بنام اولین استاد هستی

ستارگان کونگ فو

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدبه صفحه توصیه های ورزشی

نیو کونگ فو

باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج)

خوش آمدید

تهیه وتنظیم : ناصر بخشی

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

شمابامشاهده ودقت دراین صفحه میتوانید

به اطلاعاتی ارزشمند برای

پیشرفت وکسب موفقیتهای ورزشی ،

گـــام بلند ومحکمی رابردارید

به امید موفقیتهای روزافزون شما

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

فهرست مطالب موجود دراین صفحه: 

1) حرکت وتحرک چیست وچراورزش کنیم؟

2) بهترین زمان برای ورزشکارشدن

3) مطالب نگرشی (جهت تغییرنگرش ، انگیزه ودیدگاهها)

4) برخی ازآداب معاشرت و رفتار شاگردان رزمی 

5) کدام مهمتراست ؟ هنرکلاسداری یاهنرآموزش

5) تاثیر موسیقی درورزش

6) ضربات در بوکس

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

همه بدانیم  

تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net  

ورزش هزینه نیست  

بلکه  

سرمایه گذاری است

تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net 

فعالیتهای بدنی به 2 دسته ذیل تقسیم  میشود :

    1) حــرکت                                                   2) تحـّـرک

انسان ازهنگام تولد ، زندگی خود راباحرکت آغازمیکنیم ودرواقع حرکت  به جابجایی و

فعالیتهای روزمره گفته میشودکه ما برای انجام کارهای روزانه مجبوربه انجام دادن آنها

هستیم .

امادرتحّـرک معمولاً اجباری درکارنیست وما به میل ، سلیقه وانگیزه درونی ویابیرونی خود

، وکاملاً اختیاری به انجام آن اقدام مینماییم .

ورزش کردن جزواین دسته میباشدو به  2 دسته ذیل تقسیم میگردد:

الف ) ورزشهای کم تحرک                                ب)ورزشهای پرتحرک

تذکر: تعداد ضربان قلب عامل اصلی تقسیم بندی میباشد.

درحرکت وانجام کارهای روزانه معمولاً آرامش فکری کمتربه چشم میخورد و بیشتردرگیر

َرتق وفَتق امورمیشویم ، اما درطول روز به یک زمان خاصی نیازمند هستیم تا به دَغدغه

ها واسترس کارهای روزانه خود پایان بدهیم وبه دور ازتمام روزمرگی ها ، به انجام تفریح

و فعالیتی بپردازیم که موجب افزایش آرامش درونی شما بشود ، تا بهتر وبیشتر بتوانید

کارهای خودرا انجام دهید واز زندگی خود لذت بیشترو واقعی تری رابِبَرید واین همان

تحّرک وورزش موردعلاقه وانتخاب شما است.

اما به یاد داشته باشید هرفعالیت وحرکتی نمیتواند ورزش تلقی شود وصِرف اینکه بدن

عرق کرده و یا ضربان قلب  بالا رفته است ، پس تحرک داشته اید و بنابراین ورزش کرده

اید ،برداشت وتصورغلطی از ورزش کردن است. چراکه ،کارهای روزانه شاید باعث

افزایش توان جسمی ، بشود ؛ اما قدرمسلم نمی تواند برروی روح وروان شما اثربالایی

رابگذارد.

ورزش وتحرک تامین کننده وتکمیل کننده 3 اصل اساسی در زندگی است وبطور خلاصه

دریک جمله کلیدی به شما عرض میگرددکه ؛ 

ورزش برای اینست که 

 بهترفکرکنیم  

 تا   

بهترواساسی تر زندگی کنیم

 چراکه اساس زندگی بردرست فکرکردن وانجام تغییرات سازنده وصحیح است.امـــّا ؛

ـ اغلب باآوردن بهانه ودلایل مختلف ازورزش کردن طفره میروند واذعان میکنند وقت

نداریم وسرمان خیلی شلوغ است.

* درجواب آنها عرض میشود که شما وقت دارید اما برنامه ریزی صحیحی ندارید و چون

برنامه ریزی شما درست و مناسب نیست همیشه با کمبود وقت مواجه هستید.

توجه شمارابه یک مثال ساده وعینی جلب مینماییم :

انسان از 2 بُعد جسم وروح ساخته شده است که هرکدام نیازهای مخصوص به خود را دارد

و میبایست بطورمساوی و برابر، حتماً تامین گردد.

انرژی ، توان ونیازبُعدجسمانی وبدنی توسط غذا خوردن تامین میشود ، شمابرای صَرف

صبحانه ، معمولاً 10تا 15 دقیقه وقت میگذارید ودرنتیجه 5 تا 6 ساعت تامین هستید وبرای

صَرف ناهار هم ، معمولاً 15تا20 دقیقه وقت میگذارید ودرنتیجه 6 تا8 ساعت تامین هستید

وبرای صَرف شام هم ، معمولاً 15تا20 دقیقه وقت میگذارید ودرنتیجه 8 تا10 ساعت تامین

هستید .

ببینــید ، شما مجموعاً بطورمیانگین بین40 تا 55دقیقه وقت صَرف میکنید تا نیازهای

جسمی خود را برآورده کنید ، درصورتی که اصلاًبه نیازهای روحی خود توجه ندارید.

اگرهر48 ساعت ( یک روز درمیان ) تنها یک ساعت به ورزش اختصاص بدهید، درواقع

روزی نیم ساعت میشود ، یعنی کمتر از رسیدگی به بُعد جسمانی.

اما اگر همین یک ساعت ( یک روز درمیان ) راهم شما برنامه ریزی کنید ، 48 ساعت

آینده را کاملاًتامین خواهیدبودو با توان وظرفیت بالای فکری وروحی ،  بهتر زندگی خواهید

کرد و به کیفیت زندگی خود حتماً افزود خواهدشد ، شَـک نکنید.

ـ بعضی ها دلیل ورزش نکردن را کار میدانند ومیگوینددرگیرکارهستیم ، ومیگویندکه برای

تامین هزینه ها ومعیشت خانواده دیگروقتی برای ورزش کردن نمی ماند.  

* درجواب آنها عرض میشودکه خودخواه شریف باشید و قدری هم به فکرآینده خودتان

باشید ،  تا «کِــی » میخواهید دائم به فکر تامین آینده دیگران وخانواده باشید. مطمئن باشید

، اگرشما قوی وسالم باشید ، بهترو بیشترمی توانید به خودوآنها خدمت کنید. چــــرا بنام

ایثاروفداکاری وقبول مسئولیت ازخودتان غافل شده اید ؟کمی هم به فکرنیازهای وشرایط

روحی خودباشید.آنها زمانی بیشترشمارادوست دارندوشمارامیخواهند که قوی وسالم

وپرتلاش باشید.

ـ برخــی دیگرمیگویند ازسن وسال ما گذشته ، ورزش برای جوانهاست .

* درجواب آنها عرض میشود ، سن شناسنامه ای ملاک پیر شدن شما نمی تواند باشد بلکه

این  احساس سرزنده گی وشادابی درونی شما است که میتواند تعیین کننده سن وسال شما

باشد. چه بسا جوانهایی که با سن پایین وکم شدیداً احساس ضعف ، ناتوانی ونا امیدی

میکنند وچه بسیار افرادی که با سن بالا وزیاد احساس نشاط و توانمندی میکنند ، پس ملاک

تشخیص توانایی افراد سن نیست بلکه دل است. بگذارید کودک درون شما درهرسن وسالی

که هستید ، همیشه سرحال و سرزنده باشد. ودرپایان عرض میشود که

ورزش برای جـوان مـاندن است نــه  برای جوانهـا 

تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net 

ما می خواهیم از طریق  ورزش  

جوانانی تربیت کنیم که  

ازنظر جسمی 

 سـالم ، بانشـاط ، نیرومنـد

وازنظر روحـی

 مؤمـن ، شجـاع و ایثـارگر 

باشند 

تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net 

بهترین زمان برای ورزشکارشدن

بهترین زمان برای آغاز ورزش سنین قبل از بلوغ است . داشتن ماهیچه های قوی ازشما

 ورزشکاری خوب می سازد . حجم ماهیچه ها به اندازه استخوانهایی که ماهیچه ها آنرا

احاطه می کنند بستگی تام داردوآغاز نمودن ورزش درسنین قبل از بلوغ باعث  می شود که

استخوانهای شما بزرگتر وقوی ترگردد. هر چه استخوان بندی قویتر باشد ماهیچه ها نیز

قوی ترند وهر چه ماهیچه ها قویتر باشند بهتر می شودحرکات ورزشی را انجام داد .

باری مثال مشاهده شده است درکودکانی که قبل از سنین بلوغ ورزش تنیس راانتخاب

میکنند، استخوان آن دستی که راکت راحمل می کند ، قویترازدست دیگر است . همچنین

استخوان بندی دست حامل راکت در آنهانسبت به آنهایی که بعداز سن بلوغ راآغاز کرده

انددرشت ترمی باشد.

کسب مهارت ورزشی وبالارفتن وزن درزمان رشد مانع ازافزایش قد به حد ایده آل نمیشود.

 مرکز رشد استخوان درداخل آن ودرجای سست استخوان قراردارد ، لذاانجام ورزش

بصورت حرفه ای که منجربه سخت شدن استخوان ازلایه های بیرونی ومحکم شدن آن

میشود ، به هیچ عنوان فعالیت این مرکز رامختل نمی کند. کودکانی که تحت شرایط کنترل

شده افزایش وزن می یابند درسنین بالاتر ازمصدومیت های کمتری هم رنج می برند .

بنابراین بهترین زمان برای پرورش ورزشکاران سنینی است که هنوز استخوانهایشان

درحال رشد است .

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید  

برخی ازآداب معاشرت و رفتار شاگردان نیوکونگ فو

در باشـگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المـهدی « عج» و اجتـماع

« بابزرگترها وکوچکترها »

آداب معاشرت بیانگراعتقادات فرد دررویارویی بادیگران ازطریق حرکات فیزیکی ورفتار

 است .وقتی گروهی دور هم جمع میشوند، سازمانی راتشکیل می دهندکه هرسازمانی

 باانضباط ونظم انسجام می یابد. گروههای جوانان نیازبیشتری به انضباط ونظم دارند،

 احساسات گرم جوانان تنها ازطریق آموزشهای معنوی که باتمرین آداب معاشرت آغاز

میگردد، متعادل میشود. آداب معاشرت بایستی براساس اندیشه ای استوارورفتاری

 متواضعانه بنا نهاده شودوهرفردبافروتنی میتواند ازپلیدیهادوری جوید.گفتارپسندیده ودقیق ،

 رفتارمودبانه ، حرکات والامنشانه ومتعادل وسایرموارد همگی مقدمات آداب معاشرت

 هستندوزندگی سالم امروز رامیسازند.ضمناً آداب معاشرت ، زیربنای هماهنگی واستحکام

 درزندگی اجتماعی است.

قوانین آداب معاشرت که درادامه می آید جهت راهنمایی وترغیب کونگ فوکاران  برای

 رفتارپسندیده وشایسته است که درنهایت به ایجاد رفتارپسندیده ویکسان درخانواده بزرگ

 کونگ فو باشـگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المـهدی « عج» منجرخواهد شد.

۱ـ درزمان ورود وخروج به رییس باشگاه ، استاد وارشدها احترام بگذارید . (احترام نشانه

 پذیرش وقبول فرد یاافرادمقابل است)

۲ـ لباس باید همیشه تمیز ومرتب باشد .

۳ـ حتی القدورنباید با لباس تمرین از باشگاه خارج شوید .

۴ـ باید همیشه با سلیقه لباس پوشید  .

۵ـ باید مراقب بود تا لباس ، شال وغیره مرتب باشد .

۶ـ اگرلباس نامرتب شد باید تمرین را متوقف کرده با کسب اجازه از استاد یا ارشد کلاس رو

 به دیوارکرده آن رامرتب نمود .

۷ـ در باشگاه باید مودبانه و آرام صحبت کرد .

۸ـ باید با لباس مناسب درباشگاه حاضر شوید.

۹ـ باید موها ، مرتب، آراسته وتمیز باشد .

۱۰ـ نباید لباس یا سیمای کلی ، بیانگر تنبلی باشد .

۱۱ـ نباید از مُدهای مختلف ،کورکورانه پیروی کرد .

۱۲ـ درمجامع بایدازبزرگترپیروی کرد .

۱۳ـ در زمان ورود به مکانها بزرگترها رابه داخل راهنمایی کنید وپشت سر ایشان حرکت

 کنید .

۱۴ـ اگر راهنما هستید فقط یک گام جلوتر و در سمت راست بزرگتر قرار گرفته مودبانه وبا

 حرکت دست بزرگتر را راهنمایی کنید

۱۵ـ وقتی بزرگتر می خواهد بنشینددر جایی باشیم که بزرگتر در آسایش باشد .

۱۶ـ در صورتی که بزرگتر سوالی داشت یا چیزی خواست باادب وخوش رویی برخوردکنید .

۱۷ـ زمانی که بزرگتر سوال می کند باید با ادب به حرفهای او گوش کنید .

۱۸ـ در موقع گوش دادن به سخنان دیگران صاف نشسته وبا ادب رفتار کنید .

۱۹ـ درجایگاه، صندلی میانی، مخصوص رییس یابزرگتراست وپس ازآن صندلیهای سمت

 راست وچپ یک به یک تقدم دارند .

۲۰ـ درموقع ورود وخروج به ترتیب ارشدیت ، عمل کنید .

۲۱ـ  درفراخوانی ، افراد راباعنوان اجتماعی موردخطاب قرار دهید .

۲۲ـ درگفتگوازکلمات مودبانه استفاده کنید .

۲۳ ـ درگفتگوباخوشرویی ، رفتارکنید . (حتی درصورت عدم رضایت ازطرف مقابل )

۲۴ـ درگفتگوی منطقی بامتانت وصدای کوتاه ، بنحوی که طرف مقابل بشنود، صحبت کنید .

۲۵ـ ازکلمات غیرمناسب استفاده نکنید .

۲۶ـ ابتداءبه نظرات دیگران گوش کنیدوسپس عقایدخود را بیان کنید .

۲۷ـ قطع کردن سخن دیگران ناپسند است .

۲۸ـ ازنگاه اهانت آمیز به طرف مقابل بپرهیزید .

۲۹ـ درخلال درگفتگوازلمس کردن بدن طرف مقابل یاتکان دادن دست ، خودداری کنید .

۳۰ـ درمعرفی افراد ، ابتداءنظربزرگترها راجلب کنیدوسپس کوچکترهارامعرفی کنید .

۳۱ـ درمعرفی افرادبه یکدیگر، پرگویی نکنید .

۳۲ـ وقتی می خواهیدمعرفی شوید ، تا پایان معرفی صحبت نکنید .

۳۳ـ در دست دادن به کوچکترها پیشگام شوید .

۳۴ـ فقط درصورتی که بزرگتر، تمایل به دست دادن داشت ، دست خود راجلوببرید . بادست

 خیس دست ندهید.

۳۵ـ در دست دادن ، به دست طرف مقابل فشاربیش ازحد وارد نکنید . دست اورا تکان ، تکان ندهید وزود دستش را رها کنید.

۳۶ـ همیشه وقت شناس باشید .زود رسیدن بهترازیک لحظه تاخیر است ، حتی القدورازقرارگذاشتن درصبح زود، آخرشب ، وقت غذا خوردن وروزهای تعطیل ، خودداری کنید .

۳۷ـ درملاقاتها ، کارخودرادراسرع وقت انجام دهیدوزودخارج شوید .

۳۸ـ سرسفره یامیز ، صاف ومرتب بنشینید .

۳۹ـ ازصحبت کردن درهنگام غذاخوردن ، خودداری کنید .

۴۰ـ پس ازبزرگترها ، شروع به غذاخوردن کنید .

۴۱ـ ازغذا خوردن با دهان باز ، خودداری کنید .

۴۲ـ غذا رابدون صدا بخورید. (مِلچ ومُلوچ نکنید)

۴۳ـ حتی الامکان تازمانیکه همراهان ، غذایشان تمام نشده ، سفره یامیز راترک نکنید .

۴۴ـ زمانیکه تلفن میزنید ، ابتداءخود را معرفی کنیدوسپس هویت فردمقابل راجویاشوید

 وبپرسید باچه کسی کار دارند .

۴۵ـ مکالمات وسخنان بایدکوتاه وروشن باشد .

۴۶ـ نکات مهم مکالمات وسخنان رایادداشت کنید .

۴۷ـ قبل ازصحبت کردن بادیگران ابتداءآراستگی درچهره  رارعایت کنید .( دیدن خود

 درآیینه)    

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

کدام مهمتراست ؟

هنرکلاسداری یاهنرآموزش

هنرکلاسداری مهمترازهنرآموزش است ، چون اگرکلاسداری بلدنباشیم نمی توانیم معلومات وداشته های ذهنی وبدنی خودراآموزش بدهیم.اگرخدای علم آموزش باشیم امانظم درکلاس حاکم نباشد ،نمی توانیم آن مطالب راانتقال بدهیم.  

 

 5 هنرکلاســداری عبارتـند از:

1)   ارتباط دوجانبه

2)   احترام متقابل

3)   تقسیم عادلانه ومحبت آمیز نگاه

4)   آشنایی باتفاوتهای فردی

5)   تحمل تفاوتها وپرهیزازتبعیض بین شاگردان

تذکر: بدترین نوع کلاسداری مدیریت یکسان است . (بدون توجه به تفاوتهای فردی بایک چوب همه را زدن است)

 تاثیر موسیقی درورزش

تحقیقات بسیاری در زمینه بررسی اثرات موسیقی بر ورزش و تمرینات بدنی صورت گرفته که این مقاله به برخی از مهم ترین آنها اشاره دارد و توصیه هایی را جهت استفاده مؤثر از اثرات روح بخش موسیقی ارائه خواهد داد.

چگونه موسیقی به فعالیتهای ورزشی کمک می کند؟

موسیقی به چهار طریق بر ورزش و فعالیتهای بدنی اثر می گذاردوبشرح ذیل میباشد:

۱- در ورزشهایی مثل دوچرخه سواری ودو که به صورت تکرار شونده(Repetitive) هستند و با شدت Sub maximalانجام می شوند، موسیقی می تواند توجه ورزشکار را افزایش دهد و توجه وی را تا حدی از خستگی منحرف نماید. این وضعیت باعث کاهش میزان تلاش اضافی ورزشکار می شود و تکنیکی است که بسیاری از ورزشکاران به آن اعتراف دارند و تحت عنوان Dissociation نامیده می شود. Dissociation)عبارت است از متمرکز شدن بر روی تحریکاتی خارج از فعالیت ورزشی)برخی از ورزشکاران دوست دارند مثلاً به مناظر اطراف نگاه کنند و یا ذهن خود را به افکار دیگری مشغول نمایند، ولی موسیقی یکی از لذت بخش ترین و مؤثرترین روشهای Dissociation را فراهم می کند. Dissociationمی تواند با دورکردن افکار ورزشکار از خستگی، وضعیت ذهنی وی را به صورت مثبتی تغییر دهد.

۲- موسیقی می تواند وضعیت روانی و فیزیولوژیکی نامطلوب را تغییر دهد و بنابراین به شکل نوعی تحریک قبل از مسابقه و یا به شکل آرامبخش برای ورزشکاران مضطرب به کار رود. یکی از روش هایی که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده از موسیقی های تحریک کننده( هیجان انگیز) همراه با توصیه های شفاهی جهت روحیه دادن به ورزشکار است.

 به همین طریق می توان موسیقی آرامبخش را برای کمک به انجام تکنیک های Relaxationبکار برد. گاهی اوقات نیز موسیقی را همراه با روش های هیپنوتیزم به کار می برند تا به وسیله آن بخش ویژه ای از موسیقی را در ذهن ورزشکار حک نمایند.

۳- موسیقی از طریق هماهنگی و شباهت هایی که بین ضرباهنگ آن و حرکات ورزشکار وجود دارد، به انجام ورزش کمک می کند. بررسی ها نشان می دهند که همزمان کردن حرکات ورزشی با موسیقی سطح Outputورزشکار را افزایش می دهد و این یکی از دلایل محبوبیت کلاسهای ورزشی همراه با موسیقی است.

۴- مانند روش قبل کیفیت موزون ( ریتمیک) موسیقی، الگوی مهارت های فیزیکی را بهبود می بخشد و بنابراین محیط بهتری برای یادگیری فراهم می کند. تجریباتی در این زمینه در ژیمناستیک و شنا وجود دارد. 

عوامل کلیدی در انتخاب موسیقی درست ومناسب برای ایجاد انگیزه

چهارعامل کلیدی در تحریک کنندگی( ایجاد انگیزه) انتخاب موسیقی درست ومناسب به 2دسته بشرح ذیل  تقسیم میشوند. 

الف) عوامل داخلی

که در تغییر نوع واکنش فرد به موسیقی مؤثرترندوشامل 2 مورد میباشد. 

اول ـ آمادگی و تمایل افراد جهت واکنش به تحریکات ریتمیک است و در این زمینه توانایی پاسخ موزون به موسیقی عامل برجسته ای است.

دوم ـ ویژگی ملودیک و هارمونیک موسیقی است که می تواند وضعیت ذهنی شنونده را تحت تأثیر قرار دهد که ما ترجیحاً آنرا موزیکالیتی(Musicality) می نامیم.

ب) عوامل خارجی( 2 مورد دوم)  

که بیشتر مربوط به برداشت فرد از موسیقی است وشامل 2 مورد دوم میباشند.

سوم ـ فرهنگ بومی و اجتماعی ورزشکار و به تبع آن نوع موسیقی است که می تواند واکنش وشکار را به موسیقی تحت تأثیر قرار دهد.

چهارم ـ عامل همراهی(Association) است یعنی با همراه کردن سایر تحریکات مثل تصویر، فعالیت فیزیکی بهبود می یابد.

برای اینکه موسیقی بتواند در یاری رساندن به ورزشکار مؤثر باشد، باید دارای کیفیت موزون بسیار قوی و مناسبی باشد تا با ریتم فعالیت ورزش هماهنگ شود و نیز باید ضرباهنگ آن با ضربان قلب ورزشکار متناسب باشد. ملودی و هارمونی موسیقی باید وضعیت روحی و ذهنی مثبتی را ایجاد کند، یعنی اینکه به شنونده انرژی و روحیه بدهد. موسیقی باید از زمینه فرهنگی و اجتماعی ورزشکار منشأ گرفته باشد و مزیت های اجتماعی او را گوشزد نماید. موسیقی باید علاوه بر احساسات از سایر روش ها و وسایل همراه مثل تلویزیون و فیلم برای بهترکردن فعالیت فیزیکی استفاده کند.

سه عامل مهم دیگر در انتخاب موسیقی مناسب دخیل هستند.

 ۱. تنوع در موسیقی که می تواند ورزشکار را علاقمند و مصمم نگهدارد.

2. صدای موسیقی باید به اندازه کافی رسا باشد تا توسط سرو صدای محیط مخدوش نگردد.

۳. در صورتی که موسیقی و حرکت همزمان هستند، ضرباهنگ موسیقی باید با سرعت و شدت حرکت متناسب باشد.

توصیه می شود که ضرباهنگ موسیقی حدود دو برابر سرعت ورزش باشد ، زیرا اغلب ترجیح داده می شود که ضرباهنگ موسیقی نزدیکی به تعداد ضربان قلب ورزشکار باشد.

ضربات در بوکس

مسابقه ورزش بوکس بطور رسمی در ششصد و هفتاد و هفت سال قبل از مسیح در بیست و سومین بازی المپیک در هاین (Hine) اولین جایگاه رقابت این ورزش شروع شده و ابراستوس اهل سمیرنا در این مسابقه فاتح و قهرمان شناخته شد. این‌که در قدیمی ترین نبرد بوکس افراد به چه صورت و چگونه با یکدیگر می‌‌جنگیدند، معلوم نیست. چنانکه در تاریخ روم باستان ذکر شده است : طرفین مشت‌های خود را به چرم‌های خامی محکم بسته و سعی می‌کردند که با مشت‌های سخت و سنگین حریف را از پای در آورند. البته این مسابقات بدون دسته بندی وزن بدن انجام می‌‌شد. امروزه بوکس بعنوان یک ورزش پر طرفدار در میان اقشار مختلف جامعه، بویژه جوانان رواج دارد.

این ورزش با وجود طرفداران زیادی که دارد، پیوسته مورد انتقاد مجامع مختلف ورزشی ، مذهبی و پزشکی بوده است و به دو دلیل از این ورزش انتقاد کرده اند :

1) آسیب رسانی و خطرات احتمالی که به فرد ورزشکار تحمیل می شده است.

2) تقویت روحیه پرخاشگری در سطح اجتماع و شباهت این ورزش با برنامه گلادیاتوری دوران باستان قدیم.

عده ای بوکس را در محافل ورزشی و پزشکی ، رویدادی همراه با عوارض جسمانی و عصب شناختی تلقی می کنند، اما عده ای نیز معتقدند که عوارض جانبی این ورزش بیش از سایر ورزشها نیست. با توجه به جاذبه های این ورزش برای قشر جوان و نوجوان ، بر متخصصین پزشکی ، علوم ورزش ، و روانپزشکی لازم است که برخی ابهامات موجود را در سایه تحقیقات علمی و به دور از سوگیری روشن کنند و نتایج بدست آمده را از طریق رسانه های گروهی در اختیار جوانان و خانواده های آنان قرار دهند.

بطور کلی می توان آسیب های ناشی از ضربه وارده به مغز را به سه دسته تقسیم کرد:

آسیب ضربه مغزی خفیف که عبارت است از کاهش سطح هوشیاری به مدت 5 دقیقه یا کمتر با نمره ملاک( اغمای گلاسکو).نمره بالا نشان دهنده ابتلای خفیف و نمره پایین نشان دهنده شدت بالاست. نمره اغمای 13 تا 15 که به فراموشی به مدت کمتر از یک ساعت پس از وقوع ضربه می انجامد . یعنی ناتوانی فرد در ذخیره یا حفظ اطلاعات جدید در ذهن پس از وارد شدن ضربه سر رخ می دهد.

آسیب مغزی متوسط عبارت است از کاهش سطح هوشیاری برای بیشتر از 5 دقیقه و کمتر از 6 ساعت با نمره اغمای گلاسکو تا12 و فراموشی به مدت 1 تا 24 ساعت پس از ضربه و آسیب ضربه ای مغزی شدید عبارت است از کاهش سطح هوشیاری بیشتر از 6 ساعت و یا بیش از آن با نمره اغمای گلاسکو 3 تا 8 و یا فراموشی به مدت 24 ساعت بعد از ضربه.

ضربه مغزی عمدتاً ناشی از ضربات و تروما به سر می باشند که سبب تغییر وضعیت ذهنی و روانی با یا بدون تغییر سطح هوشیاری می شوند. تغییر وضعیت ذهنی به دنبال ضربه وارد بر سر می تواند سبب تغییر شخصیت، حافظه و نقایص عصبی یا فقدان هوشیاری گردد. مکانیسم آسیب سر در ورزشها متفاوت است. مکانیسم های احتمالی آسیب دیدگی شامل نیروهای فشارنده ( اصابت ضربه به سر سبب آسیب مغز در محل اصابت، ناشی از فشرده شدن مغز در آن ناحیه ) یا نیروهای کششی وارده به سر ( سبب آسیب مغز در سمت مقابل جهت کشیده شدن سر ) یا اعمال نیروهای چرخشی روی سر(مثل پرتاب شدن از روی موتور و غلت زدن). این مکانیسم ها سبب تغییر در خونرسانی، کارکرد و نیاز به انرژی مناطق خاصی از مغز شده و به اختلال عملکرد آن بخش صدمه دیده می انجامد.

مناطق حسی، حرکتی، دیداری، شنیداری و ارتباطی کرتکس

مغز انسان با وزن حدود 1400 گرم و حجم بالغ بر 1250 سانتی متر یکی از شگفت انگیز ترین بافت های زنده است که در نظام آفرینش با آن روبرو هستیم. مغز انسان توانایی آن را دارد که نظامهای کارکردی مختلف درون ارگانیزم را فعال ساخته و موجب حرکت ارگانیزم گردد، اطلاعات دریافتی را تعبیر، پالایش و تفسیر کند و مجموع پیامهای مورد نیاز را به طوری که سریعا قابل دسترس باشد، ذخیره کند و بدین ترتیب امکان حل مساله را فراهم آورد.

آمارصدمات مغزی عمدتا ناشی از ضربات به سر می باشند که احتمالا سبب تغییرات در وضعیت ذهنی و روانی فرد بدون تغییر سطح هوشیاری می شوند. تغییر وضعیت ذهنی به دنبال ضربه وارد بر سر می تواند سبب تغییر جنبه های شخصیت ، حافظه (از بین رفتن حافظه)، نقایص عصبی یا فقدان هوشیاری گردد. آسیبهای مغزی ملایم ناشی از ضربه امری شایع در ورزشهای تماسی و سایر برخوردهای ورزشی است. میزان بروز صدمات سر بر حسب نوع ورزش و سن ورزشکار متفاوت است.

تاثیر بوکس بر سیستمهای عصبی

متخصصان بالینی در ورزش طیفی از آسیب های سر را تشخیص می دهند که دامنه آن از ضربات مغزی خفیف تا آسیب های نافذ و کشنده مغز را دربرمی گیرد. تبیین سازوکار آسیب مغز در ورزش بوکس پیچیده است. زیرا به هر دوی تاثیر ضربات مستقیم دستکش بر جمجمه و نیز حرکت مغز و جمجمه در پاسخ به آن بستگی دارد. در لحظه برخورد ضربه به جمجمه ، شتاب گذرایی به سر وارد می شود. جمجمه سریعتر از مغز حرکت می کند و این بدلیل اینرسی است . هنگامیکه جمجمه گرایش به استراحت دارد ، مغز به حرکت ادامه می دهد. چنین ضرباتی مسئول علائمی هستند که جراحان مغز و نورولوژیستها آنرا ضربه مغزی می نامند . نشانگان ضربه مغزی ممکن است شامل سردرد ، تهوع ، گیجی ، مشکلات شناختی ، تغییر شخصیت ، افسردگی ، برانگیختگی ، و اختلالات احساسی و رفتاری باشد.

اصابت ضربه به سر در ورزش بوکس، امری اجتناب ناپذیر است . رایج بودن آسیب های سر در بوکسورها تعجب آور نیست، زیرا هنگامی که یک بوکسور ضربه مستقیمی را در ناحیه سر دریافت می کند معادل ضربه ای است که یک چکش 9 کیلو گرمی با سرعت 32 کیلومتر در ساعت ، بر جسم وارد می سازد. ضربه به سر می تواند سبب شکستگی استخوان های سر و صورت و آسیب بافتهای مغزی شود. این ضربات می توانند منجر به آسیب سطح مغز، پارگی شبکه عصبی، جراحات ، خونریزی و گاهی تولید لخته های بزرگ داخل مغز بشود . درجه آسیب مغزی بر بوکسورها بستگی به حرفه ای یا آماتور بودن آنها دارد.

80 درصدآسیب های مغزی خفیف اند. ضربه مغزی از جمله آسیب های خفیف مغزی است که به تشخیص دقیق و درمان مناسب نیاز دارد و گرنه موجب عوارض طولانی مدت خواهد شد.

تشنجهای ناشی از ضربه مغزی

درورزش های پر برخورد تشنج ناشی از ضربه مغزی چندان رایج نیست، اما رابطه ای معناداری با آسیب های خفیف سر وجود دارد. معمولا این نوع تشنج ها در ظرف دو ثانیه پس از برخورد فیزیکی رخ داده، ولی با آسیب ساختمان مغز همراه نیستند . سرنوشت آن بستگی به علت آسیب ، موضع آن ، وشدت و دامنه نورولوژیک آن دارد. فقدان آسیب ساختمانی یا ضایعه عصبی - روانی طولانی مدت ، نشان از طبیعت خوش خیم بودن آنها دارد. به جز ورزش بوکس ، هیچگونه شواهدی مبنی بر خطرات دراز مدت ضربه های متوالی مغزی در دست نیست. ورزش بوکس وضعیت منحصر به فردی دارد، زیرا ضربه های مکرر و تشدید ضایعات، خطر های عصبی زیادی را در بر دارد.

آسیب مغزی بوکس در شرایط ذیل رخ می دهد:

الف- حرکت چرخشی مغز بدلیل وارد شدن نیرو (شتاب) چرخشی توسط زخمهای ناشی از کشیده شدن وریدها و آسیب آکسونی پراکنده که بوسیله تخریب مسیرهای بلند عصبی در جسم سفید و ساقه مغز ایجاد شده و منجر به خونریزی زیر سخت شامه ای می گردد.

ب- نیروی خطی وارد بر سر که منجر به خونریزی یا خون مردگی خفیف نواحی پاراساجیتال کورتکس مغز ،آسیبهای ایسکمیک مخچه و تخریب آکسونی ساقه مغز می شود.

ج-صدمه به کاروتید و وارد آوردن فشار به سینوس کاروتید که خود می تواند منجر به ایسکمی در مغز شود.

د-ایجاد شتاب در سر بدلیل افتادن روی طنابها ی رینگ و یا حریف که منجر به صدماتی در نقطه مقابل سطوح دربرگیرنده لوبهای پیشین و گیجگاهی و همچنین خونریزیها و خون مردگیهای خفیف می شود.

محل آسیب تعداد آسیب  درصد آسیب

اصابت ضربات مکرر و متعدد در طی یک نوبت بوکس ، امری اجتناب ناپذیر است.اگر چه برخی از ضربه های وارده بر سر می توانند نسبت به ضربات دیگر شدیدتر باشند ولی هیچکدام از این ضربات نباید ناچیز شمرده شده و هر کدام می توانند بالقوه آسیب زا باشند.

پیروزی در یک مسابقه بوکس توسط ضربات هدفمند و مکرر به بدن و به طور عمده بر سر حریف ، به دست میاید.

اندام بالایی    147            9/32       

اندام پایینی    107            9/23   

سر و صورت     92             6/20   

کمر               21              9/6

مغز               29               5/6

ستون فقرات    23               1/5    

ناحیه سینه     17               8/3

کلیه              1                 2/0

جمع کل       447               100

نتیجه گیری :

دربوکس حرفه ای ، پیشینه های علمی بر این امر دلالت می کند که خطرات جدی در زمینه آسیب مغزی وجود دارد، اما در بوکس آماتور چنین قطعیتی را نشان نمی دهد . 

مهارت قدرشناسی

بهتراست درکنارمهارتهای ورزشی

برخی ازمهارتهای زندگی راهم یادبگیرید ، مثل مهارت قدرشناسی

بعضی ها وقتی مهارت ورزشی آنهابالامیرود وکارشان خوب میشود،آنقدرغرورکاذب آنها

را میگیردکه ، فراموش میکنند یک فرد زحمتکشی بوده که سالهای سال ،

عمروفکرش رابرای
بهترپیشرفت کردن شما ، صرف کرده تا شمابه اینجارسیده اید والان هم همان فرد زحمتکش هسـت که در ثبت مهارتهای گذشـته وحال حاضر شما تلاش میکندتاشمادرآینـده
بـتوانیدافتـخارآفرین باشـید واین فرد خدمتـگزار کسی نیست جز همـان مربی واستــاد شما
مربی برای شمـا سـه تلاش عمـده و تلاشهای جزیی بسـیار دارد :

 ـ تلاش برای گــذشته شما        ـ تلاش برای حــال شما        ـ تلاش برای آینــده شما
اما نکته جالب این است که ،
بعضی ازشاگردان خیلی راحت گذشته ،حال وآینده خودرا فراموش میکنند
ومتاسفانه آنقدرمغرورمیشوند که توانایی خود رابه رخ مربی هم می کشند
ویادشان میرودکه مربی درراس ســه تلاش عمده وهزاران تلاش جزئی دارد و
شاگـردان تنها یـک تلاش
بیایید درتمام زندگی قدردان زحمات تمام کسانیکه خالصانه خودراوقف ماکرده اند،باشیم
ومغرورنشویم ومتواضعانه وخالصانه، قدردان آنهاباشیم بدانیدآنها بودندکه شما هستید وشمابازهم نیازمندولایق پیشرفت بیشترهستید                                                                                                        
یکی ازاصول اساسی ومهم اخلاق درورزش اینست ، داشتن روحیه قدردانی

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

باتشکروامتنان

نـاصر بخـشی

مدرس،مربی وداور درجه ۱نیو کونگ فو وفدراسیون کونگ فو جمهوری اسلامی ایران 

موسس ومربی باشـگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المـهدی « عج » 
 
 
 
 


ساعت فلش