران توجه نکنــــید.تفاوتهای فردی مطرح هستند.

۱۵ـ ازروشهای تن آرامی( ریلکسشن relaxtion) استفاده کنید.

 تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net

 

۱۲راهکار مفید برای افزایش مهارت درخواندن

 

وفهمیدن مطالب کتابهای درسی

 

  والدین گرامی وارجمند

باتوجه به نزدیک شدن فصل امتحانات پایان سال ، مطالب ذیل راتقدیم حضورتان می نمایم

دراین راستاآگاهی ازنقش فعالانه وهدفمند شما برای پرورش فرزندانی موفق 

     بسیارارزشمندوگرانبهاست ؛

لذا خواهشمند است ضمن مطالعه دقیق راهکارهای ذیل ،  

به توضیح کامل هر راهکاروهمچنین رفع موانع موجود 

                برای موفقیت بیشتر فرزندعزیزتان،بپردازید.               

                                                      تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

۱ـ خواندن وبه خود پس دادن را انجام دهید. (تکراربرای خود)

۲ـ به صفحات عقب جهــش نکنید .

۳ـ وسعت دید خود را افزایش دهید وتقریباً تمام صفحه را ببینید .

۴ـ به اصـل موضوع توجه کنید . 

۵ ـ مطالب فنی ، مهم وکلیدی را بادقت بیشتری بخوانید .

۶ ـ یادداشت برداری کنید ویا زیرمطالب مهم ونکات کلیدی خط بکشیدویا با ماژیک آن

 مطالب را ( های لایت ) کنید . 

۷ـ دیدن اشیاء دورتربرای رفع خستگی چشمها را انجام دهید . 

۸ ـ برمنشاءحواس پرتی غلبه کنید . (حواس پرتی درونی وبیرونی) 

۹ـ یادگیری بافاصله زمانی (۳۰تا۴۰ دقیقه ای ، با استراحت ) درمقایسه با یادگیری متراکم

 دارای تاثیربیشتری است . ( ازمواد خوراکی ، خصوصاًمیوه دراین فاصله استفاده کنید)

۱۰ ـ تمرکز تک موضوعی داشته باشید ، مطالب وآموخته های قبلی وبعدی را باهم  دخالت

 ندهید .

۱۱ـ ازمطالب مطالعه شده ، تصویرسازی ذهنی کنید .

۱۲ـ برای مطالب خوانده شده سوالات مختلفی را طرح کنید.

 

تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net

20توصـیه ورهنـمود ويژه امتحانات 

آياميدانيد،چگونه ميتوان درامتحانات موفق بود؟توجه وعمل به توصيه هاي ذيل درقبل وحين امتحان ميتواندشمارادراين امرياري نمايد:  

10توصیـه ورهنمود قبـل ازامتحـان: 

1) خودرابه مطالعه منظم وبابرنامه عادت دهيدو12روش مطالعه صحيح ذيل را انجام دهيد: 

1ـ خواندن وبه خود پس دادن را انجام دهيد. (تكراربراي خود) 

2ـ به صفحات عقب جهــش نكنيد . 

3ـ وسعت ديد خود را افزايش دهيد وتقريباً تمام صفحه را ببينيد . 

4ـ به اصـل موضوع توجه كنيد . 

5 ـ مطالب فني ، مهم وكليدي را بادقت بيشتري بخوانيد . 

6 ـ يادداشت برداري كنيد ويا زيرمطالب مهم ونكات كليدي خط بكشيدويا با ماژيك آن مطالب را ( هاي لايت ) كنيد . 

7ـ ديدن اشياء دورتربراي رفع خستگي چشمها را انجام دهيد . 

8 ـ برمنشاءحواس پرتي غلبه كنيد . (حواس پرتي دروني وبيروني) 

9ـ يادگيري بافاصله زماني (30 تا40 دقيقه اي ، با استراحت ) درمقايسه با يادگيري متراكم داراي تاثير بيشتري است . 

10ـ تمركز تك موضوعي داشته باشيد ، مطالب وآموخته هاي قبلي وبعدي را باهم  دخالت ندهيد . 

11ـ ازمطالب مطالعه شده ، تصويرسازي ذهني كنيد . 

12ـ براي مطالب خوانده شده سوالات مختلفي را طرح كنيد. 

2) احساس مسئوليت كنيدوروزقبل ازامتحان مطالب رابابرنامه وهدف درمنزل مطالعه كنيد.

3) ازمطالعه كردن فقط درشب امتحان خودداري كنيد؛ چون اضطراب آور است. 

4) درمروروتكرار مطالب وسواس به خرج ندهيدودرشب امتحان زودتربخوابيد. 

5) قبل از جلسه امتحان ، ازپرسش وپاسخ درسی به هرشکل خودداری  کنید. 

6) داشتن كمي اضطراب طبيعي ومثبت است ، اما اضطراب زيادمشكل آفرين است(مرکباتي نظیر نارنگی وپرتغال آرام بخش وضد اضطراب هستند) 

7) براي غلبه براضطراب ،آزمون فرضي دركلاس ويادرمنزل ،استفاده كنـيدوموقعیت مشـابه رادرذهـن خودتصور کنید.  

8) اگراضطراب شما بیش ازحد است وشما قادربه کنترل ومهار آن نیستید،به پزشک متخصص ،مراجعه نمایید.  

9)چنانچه تجربه قبلی ازامتحان دارید،محل وشرایط قبلی را دقیقاً بررسی کنید(حتی القدور مکان امتحان را ازنزدیک ببینید) 

10) روح وجسم به همديگروابسته اند، درايام امتحان به اندازه غذابخوريد ( ازمواد خوراكي ، خصوصاًميوه دراين فاصله استفاده كنيد) ،خوب استراحت كنيدوبرنامه اي منظم براي ورزش كردن داشته باشيد.  

10توصیـه ورهنـمود حيـن امتحـان: 

1) باآرامش واطمينان وباياد خدادرجلسه امتحان حاضرشويد ، دعا كنيدوبه اوتوکل کنیدومثبت بیندیشید.  

2) قواي ذهني خودرامتمركزكنيد. 

3) درجلسه امتحان خونسردي خودراحفظ كرده وافكارمزاحم را متوقف كنيد. 

4) تپش قلب،تنگي نفس( لرزش ـ نفس نفس زدن ، احساس خفگي و...) ازعلائم اضطراب شديد است، بنابراين سريع چشمان خودرا ببنديد و نفس عميق بكشيدوآرام بازدم كنيد وسعی کنیدباآرامش عضلانی خودراآرام کنید وبه خود آرامش دهید. 

5) ترس ازعدم موفقيت را ازذهن خودبيرون كنيد. 

6) موفقيت رابخواهيد ، زيراخواستن توانستن است وبدانید شمایی که تلاشتان راانجام داده اید،نتیجه مطلوب ، عایدتان میگردد. 

7) اعتمادبه نفس داشته باشيدوروحيه خودراتقويت نماييدودرحالی که درجلسه امتحان راحت نشسته اید وبه سوالات پاسخ میدهید ، تصور کنید و احساس خودراپس ازاینکه موفق شده اید ، ببینـــید. 

8) سوالات رابادقت بخوانيدوتوجه داشته باشيدكه چه پاسخي ازشما ميخواهد، وبه توصيه هاي معلمين درابتداوحين جلسه به دقت توجه كنيد. 

9)در هنگام پاسخگویی درجلسه امتحان  ،فقط به پاسخ دادن توجه کنیدوتوجه خودرابه شرایط محیطی کاهش دهید.( به ديگران توجه نكنيد ، كه چه كسي زودتربرمي خيزديا چه كاري انجام ميدهد). 

10) پيش ازتحويل برگه ، پاسخ هاي خودرابخوانيدواشتباهات احتمالي املايي واحياناً ازقلم افتادگيهارا اصلاح كنيد. 

درس آن نيـست كه تو حفظـش كنـي

بلـكه

درس آن اسـت كه توراحفـظ كنـد ، از...

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

با آرزوی موفقیـت برای شما اولیـاء گرامی وفرزنـدان عزیـز ایران زمیـن 
 
 
 
 


ساعت فلش