بنام اولین استاد هستی

ستارگان کونگ فو

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید به صفحه اطلاعات سازمانی

سبک نیوکونگ فو

خوش آمدید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

شما دراین صفحه پاره ای ازاطلاعات سازمانی 

سبک قدرتمند نیوکونگ فو 

را مشاهده وازتوانمندیها وظرفیتهای بالای این سبک ، مطلع خواهید شد.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 

 فهرست مطالب موجود دراین صفحه:  

1) بیوگرافی بنیانگذار ورئیس سبک نیوکونگ فو

2) پیدایش نیوکونگ فو

3) هدف از ابداع نیو کونگ فو

4) اسامی مسئولین

5) اسامی اعضای شورای راهبردی

6) اسامی اعضای کمیته فنی

7) اسامی مسئولین کمیته های تخصصی

_ آقایان

_ بانوان

8) مراحل توقف وارتقا شال

9) آیین نامه برگزاری مسابقات

10)

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

بیوگرافی بنیانگذار ورئیس سبک نیوکونگ فو

 - بنیانگذار ورئیس سبک آقای محمد تقی معصولی متولد 1333 که هنر رزمی را ازسال1349 در رشته کاراته شروع کرده و در سال 1352 به ورزش کونگ فو روی آورده و در تعلیم و فرا گیری آن همت نموده و پس از گذراندن دوره های آن به امر تدریس پرداخته . ایشان در مدتی که به عنوان یک مدرس در کار آموزش فعالیت مینموده است آموخته های خویش را با همراهان تقسیم نموده و برای به ثمر رساندن و رشد استعدادها ی جسمی و روحی شاگردان خویش تلاش نموده و به این طریق توانسته عده کثیری را به کونگ فوعلاقمند نموده و  حاصل این آموزشها ،پرورش مربیان عزیزی است که در اکثر نقاط  داخل و خارج از کشور به امر تدریس نیوکونگ فو مشغول میباشند.

 

 

سبک نیوکونگ فو سبکی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که کلیه عملیات خود را منطبق با موارد مندرج در اساسنامه مدون سبک و برابر با مقررات داخلی و بین المللی و هماهنگ با فدراسیون کونگ فو و با رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد نمود و در این راستا آئین نامه اجرائی بسیار قوی که مورد استفاده برای کلیه رده های سنی میباشد تدوین شده،این سبک از نظر تاکتیکی و فنی در سطح بالایی قرار دارد که این تکنیک ها در ابعاد و زوایای مختلفی انجام میگیرد در نیو کونگ فو هنرجو به درجه کامل توانایی روحی، فیزیکی و قدرت بدنی میرسد و سرعت و انعطاف پذیری عضلات بدن از ویژگیهای بارز این سبک میباشد در نیو کونگ فو به نظم و احترام به استاد و دیگر همراهان توجه زیادی شده ،همراه باید طبق قوانین موجود در این سبک عمل نماید تا بتواند به مدارج بالاتر ارتقاء یابد که بشرح زیر تنظیم می گردد.

توضیح اینکه کلمه لاتین W.N.K.O  مخفف (ORGANIZATION WORLD NEW KUNG FU  )می باشد. 

پیدایش نیوکونگ فو

 پایه اولیه نیوکونگ فو در سال 1362 گذاشته شده است و مراحل تحقیق و تکامل آن در ابعاد علمی ، فلسفی و رزمی 17 سال به طول انجامید و در نهایت در سال 1379 اعلان موجودیت نموده و پس از ارائه به فدراسیون ورزشهای رزمی توسط کمیته فنی وقت مورد بررسی های دقیق کارشناسی قرار گرفت و طی نامه ای مجزا از طرف کمیته فنی به ریاست فدراسیون مجوز رسمیت آن صادر گردید.  

هدف از ابداع نیو کونگ فو

نیوکونگ فو سبکی است مردمی و مستقل دارای شخصیت حقوقی که هدف آن تعلیم و بسط و گسترش هنر رزمی نیو کونگ فو در سطح جهان و ایجاد انگیزه در میان افراد بمنظور شکوفایی استعدادهای نهفته و نیروهای درونی ، افزایش اعتماد بنفس ، دفاع از خود و ارتقاء هر چه بیشتر سطح توانایی جسمی و روحی بوده و با ایجاد هماهنگی بین عصب و عضله هنر جو میتواند بر هیجانات فکری و روحی و نفس اماره چیره گردد. هر سبکی در زمان تحقق و شکل گیری بر مبنای نیازهای مشخص آن دوره پا به عرصه حیات میگذارد جدا از بافت ساختاری خویش ، بی تاثیراز نیازمندیهای روز نیست از این رو با بررسی شناخت یک هنر رزمی به چگونگی فرهنگ ، مذهب ، نوع تفکرو نیازهای آن دوران میتوان پی برد اما با گذشت زمان و پیدایش نیازهای جدیدتر سبکها کاملتر شده یا بطور کلی روش آنها دگرگون میشود بنابراین با وجود دستاوردهایی که در دوران تدریس داشته ام و تحقیقاتی که در عرصه های علمی ، فلسفی و رزمی انجام گرفته ، توانستم از زوایای مختلف سبک قبلی خود را مورد سنجش و مداقه قرار داده و این دستاوردها را بصورت ارزشمند در هیات نیوکونگ فو ارائه دهم . هدف من از ساختار جدید نگرشی نو از زوایای متعدد بود تا هنر رزمی را با استانداردهای علمی و فنی روز مطابقت داده و هماهنگ سازم زیرا معتقدم هنر های رزمی همانند سایر علوم در حال رشد و توسعه میباشد و این هدف میسر نخواهد بود مگر با همراهی و همگامی سایر علوم و دانشها.

 هنر رزمی نیوکونگ فو یا بعبارت دیگر توسعه روش نوین درایت و دانایی حرکتی است نو که تمام اصول و فنون تکنیکی و تاکتیکی در آن بر اساس موازین علمی و در پیوندی ارگانیک و سیستماتیک طراحی شده است و از زیباترین حرکات فنی و فیزیکی نیز برخوردار میباشد لذا هنرجویان می توانند در حداقل زمان به تواناییها و مهارتهای قابل توجهی دست یابند. همچنین باید توجه داشت که هیچگاه فرسوده و کهنه نمیشوند زیرا از قانون تغییر پذیری پیروی میکنند.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید                       

4) اسامی مسئولین

 

 

 

 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

5) اسامی اعضای شورای راهبردی

 

 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

6) اسامی اعضای کمیته فنی

 

 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

7) اسامی مسئولین کمیته های تخصصی

_ آقایان 

_ بانوان

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

8) مراحل توقف وارتقا شال

شالبند                                  زمان توقف     حداقل سن

سفید به زرد                                  سه ماه             ------

زرد به آبی                                    چهار ماه              ------

آبی به سبز                              پنج ماه               ------

سبز به بنفش                           شش ماه          ------

بنفش به قهوه ای                        شش ماه         ------

 قهوه ای به مشکی دان یک          یک سال         12 سال

 مشکی دان یک به دو                 دو سال             13

مشکی دان دو به سه                  سه سال          16    

مشکی دان سه به چهار               چهار سال         20

مشکی دان چهار به پنج               پنج سال           25  

مشکی دان پنج به شش              شش سال          32

مشکی دان شش به هفت            هفت سال          39

مشکی دان هفت به هشت             هشت سال           47

مشکی دان هشت به نه                نه سال              56

مشکی دان نه به ده                       ده سال              66

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید9) آیین نامه برگزاری مسابقات

از آنجا که نمود تمامی فعالیتها و توانائی های یک سبک در نحوه برگزاری مسابقات و تعداد نفرات واستانهای حاضر در مسابقات نمایان می گردد . لذا به جهت آشنائی عزیزان با قوانین مسابقات نیوکونگ فو آئینامه برگزاری مسابقات در سیستم های مختلف را در اختیار شما قرار می دهم.

طبق آخرین تغییرات در سیستم داوری و امتیاز دهی قوانین جدید در سه بخش برگزاری ، آزاد و نیمه آزاد به شرح ذیل در اختیار عزیزان قرار می گیرد.

-----------------------------------------

آیین نامه برگزاری مسابقات

سبک نیو کونگ فو

W.N.K.O

مسابقات نیوکونگ فو تنها یک رویداد ورزشی نیست ، اساس آن نه تنها پیروزی، بلکه ایجاد صلح و دوستی با توجه به رعایت اصول و موازین آن و همبستگی و رقابت در محیطی سالم و صمیمانه برای کلیه جوامع بشری میباشد

فصل اول : کمیته ها و هیئت های اجرایی مسابقات

این هیات از طرف ریاست نیوکونگ فو کشور انتخاب میگردد وشامل کمیته ها و گروههای ذیل میباشد :

کمیته مسابقات ، کمیته داوران ، کمیته پزشکی ، کمیته انضباطی ، کمیته روابط عمومی ، کمیته تدارکات ، هیئت ژوری ، گروه (جدول ، ثبت نام) و گروه تصویربرداری

1­ ­- کمیته مسابقات :

کمیته برگزاری مسابقات متشکل از یک رئیس و دو معاونت که وظایفشان به شرح ذیل میباشد 

 وظایف مسئول کمیته مسابقات :

 • 1- عهده دار تمامی اموریست که به طریقی به برگزاری مسابقات مربوط میشود.
 • 2- بررسی تجهیزات سالن ، زمین مسابقه ، خوابگاه ودیگر موارد مربوط به مسابقات.
 • 3- بررسی مشکلات بوجود آمده در طول مسابقات و الزام به رفع آنها طبق آئین نامه سبک .
 • 4- نظارت و همکاری با کمیته ها و عوامل مرتبط با مسابقات در زمان برگزاری.
 • 5- هماهنگی و نظارت جهت صدور احکام قهرمانی ، مدال ، کاپ و غیره...
 • 6- مسئول برگزاری قبل از مسابقات تعیین خواهد کرد که در فینال میتوان نسبت به رای و نتیجه مسابقه اعتراض کرد یا خیر و در صورت موافقت حق اعتراض در فینال تا سه برابر مبلغ ورودی مسابقات افزایش خواهد داشت.

تبصره : مبلغ اعتراض برای هر مسابقه حداکثر تا معادل مبلغ ورودی همان مسابقات میباشد. 

 • 7- ارائه گزارش کامل مسابقات و جداول مربوطه ظرف 48 ساعت کاری بعد از اتمام مسابقات به دفترمرکزی نیوکونگ فو.

تبصره : مسئول کمیته مسابقات میبایست تمامی امور محوله خود را با هماهنگی ریاست نیو کونگ فو کشور انجام نماید.

2- کمیته داوران :

متشکل از یک رئیس ، یک دبیر و هیئت همراه داوری که وظایفشان بشرح ذیل میباشد :

وظایف مسئول کمیته داوران :  

 • 1- تهیه لیست داوران منتخب و ارائه آن به ریاست نیوکونگ فو کشور و ارنج داوران برای قضاوت مسابقات و در صورت لزوم جایگزین کردن آنها.
 • 2- مواردی که در طول مسابقات پیش می آید و مربوط به داوری و اجرای قوانین آن میباشد ( تفسیر،تدبیر،تدبر در مواردی از قوانین که در آیین نامه داوری لحاظ نشده است)با مشورت و نظر اعضای هیت ژوری و مسئول برگزاری مسابقات.
 • 3- دخالت در رای نهایی ، زمانی که عدم توافق بین کادر داوری وجود داشته باشد( طبق قوانین ).
 • 4- نظارت برنحوه قضاوت و اعمال داوران .
 • 5- پیشنهاد اعضاء هیئت ژوری به ریاست سبک کشور و نظارت بر امور محوله ایشان در طول مسابقات.
 • 6- محاسبه رای های داد شده توسط اعضاء هیئت ژوری و اعلام رای نهائی مسابقه (محاسبه به گونه ای انجام میپذیردکه پس از رسیدگی به هر اعتراض توسط هیئت ژوری برگه اعتراض و تجدید نظر توسط کمیته انضباطی به مسئول کمیته داوران ارجاع میگردد، وایشان امتیازات بالا و پایین اعضای ژوری را حذف و طبق امتیاز باقیمانده هر فرد ، برنده را به میز جدول جهت اعلام معرفی مینماید).
 • 7- ارائه گزارش مکتوب و مشروح از نحوه داوری مسابقات به مسئول برگزاری مسابقات حداکثر تا 48ساعت پس از پایان مسابقات.
 • 8- تعیین بهترین داور مسابقات طبق آیین نامه .

تبصره : کمیته داوران میبایست با کمیته برگزاری مسابقات در انجام امور محوله خود در سالن مسابقات هماهنگ باشد . 

1-2 زیر مجموعه های کمیته داوران در مسابقات (کادر داوران) :

1- کادر داوران :

کادر داوری مسابقات از طریق مسئول کمیته داوران به ریاست سبک کشور پیشنهاد میشود که به ازای هر تشک  شامل :

1- یک نفرسرداور   2- سه نفرداورکنار درمسابقات پومای و چهار نفر داورکنار در مسابقات فومای    3- یک نفرثبات 4- یک نفر داور وسط در مسابقات پومای   5- یک نفر وقت نگهدار برای هر تشک. (درمجموع تعداد پنل داوری درمسابقات پومای و فومای هفت نفر میباشد).

الف : وظایف سر داور:

 • 1- نظارت و راهنمایی گروه شامل: (داور وسط ، داوران کنار ، وقت نگهدار و ثبات).
 • 2- به تعلیق در آوردن مسابقه در صورت مواجه با مواردی که احتیاج به تعمق دارد .
 • 3- رسیدگی و نظارت به امتیازات داد شده توسط داوران کنار و اعلام نتیجه نهائی هرمسابقه.
 • 4- درج شماره مسابقه ، شماره تشک و تثبیت برگه امتیازدهی هرمسابقه .
 • 5- اعلام برنده هر مسابقه طبق قوانین.
 • 6- نظارت بر صحت و تائیدکلیه علائم اشاره ای داور وسط شامل : (اخطار ، تذکر ، کم کاری ، عدم کفایت ، کسب حالتهای امتیازی ، ناکدان ، اخراج و...)
 • 7- مشورت با داوران کنار در صورت مشکوک بودن حالتهای امتیازی ، تذکر و اخطارها.
 • 8- چگونگی محاسبه امتیازها ی ثبت شده توسط داوران کنار و دیگر قوانینی که توسط سرداور میبایست لحاظ گردد:

الف) سرداور میبایست بالاترین و پایین ترین امتیازات داده شده به هر مبارز را که توسط داوران کنار ثبت شده حذف و امتیاز باقی مانده را بطور مجزا برای هر مبارز به تابلو نمایش امتیازات اضافه نماید.

ب) سرداور فقط امتیازات مربوطه ، تذکر و اخطارهایی که توسط داور وسط اعلام میگردد را طبق قوانین میتواند تائید و در تابلو امتیازات لحاظ نماید ( بلافاصله پس از اعلام داور وسط)  و در امتیازیهای ثبت شده توسط داوران کنار اجازه اعمال رای نداشته و فقط موظف میباشد آن امتیازات را در پایان هر راند محاسبه و  بر روی تابلو امتیازات اعمال نماید.

تبصره: سرداور تمامی ضرباتی که منجر به افتادن حریف شود ، ضربه مجاز پا به سر حریف ،ناکدان ،ناک اوت ،اخطار و تذکراتی که از مبارزین سر میزند و یا داور وسط اعلام میکند را اجازه ی تایید و تثبیت دارد .

ج) سرداور در پایان دو راند میبایست با توجه به تابلو اعلام امتیازات و کسر نمرات منفی هر فرد از امتیازات دو راند ایشان ، مبارزی که امتیاز بالاتری را کسب نموده ، برنده اعلام نماید و در صورت تساوی مجموع امتیازات مبارزین در دو راند اجازه برگزاری راند سوم مسابقه را صادر نماید و چنانچه مجدداً دو مبارز در راند سوم هم جمع امتیازات سه راندشان مساوی شده  میبایست مراجعه شود به آیین نامه داوری مسابقات.

پ) هرگاه مبارزی ناک اوت و یا جمع امتیازات منفی وی به هشت 8 و یا جمع ناکدان او به دو2 رسید ، سرداور می بایست همان لحظه مسابقه را متوقف و حریف مقابل وی را برنده اعلام نماید .

ب : وظایف داور وسط : 

 • 1- کنترل پوششهای ایمنی مبارزان شامل : (کلاه ، محافظ لثه ، کاپ ، ساقبند ، روبند پا ، دستکش و غیره...).
 • 2- نظارت دقیق بر اعمال و نحوه مسابقه مبارزین و اجرای بیطرفانه قوانین.
 • 3- کنترل کوتاه بودن ناخن انگشتان پا درمسابقات آزاد و انگشتان دست و پا در مسابقات نیمه آزاد و نظافت فردی و مرتب بودن لباس مبارزین .
 • 4- فراخوانی مبارزین به محوطه مسابقه .
 • 5- اعلام شروع ( کوندرآی ) و پایان ( کامی سمای ) درهر راند مسابقه

تبصره : راند به وقت مجاز و قانونی هر مسابقه (مراجعه به بند مدت زمان هر مسابقه در آیین نامه داوری) اطلاق میگردد.

 • 6- هدایت مبارزین پس از پایان هر راند به محل استراحت (جایگاه مربی) .
 • 7- داور وسط تمامی امتیازاتی که پس از اجرای فن ، خود مجری فن به زمین بیفتد را طبق قوانین پس از تائید سرداور یک نمره از امتیاز وی کسر و امتیاز مربوطه را اعلام کرده سپس ثبات بر روی تابلو امتیازات اعمال مینماید.
 • 8- تصمیم گیری و اجرای علائم اشاره ای شامل : (کسب حالتهای امتیازیها ی، اخطار ، تذکر ، کم کاری ، ناکدان و ناک اوت و غیره ... توسط مبارزین) با تائید سر داور.
 • 9- اجرای علائم اشاره ای و فرامین مسابقه.(داور وسط میبایستی روبروی میز سرداور و در محل مورد نظر قرار گرفته و علائم را بطور کاملا واضح اعلام نماید).

10- داور وسط بعد از پایان هر راند میبایست از تشک خارج و در جایگاه خود سمت چپ میز سر داور تا شروع مجدد بازی مستقر گردد . در صورت برگزاری مسابقات در رینگ میبایست در محل نقطه سفید مستقرگردد.

11- تصمیم گیری برای حالت عدم آمادگی مبارزین با تائید سرداور.

 • 12- حتی المقدور جلوگیری از وقوع صدمه مبارزین در حین مسابقه.
 • 13- شمارش حالتهای ناک دان وناک اوت.
 • 14- اعلام برنده نهائی با نظر نهائی سرداور.(داور وسط می بایستی پس از تائید سرداور در محل اجرای اعلام اشاره ای ایستاده و اول روبه سرداور و سپس پشت به میز سرداور دست فرد پیروز را به علامت برنده مسابقه بالا ببرد).

 دیگر حالت هایی که داور وسط مجازمیباشد تا مبارزه را متوقف نماید :

 • 1- مبارزی که به هردلیل زمین بیفتد.
 • 2- مبارزی که به جهت ارتکاب مواردی همچون ( تذکر و اخطار) میبایست جریمه گردد .
 • 3- مبارزی که مصدوم شده باشد.
 • 4- زمانی که مبارزین در مبارزه پر اغتشاش ( درهم و برهم ) بیش از دو ثانیه درگیر شده و به نقاط مجاز یکدیگر ضربه وارد نمایند.
 • 5- در مواردیکه لوازم ایمنی یا لباس مبارز از حالت عادی خارج و یا مبارز درخواست تایم (زمان) مینماید.
 • 6- مبارزی که حریف خود را ناک دان ، ناک اوت و یا به وی ضربه ی وارد نماید که باعث افتادن حریف و یا خودش شود .(ثبت امتیاز توسط سرداور)
 • 7- ضربه مجاز پا به سر حریف. (ثبت امتیاز توسط سرداور) 

تبصره 1 ) : مبارزی که بعد ازاجرای فن خود به زمین بیفتد ، داور وسط میبایست پس از کسر یک نمره از امتیاز ضربه

 ( طبق قوانین امتیاز دهی) امتیاز وی را اعلام نماید.

ث : وظایف داوران کنار:

 • 1- دادن امتیازهای کسب شده توسط مبارزین بصورت مستقل طبق قوانین در برگه امتیازدهی مربوطه .

تبصره 1) : داوران کنار فقط امتیازهای که مبارزین به زمین نمی افتند بجز ضربه مجاز پا به سر را بصورت مستقل ثبت مینمایند و ضرباتی که منجر به افتادن یک از مبارزین میشود، ناکدان ،ناک اوت و نمرات منفی(اخطار،تذکر)و ضربه مجاز پا به سر  را ثبت نمی نمایند و آن امتیاز را فقط ثبات پس از اعلام داور وسط و تایید سرداور ثبت مینماید.

 • 2- تثبیت و تحویل برگه امتیازدهی مربوطه به وقت نگهدار در پایان مسابقه جهت بررسی سر داور و اعلام برنده.
 • 3- توجه کامل به هر دو بازیکن در حین مسابقه.
 • 4- هرگاه ضربه خطا و یا هر حالت دیگری که داور وسط متوجه نشده است(مثل ضربه به نقاط ممنوع حریف و..) با کسب اجازه از سرداور موقعیت را توضیح دهد.
 • 5- عدم صحبت با سایر افراد بجز سرداور و داور وسط ( آنهم در صورت لزوم ) .

تبصره 2) : داوران کنار هیچیک از حالتهای امتیازدهی و اتفاقاتی که در حین مبارزه توسط داور وسط اعلام میگردد را اجازه ثبت در برگه ثبت امتیازات خود  ندارند .

پ : وظایف ثبت کننده (ثبات) :

 • 1- ثبت امتیازات اعلام شده توسط داور وسط برای هر مبارز بصورت مجزا پس از تایید سر داور.
 • 2- جمع و ثبت امتیازات منفی ( اخطار و تذکر ) هر مبارز بصورت مجزا و اطلاع به سر داور در صورتیکه یکی از دو مبارز جمع تذکر و اخطارهایش به (هشت امتیاز منفی) رسیده باشد. ( اخطار دو امتیاز منفی و تذکر یک امتیاز منفی میباشد ) .
 • 3- ثبت ناک دان دو مبارز بصورت مجزا و اطلاع به سرداور در صورتیکه جمع ناک دان یکی از مبارزین به تعداد دو بار رسیده باشد

تبصره یک) : ناکدان ، ناک اوت ، نمرات منفی و کسب امتیازات هر فرد میبایست در برگه امتیازدهی خودش درج گردد.

 • 4- ثبت ناک اوت و یا باخت مبارز در اثر باخت پزشکی(طبق نظر پزشک و سرداور قادر به ادامه مسابقه نباشد).
 • 5- اضافه نمودن امتیاز داوران کنار به تابلو اعلام امتیازات پس از محاسبه سرداور.

تبصره دو) : ثبت تمامی موارد ذکر شده در بند های وظایف ثبات پس از تائید سرداور و اعلام داور وسط  میبایستی انجام پذیرد.

و: وظایف وقت نگهدار:

 • 1- کنترل وسایل مورد نیاز داوری از قبیل: (کرنومتر، پرچم ، راکت ، تخته اعلام برنده ، امتیاز انداز، ماژیک ، سوت ،خودکار، ماشین حساب ، برگه های امتیازدهی وغیره...).
 • 2- عهده دار نگهداشتن وقت مفید راندها و زمان استراحت بین راند ها.
 • 3- نشان دادن نام فرد پیروز با ذکر شماره مسابقه پس از اعلام سرداور به گروه تصویربرداری و اطمینان از ثبت آن.
 • 4- توزیع و جمع آوری برگه های امتیازدهی داوران کنار، قبل و بعد از هر مسابقه.
 • 5- گرفتن برگه های امتیاز دهی داوران کنار در پایان هر راند و تحویل آن به سر داور جهت اعلام برنده آن راند .
 • 6- ضمیمه کردن برگه امتیازات داوران کنار و ثبات به برگه محاسباتی سرداور و ارجاع آن در پایان هر مسابقه به کمیته داوران.

تبصره : وقت نگهدار موظف است وسایل و ادوات داوری که پیش از شروع مسابقات تحویل وی گردیده را پس از پایان مسابقات به کمیته داوران تسلیم نماید. ( حفظ و نگهداری این وسایل تا لحظه تحویل به عهده ایشان میباشد). 

ت : هیئت ژوری :

الف: اعضاء هیئت ژوری 3 نفر میباشند که بنا به پیشنهاد مسئول کمیته داوران و با تائید ریاست  سبک کشور از میان داوران پیشکسوت و کارشناسان مجرب انتخاب میگردند .

وظایف هیئت ژوری :  

 • 1- رسیدگی دقیق به موضوع اعتراضات کتبی که توسط کمیته انضباطی به این هیئت ارجاع میگردد . (تجدید نظر در مورد مسابقه مورد اعتراض)
 • 2- اعلام امتیازات و نمرات منفی هر مبارز بصورت جداگانه وکتبی بعد از بازدید فیلم و ارجاع آن به کمیته انضباطی.

 تبصره : اعضای هیئت ژوری میبایست به صورت مجزا تمام امتیازات ، ناکدان و ناک اوت تذکر ،و اخطارها را ثبت نمایند( هر یک از اعضاء بصورت مجزا اعمال امتیاز نمایند) ، و عیناً آنرا توسط مسئول کمیته انضباطی  به مسئول کمیته داوران ارجاع نمایند ، مسئول کمیته داوران پس از حذف بالاترین و پایین ترین امتیاز، امتیاز نهائی (امتیازات باقیمانده ) را در برگه اعتراض ثبت و پس از تثبیت مجدد به کمیته انضباطی ارجاع و در آخر رای نهایی صادر شده به مسئول جدول تحویل و اعلام میگردد.

 • 3- استقرار در جایگاه مخصوص و از پیش تعیین شده در طول مسابقات.

سایر موارد ی که میبایست لحاظ گردد :

 • 1- داوران مسابقه میبایست تمامی افکار خود را در جهت چگونگی انجام مسابقه متمرکز نمایند و با مبارزین و تماشاچیان و سایرین هیچگونه صحبتی نداشته باشند.
 • 2- داوران و قضات در مسابقات بین المللی نباید هموطن و در مسابقات داخلی نباید مربی ،فامیل و یا اولیاء شرکت کنندگان آن مسابقه باشند و میبایست اینگونه موارد قبل از شروع مسابقه توسط خود فرد به مسئول کمیته داوران اطلاع داده و جای خود را با فرد دیگری تعویض نمایند. در صورت رعایت نکردن موارد ذکر شده واحراز تخلف توسط مسئولین فرد خاطی به کمیته انضباطی سبک معرفی خواهد شد.
 • 3- اعضاء هیئت ژوری نمیتوانند بطور مستقیم به عملکرد داوران اعتراض نمایند و فقط تصمیم گیری در مورد اعتراضاتی که توسط کمیته انضباطی ارجاع شده به عهده آنها میباشد که در صورت عدم رعایت شخص دیگری با تائید ریاست سبک کشور بعنوان جایگزین انتخاب خواهد شد.
 • 4- اعضای هیئت ژوری و داوران به هیچ عنوان مجاز نمیباشند محل استقرار خود را که توسط مسئول کمیته داوران تعیین شده ، بدون هماهنگی ایشان ترک نمایند.

تبصره : پنل داوری میبایست تمامی امور محوله خود را با مسئول کمیته داوران هماهنگ نمایند . 

3- کمیته پزشکی :

پزشک مسابقات الزاماً میبایست از فدراسیون پزشکی و یا از هئیت ورزشی استان به محل مسابقات اعزام گردد ، در غیر اینصورت میبایست دارای معرفی نامه معتبر از وزارت بهداشت  و درمان  باشد. 

4- کمیته انضباطی :

متشکل از یک فرد آگاه به امورمسابقات و قوانین انضباطی نیوکونگ که میبایست کلیه امور محوله به ایشان با هماهنگی مسئول کمیته مسابقات انجام پذیرد .

وظایف کمیته  انضباطی :

 • 1- ارائه فرم اعتراض و تجدید نظر در مسابقه به معترضین و ارجاع و پیگیری آن جهت حصول نتیجه به هیئت ژوری.

تبصره یک : کمیته انضباطی بعد از دریافت مبلغ در نظر گرفته شده اعتراض ، مبلغ و فرم مربوطه را تحویل مسئول مسابقات داده و بعد ازگرفتن تائید و تثبیت ایشان ، برگه اعتراض را به همراه فیلم مربوطه تحویل هیئت ژوری مینماید.

تبصره دو : معترض فقط تا ده دقیقه بعد از مسابقه مربوطه میتواند اعتراض خود را به کمیته انضباطی ارجاع نماید و بعد از اتمام زمان در نظر گرفته شده هیچگونه اعتراضی مورد قبول نمیباشد.

تبصره سه : بعد از تجدید نظر نهایی بصورت کتبی توسط هیئت ژوری و محاسبه و تائید مسئول کمیته داوران و یا اتمام زمان ذکر شده هیچ اعتراضی مورد قبول واقع نمیگردد .

تبصره چهار: بعد از تجدید نظر هیئت ژوری ،کمیته انضباطی برگه اعتراض و امتیازات اعضاء ژوری را به کمیته داوران  جهت محاسبات ارجاع داده سپس رای نهایی توسط کمیته انضباطی جهت ثبت و اعلام رای تسلیم میز جدول میگردد.

 • 2- هماهنگی با نیروی انتظامی و مسئول کمیته برگزاری مسابقات جهت حفظ نظم وحراست از سالن و نحوه برگزاری مسابقات.
 • 3- بررسی و نظارت بر ورود و خروج افراد به محوطه مسابقات.
 • 4- تهیه گزارش از تخلفات و اعتراضات کتبی و ارائه آن به کمیته مسابقات برای ارجاع به دفتر مرکزی سبک حداکثر تا 48 ساعت بعداز اتمام مسابقات.
 • 5- بررسی شکایات واصله از سوی سرپرستان تیمها ، داوران و ورزشکاران و... .
 • 6- در صورت امکان ، تهیه فیلم و گزارش از مشکلات، شکایات و تخلفات مطرح شده در مسابقات.

5-کمیته روابط عمومی :

وظایف کمیته روابط عمومی :

 • 1- اطلاع رسانی از زمان ، مکان و نحوه برگزاری قبل از شروع مسابقات (جراید ، سایت ، دورنگار)... .
 • 2- تهیه گزارش در طول مسابقات جهت درج در جراید و اطلاع رسانی عمومی از نتایج و نحوه برگزاری حداکثر 48 ساعت پس از پایان مسابقات.
 • 3- رایزنی و هماهنگی جهت پوشش تصویری و صوتی مسابقات.
 • 4- رایزنی جهت جذب اسپانسر و دعوت میهمانان ویژه به مسابقات.
 • 5- تهیه پلاکارد ، بنر و سایر تبلیغات در داخل و خارج سالن مسابقات.
 • 6- تهیه پوستر ،تقدیر نامه و ... مسابقات.
 • 7- تکریم در اهداء جوایز و احکام و مدالهای قهرمانی.

تبصره : کلیه  امور محوله به کمیته روابط عمومی میبایست با هماهنگی ریاست سبک کشور و مسئول مسابقات انجام پذیرد.

6- کمیته تدارکات :

یک نفر بنا به پیشنهاد کمیته روابط عمومی و تائید ریاست سبک نیوکونگ فوکشورانتخاب میگرددکه وظایفش به شرح ذیل میباشد:

وظایف کمیته تدارکات :

 • 1- خیر مقدم و تکریم به میهمانان ویژه در زمان مسابقات.
 • 2- برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه مسابقات.
 • 3- تهیه و تدارک اقلام و لوازم مورد نیاز مسابقات از قبیل (تشک ،میز،صندلی وغیره).
 • 4- پیش بینی پذیرائی از کادر اجرائی مسابقات و میهمانان ویژه.
 • 5- نظارت بر حفظ نظافت سالن مسابقات و خوابگاه.
 • 6- نظارت بر مشکلات خوابگاه و غذای شرکت کنندگان در طول مسابقه.

تبصره : مسئول کمیته تدارکات می بایستی تمامی امور محوله را با هماهنگی مسئول کمیته روابط عمومی انجام نماید. 

7- گروه جدول و گویندگان :

متشکل از دو یا سه نفر  متخصص امرکه اشراف کامل به امور مسابقات و شرایط و ضوابط جدول را داشته باشند.

وظایف گروه جدول و گویندگان :

 • 1- بستن جدول مسابقات بعد از قرعه کشی با نظارت مسئولان کمیته های مسابقات ، داوران و نمایندگان تیمهای شرکت کننده.
 • 2- اعلام اسامی ورزشکاران، رده سنی،رنگ کلاه و تشک مربوط به مسابقه دهندگان ، پنج دقیقه قبل از شروع هرمسابقه جهت حاضر شدن .
 • 3- ثبت اسامی برندگان در جدول مسابقات بعد از پایان هر مسابقه .(هر شرکت کننده که پیروزی وی توسط سرداور تائید و اعلام گردید میبایست بعد از تثبیت سرداور، برگه مسابقه خود را جهت ثبت در جدول مسابقات ، تحویل میز جدول نماید).
 • 4- اعلام عناوین کسب شده توسط شرکت کنندگان وتیمها .
 • 5- در صورت وجود اعتراض ، جلوگیری از بازی بعدی (وزن اعتراضی) تا اعلام نتیجه مورد اعتراض توسط کمیته انضباطی و ثبت آن در جدول.
 • 6- رسیدگی و جوابگوی به سئوالات مطروحه سرپرستان تیمها.
 • 7- ارائه برگه امتیازدهی سرداوران در هر مسابقه (ضمناً شماره بازی در روی برگه امتیازدهی جهت احراز درج شده باشد).

تبصره : گروه جدول و گویندگان میبایست تمامی امور محوله خود را با هماهنگی مسئول برگزاری مسابقات انجام نماید.

8- گروه ثبت نام ، وزن کشی و قرعه کشی :

 • 1- وزن کشی و ثبت نام مبارزین با نظارت نماینده سبک کشور و همکاری مسئول برگزاری مسابقات و نمایندگان .

 تبصره یک : مربیان یا سرپرستان تیمها می توانند نظاره گر مراحل وزن کشی باشند ولی حق دخالت در نحوه ثبت نام ، قرعه کشی و وزن کشی  را ندارند.

تبصره دو : شرکت کنندگان فقط یکبار و آنهم در زمان اعلام شده از  قبل وزن کشی خواهند شد ، مراحل وزن کشی و ثبت نام در طی مدت اعلام شده از طرف گروه برگزار کننده انجام می گیرد و کسانی که نتوانند در محدوده زمانی از پیش اعلام شده ، مراحل وزن کشی و ثبت نام را بگذرانند  امکان شرکت در مسابقات را از دست خواهند داد.

تبصره سه :شرکت کنندگان فقط در گروه وزنی و سنی خود مجاز به شرکت در مسابقه میباشند.

تبصره چهار: داشتن کارت بیمه ورزشی معتبر عکس دار ، گواهی سلامت از پزشک ، شناسنامه ورزشی معتبر سبک نیوکونگ فو و مدرک شناسائی معتبر عکس دار در زمان ثبت نام الزامی است.

 • 2- بررسی مدارک مورد نیاز ثبت نام و تطبیق فرد شرکت کننده با مدارک شناسائی آن.
 • 3- صدور کارت شرکت در مسابقات پس از گذراندن مراحل توزین و ثبت نام متقاضی .

تبصره پنج : شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مسابقات و زمان و مکان وزن کشی از قبل توسط کمیته روابط عمومی به اطلاع خواهد رسید. در صورت کسری مدارک ، کارت شرکت در مسابقات تا حصول و تکمیل مدارک  صادر نخواهد گردید.

تبصره شش : کلیه امور محوله به گروه ثبت نام ،  وزن کشی و قرعه کشی میبایست با هماهنگی مسئول برگزاری مسابقات انجام پذیرد .

 9- گروه تصویربرداری :

تعداد این گروه مبتنی بر تعداد محوطه مسابقه (تشک ، رینگ) ، شرایط سالن و طبق صلاحدید مسئول برگزاری مسابقات تعیین میگردد که وظایفشان به شرح ذیل میباشد:

وظایف گروه تصویربرداری :

 • 1- ثبت و ضبط هر مسابقه ازآغاز تا پایان آن .

تبصره : گروه تصویربرداری میبایست تمامی علائم اشاره ای داور وسط ،حرکات و رفتار مبارزین و اعلام برنده توسط داور وسط را  با تائید سرداور ضبط نمایند.

 • 1- ثبت و ضبط افتتاحیه ، اختتامیه و نحوه برگزاری مسابقات.
 • 2- ثبت و ضبط مراحل اهداء جوایز ،کاپ ، مدال واحکام به نفرات و تیمهای برتر.
 • 3- مصاحبه با شرکت کنندگان ، میهمانان ویژه و مسئولین.

تبصره : مسئول گروه تصویر برداری موظف میباشد فیلمهای گرفته شده از مسابقات را جهت ارجاع  به دفتر مرکزی سبک برای بررسی نحوه برگزاری مسابقات ، ثبت و بایگانی تحویل مسئول کمیته روابط عمومی نماید.

تبصره : گروه تصویربرداری تمامی امور محوله خود را میبایست با هماهنگی مسئول کمیته روابط عمومی انجام نمایند.  

فصل دوم : استاندارد زمین مسابقات و نحوه استقرار اعضاء و کادر داوران :

استاندارد زمین مسابقات و نحوه استقرار پنل داوری به شرح ذیل میباشد:

الف :مسابقات فرم :

این نوع مسابقات بر روی تشک اسفنجی با ضخامت 5/2 سانتیمتر و ابعاد 8 در 8  متر و فضای ایمنی 1در1 متر از هر طرف انجام خواهد شد.

1- محل استقرار ثبات.  2- سرداور.  3- منشی تشک.  1-4 داورکنار یک.  2-4 داورکنار دو.  3-4 داور کنار سه.

4-4 داور کنار چهار.  :A جایگاه شرکت کننده ی قرمز.  :B جایگاه شرکت کننده ی مشکی یا آبی.  5- گروه تصویر برداری. 6- محل اجرای فرم.

ب :  مسابقات نیمه آزاد :

این نوع مسابقات بر روی تشک اسفنجی با ضخامت 5/2 سانتیمتر و ابعاد 8 در 8 متر و فضای ایمنی 1 در 1 متر از هر طرف انجام خواهد شد.

1- محل استقرار ثبات.         

2- سرداور.                          

3- منشی تشک (وقت نگهدار).                    

1-4داورکنار یک.

2-4 داورکنار دو.

3-4 داور کنار سه.

:A جایگاه مربی شرکت کننده قرمز.

:B جایگاه مربی شرکت کننده مشکی یا آبی.

       5- گروه تصویربرداری.

       6- محل استقرار داور وسط در زمان بین راندها.

       7- محل اعلام علائم اشاره ای داور وسط در حین مسابقه.

   ج : مسابقات آزاد :

 • 1- ابعاد رینگ مسابقه 6×6 متر میباشد.
 • 2- سطح فاصله رینگ از زمین حداکثر 120 و حداقل 90 سانتیمتر میباشد.
 • 3- کف رینگ میبایست حالت انعطاف پذیری داشته و از اسفنج فشرده با روکش برزنتی پوشیده شود.
 • 4- کف رینگ میبایست صاف بوده و در چهار گوشه رینگ بالشتک استاندارد جهت ایمنی نصب گردد.
 • 5- دو طرف استراحتگاه مبارزین باید با رنگ (مشکی یا آبی) و قرمز مشخص باشد و دو صندلی چرخان در دو گوشه تشک در کنار تیرک های رینگ برای استراحت بین راند مبارزین محیا گردد.
 • 6- ضخامت سطوح رینگ میبایست حداقل 5/ 1و حداکثر 5/2 سانتیمتر باشد.
 • 7- چهار طناب به چهار طرف رینگ ( تیرکها) به قطر 6 سانتیمتر میبایست بسته شود و فاصله آنها از کف رینگ و یکدیگر 35 سانتیمتر باشد.
 • 8- چهار پلکان در چهار طرف رینگ میبایست نصب شود که از سمت چپ و راست مبارزین و مربیانشان ، بالا و پایین داور وسط و پزشک مسابقه ورود و خروج نمایند.
 • 9- لبه رینگ نباید کمتر از 50 سانتیمتر از طناب رینگ بیرون باشد.

تبصره یک : در صورت مهیا نشدن رینگ برگزاری مسابقات پومای آزاد  بر روی تشک مسابقات نیمه آزاد بلامانع میباشد.

تبصره دو:جهت ایمنی بیشتر مبارزین در پایین محوطه رینگ یک فضای 1در1متر با اسفنج فشرده در نظر گرفته شود.

تبصره کلی : تمامی گروه های مستقر شده در کنار محوطه  میبایستی یک متر از محوطه مسابقه فاصله داشته باشند.

تبصره کلی : هیچگونه مانعی نباید تا یک متری محوطه مسابقه نصب شده باشد.

 فصل سوم :لباس داوران

 • 1- در مسابقات بین المللی و کشوری لباس داوران کت و شلوار مشکی و پیراهن سفید رنگ با آرم سازمان جهانی نیوکونگ فو بر روی سینه در سمت راست و کروات زرد و کفش مشکی با جوراب سفید می باشد.

تبصره : در مسابقات استانی و شهرستانی لزومی بر پوشیدن کت و بستن کروات  نمیباشد ولی حتی المقدور درحد توان سعی در اجرای آن باشد .

 • 2- لباس بانوان در مسابقات شلوار مشکی ، مانتوی سفید بلند ( تا روی زانو ) ، روسری مشکی ، کفش و جوراب سفید میباشد .
 • 3- داور وسط میبایست در هنگام مسابقه دو عدد مچ بند به رنگهای (مشکی یا آبی) در دست چپ و قرمزدر دست راست خود داشته باشدکه هنگام نشان دادن علائم داوری به مبارزین از رنگ مربوطه خود مبارز استفاده نماید.

تبصره : مبارزی که رنگ پوشش ایمنی او مشکی و یا آبی میباشد در سمت چپ داور وسط و مبارز قرمز در سمت راست داور وسط روبروی میز سرداور میبایست  مستقر شود. 

 فصل چهارم : طبقه بندی اوزان و سنین مسابقه دهندگان : 

 

 

1

خردسالان

آغاز 7 سالگی الی 8 سال تمام(پنج وزن)

پسران

.....

.....

.....

.....

......

....

30+

30-

26-

23-

20-17+

دختران

......

......

......

.....

.....

......

28+

28-

24-

21-

18-15+

 

 

2

نونهالان

آغاز 9 سالگی الی 12 سال تمام(هشت وزن)

پسران

......

......

......

50+

50-

45-

40-

35-

31-

27-

23-20+

دختران

......

......

.......

48+

48-

43-

38-

33-

29-

25-

21-18+

 

3

نوجوانان

آغاز 13 سالگی الی 15 سال تمام( نه وزن)

پسران

.......

.....

60+

60-

55-

51-

47-

44-

41-

38-

35-32+

دختران

......

.....

58+

58-

53-

49-

45-

42-

39-

36-

33-30+

 

4

جوانان

آغاز 16 سالگی الی 18 سال تمام( ده وزن آقایان و یازده وزن بانوان)

آقایان

.......

85+

85-

80-

75-

70-

65-

60-

56-

52-

48-44+

بانوان

80+

80-

75-

70-

65-

60-

56-

52-

49-

46-

43-40+

 

5

بزرگسالان

آغاز 19 سالگی الی 35 سال تمام( ده وزن)

آقایان

.....

90+

90-

85-

80-

75-

70-

65-

60-

56-

52-48+

بانوان

......

80+

80-

75-

70-

65-

60-

56-

52-

48-

44-40+

 

6

پیشکسوتان

آغاز 36 سالگی الی 40- ، 45- ، 50- ، 55- سالگی(ده وزن)

آقایان

......

90+

90-

85-

80-

75-

70-

65-

60-

56-

52-48+

بانوان

.......

90+

90-

85-

80-

75-

70-

65-

60-

56-

52-48+

تبصره : درجه پیشکسوتی  به کسی اطلاق میگردد که حداقل 35 سال سن و دان 5 را از سازمان جهانی نیو کونگ فو دریافت نموده باشد.

 فصل پنجم : هزینه های داوران و کادر اجرائی مسابقات :

طبق مصوبه ریاست سبک نیوکونگ فو کشور در هر مسابقه محاسبه و اعلام خواهد شد .

فصل ششم : شرایط شرکت کنندگان در مسابقات :

1- پذیرش شرکت کنندگان درمسابقات به صورت تیمی و یا انفرادی انجام خواهد شدکه در صورت تیمی بودن ، تیم  را یک سرپرست و یک مربی دارای حکم مربیگری نیو کونگ فو همراهی خواهدکرد .

تبصره : سایرموارد و یا مدارک مورد لزوم توسط کمیته روابط عمومی برحسب مورد اعلام خواهد گردید.

فصل هفتم : وظایف سرپرست تیم :

 • 1- آگاهی و آشنایی کامل به شرایط و ضوابط سرپرستی که در طول مسابقه توسط مسئول برگزاری مسابقات به آنها اعلام میشود .
 • 2- حضور در جلسه قرعه کشی با هماهنگی مسئول برگزاری مسابقات.
 • 3- در صورت اعتراض به نتیجه مسابقه مراجعه به کمیته انضباطی و تکمیل فرم مربوطه حداکثر ظرف مدت ده دقیقه بعد از اتمام مسابقه مورد نظر بهمراه مبلغ در نظر گرفته شده.

تبصره : پس از بررسی اعتراض توسط هئیت ژوری و اعلام نتیجه در یک مسابقه برای بار دوم هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد و در صورت وارد بودن اعتراض پس از کسر ده درصد از مبلغ اعتراض مابقی مبلغ عودت داده میشود و در صورت وارد نبودن اعتراض، مبلغ اعتراضی به هیچ عنوان مسترد نمی گردد .

 • 4- مسئولیت کامل تیم بر عهده سرپرست تیم میباشد و ایشان در مقابل افراد تیم خود و پیروی از ضوابط و مقررات سبک مسئول میباشند و در صورت آسیب رساندن و تخریب اموال محل مسابقات و خوابگاه ،مسئول و پاسخگو خواهند بود.
 • 5- چنانچه در طول مسابقات اعضای تیم اعزامی از قبیل (مبارز ، مربی وتماشگران ) به داوران و یا مسئولین مسابقات توهین و یا باعث اختلال نظم مسابقات گردند کلیه اعضای تیم ، مسئولین ، مربیان ، بازیکنان و سرپرست تیم با تشخیص مسئول برگزاری مسابقات و کمیته انضباطی از دور مسابقات حذف خواهند شد و در صورت اختلال در نحوه برگزاری وآسیب رساندن به اموال عمومی محوطه مسابقات و خوابگاه طبق قانون باآنها برخورد خواهد شد.
 • 6- مربی یا سرپرست هر تیم موظف است بازیکنان خود را قبل از شرکت در مسابقات در خصوص آخرین قوانین داوری سبک نیو کونگ فو توجیح نمایند.
 • 7- سرپرست تیم در روز ورود تیم خود به سالن مسابقات و یا خوابگاه موظف میباشد که یک مدرک معتبر شناسایی (شناسنامه، کارت ملی وغیره) خود را به گروه ثبت نام تحویل نماید که این مدارک در پایان مسابقات به نامبرده مسترد میگردد.

تبصره : سرپرست تیم مسئول حفظ و نگهدار ی کلیه مدارکی میباشد که از افراد تیم خود دریافت نموده است.

 فصل هشتم :وظایف مربی تیم و مبارزین :

 • 1) آگاهی و آشنایی کامل به نحوه امتیازدهی وشرایط و ضوابط پیش از شروع و پس از پایان هرمسابقه .
 • 2) آماده نمودن مبارزین جهت مسابقه.
 • 3) تجهیز نمودن لوازم و وسایل مبارزین.
 • 4) وارد شدن به داخل رینگ در زمان تنفس برای راهنمایی مبارز( پومای آزاد).
 • 5) عدم صحبت با داوران و یا بلند شدن از جای درنظر گرفته شده در هنگام مسابقه.
 • 6) هدایت مبارز به داخل رختکن پس از اتمام مسابقه و اعلام نتیجه .
 • 7) تعداد نفرات مربی در مسابقات آزاد دو نفر و در مسابقات نیمه آزاد یک نفر می باشند.
 • 8) مربی نمی تواند در حین مسابقه جایش را با شخص دیگری تعویض نماید.

تبصره : در صورت آسیب دیدگی و یا حادثه در حین انجام مسابقه مربی را می توان جایگزین کرد البته با اطلاع و اجازه سر داور.

 • 9) مربی به هیچ عنوان اجازه دخالت در رای داوران را ندارد.
 • 10) اگر در حین مسابقه یکی از حریفان بر زمین افتاد و داور برای او شمارش نمود یا تقاضای حضور پزشک اعلام گردید، رقیب دیگر میبایست در نقطه بی طرف محوطه مسابقه که بدین منظور تعیین گردیده دور از مربی خود مستقر و با ایشان نیز هیچگونه صحبتی نداشته باشد.
 • 11) مبارزی که به علامت اعتراض در وسط محوطه مسابقه بنشیند خود و مربی تیم نیز ،از مسابقه حذف می گردند و در صورت اختلال در روند برگزاری مسابقات از طرف مسئول برگزاری مسابقات کل تیم از دور مسابقات حذف می گردند.
 • 12) شرکت کنندگان در زمان استراحت بین راند ها اجازه در آوردن کلاه ایمنی ومحافظ لثه را دارند.
 • 13) مسابقات می بایست از اوزان پایین و اول جدول انجام شود اما چنانچه در اوزان دیگر تعداد شرکت کنندگان بیشتر بود با صلاحدید مسئول برگزاری مسابقات از اوزان دیگر شروع می شود.
 • 14) افرادی که وارد تیم منتخب استان و یا تیم ملی نیوکونگ فو می شوند میبایست نیو کونگ فو کار باشند.
 • 15) هرگاه مربی یا اعضای تیم و یا تماشاچیان و طرفداران یکی از شرکت کنندگان به داور یا مربی تیم مقابل یا حریف بی احترامی کنند با نظر سر داور به ایشان اخطار داده خواهد شد و یا درصورت لزوم طبق تشخیص کمیته انضباطی با هماهنگی مسئول کمیته مسابقات رای نهائی اعلام خواهد گردید.
 • 16) وقتی داور وسط فرمان توقف و قطع مسابقه را میدهد مبارزین میبایست از مبارزه دست کشیده و به سمت عقب بروند.
 • 17) ورود و خروج شرکت کنندگان به محوطه مسابقه میبایست با اجازه داور وسط انجام پذیرد .
 • 18) شرکت کنندگان باید تصمیمات داوران را محترم شمرده و از آنها اطاعت نمایند و چنانچه اعتراضی دارند می بایست آن را بصورت کتبی همراه با مبلغ اعتراض در کمتر از ده دقیقه پس از پایان مسابقه مربوطه از طریق مربی یا سرپرست تیم خود به کمیته انضباطی ارائه نمایند.

تذکر: مربی تیم در هنگام کوچ کردن بازیکن خود میبایست لباس رسمی نیوکونگ فو یا گرمکن ورزشی ( لباس و شلوار ) پوشیده باشد.

 فصل نهم : سیستم های مسابقه :

 • 1- رقابتها در اوزان مختلف برگزار خواهد شد و از سیستم های مسابقه ا ی تک حذفی، دو حذفی، دوره ای، امتیازی (انفرادی و گروهی )و یا لیگی استفاده خواهد شد .
 • 2- مسابقات تک حذفی و دو حذفی در دو راند برگزار می گردد و در صورت تساوی امتیازات راند سوم برگزار[i] خواهد شد .
 • 3- مسابقات لیگی و دوره ای حتما می بایست در سه راند برگزار گردد.
 • 4- مسابقات نیوکونگ فو در دو بخش فومای ( فرم ، سلاح سرد ، هنرهای فردی ) و پومای ( مبارزات آزاد و نیمه آزاد ) برگزار می گردد.
 • 5- مسابقات فومای در دو بخش آقایان و بانوان و در همه رده های سنی برگزار میگردد .
 • 6- مسابقات آزاد فقط در بخش آقایان و در رده های سنی جوانان و بزرگسالان برگزار میگردد.
 • 7- مسابقات نیمه آزاد در دو بخش آقایان و بانوان و در همه رده های سنی برگزار میگردد .

تبصره : طبقه بندی سنین شامل : خردسالان ، نونهالان ، نوجوانان ، جوانان ، بزرگسالان و پیشکسوتان می باشند . 

فصل دهم :مدت زمان مسابقات :

 • 1- مدت زمان مسابقه برای رده سنی خردسالان و نونهالان سه راند یک دقیقه ای با یک دقیقه استراحت دربین راندها میباشد.
 • 2- مدت زمان مسابقه برای رده سنی نوجوانان سه راند یک و نیم دقیقه ای و یک دقیقه استراحت بین هر راند میباشد.
 • 3- مدت زمان مسابقه برای رده سنی جوانان و بزرگسالان سه راند دو دقیقه ای همراه با یک دقیقه استراحت بین راند ها میباشد.
 • 4- مدت زمان مسابقه برای رده سنی پیشکسوتان سه راند یک ونیم دقیقه ای همراه با یک ونیم دقیقه استراحت بین راند میباشد. 

  

 

 

 

 

----------------------------------------

آیین نامه داوری مسابقات

پومای آزاد

W.N.K.O 

تعریف مسابقات پومای آزاد :

این مسابقات تلفیقی از تکنیکهای دست و پا میباشدکه از پیشرفته ترین فنون مبارزات بوده و در داخل رینگ استاندارد برگزار میشود . در این سیستم ضربات مجاز دست و پا به سر و صورت آزاد میباشد و فقط در بخش آقایان و رده های سنی جوانان و بزرگسالان برگزار میگردد .

 فصل اول : لباس و پوشش های ایمنی (تجهیزات) مبارزین :

 1. تجهیزات ایمنی : دستکش استاندارد بوکس ، کلاه ایمنی با محافظ چانه و روی سر ، محافظ  لثه ،کاپ، ساقبند ، روبند پا . 
 2. لباس مسابقات : تی شرت قرمز  و شلوارک رسمی نیوکونگ فو( طبق آیین نامه) میباشد.

تبصره یک : لباس مبارزین میبایست داخل شلوارک قرار گرفته  و لوازم ایمنی آنها طبق اعلام گوینده جدول با رنگ آبی یا قرمز مشخص میگردد . هر مبارز با رنگ مشخصه و الزاماً بدون کفش میبایست در محوطه مسابقه حضور یابد.

تبصره دو: لباس مبارزین باید مرتب و تمیز باشد و طول شلوارک نباید پایین تر از زانو و بالاتر از ران و آستین های لباس نباید بالاتر از بازو و پایین تر از آرنج باشد.

تبصره سه : کاپ میبایست زیر شلوارک بسته شود.   

 1. دستکش بوکس برای بزرگسالان درچهار وزن اول از وزن 48 + الی 65 - (ده انس) و از وزن 70 - الی 90+ (دوازده انس) میباشد.
 2. دستکش بوکس برای جوانان درچهار وزن اول از وزن 44 + الی 60 - (هشت انس) واز وزن 65 - الی 85+ (ده انس) میباشد.

تبصره چهار: وزن چرم دستکش مبارز نباید بیش از وزن یک دوم کل دستکش باشد.

تبصره پنج : بستن زانو بند یا باند کشی روی زانو یا آرنج طبق تشخیص پزشک بلامانع میباشد و همچنین بستن بانداژ زیر دستکش بوکس الزامی میباشد. 

 سایر مواردی که میبایست لحاظ گردد :

 1. استفاده از هدبند و وسایل تزئینی برای موی سر مانند گیره های فلزی ، روبان ، مهره ، منجوق و دیگر زینت آلات ، غیر مجاز میباشد و فقط استفاده از کش مو ( برای جمع کردن گیسوان) بصورت دم اسبی منع قانونی ندارد.
 2. استفاده از بست فلزی بر روی دندانها  ( دندانهای ارتودنسی شده) منوط به اجازه دکتر مسابقات مجاز میباشد  و در صورت صدور مجوز ، شرکت کننده میبایست مسئولیت کامل جراحت احتمالی را شخصاً متقبل گردد.
 3. استفاده از عینک در حین مسابقه ممنوع میباشد . ولی استفاده از لنز ( از نوع نرم ) با مسئولیت خود شرکت کننده مجاز می باشد.
 4. ناخن های پا می بایست کوتاه باشد .

 فصل دوم : تشریفات و نحوه ورود و خروج از محوطه مسابقه :

 1. مبارزین و مربیان آنها پس از اعلام گوینده جدول میبایست با توجه به رنگ مربوطه( قرمز و آبی) به جایگاه مربی که کنار محوطه مسابقه تعیین شده حاضر گردند . سپس هر مربی بیمه ورزشی وکارت شرکت در مسابقات مبارز خود را به میز سر داور ارائه داده و به جایگاه برگشته و روی صندلی خود مستقر میگردد . مبارزین با اجازه داور وسط وارد محوطه مسابقه شده و در مقابل ایشان  بحالت (کامی سمای ) می ایستند. پس از پایان هر مسابقه مبارزین و مربیان به همان شکلی که وارد کنار محوطه مسابقه  شده بودند محل را ترک مینمایند.
 2. قبل از اعلام (کوندرای ) توسط داور وسط میبایست رقبا به سرداور ، داور وسط و یکدیگر با کلمه کونگ فو ادای احترام نمایند.
 3. اعلام داور وسط برای شروع مبارزه(کوندرای) و برای قطع مبارزه (کامی سمای) می باشد .

 فصل سوم : نحوه امتیاز دهی در مسابقات :

  الف: ضربات یک امتیازی :

 1. حداکثر تا چهار ضربه مجاز دست ( پیش مشتها ) به تنه (پهلوها ، شکم ، سینه) و یا سر و صورت حریف . (ثبت امتیاز توسط داوران کنار)

تبصره : ضربات دست حداکثر تا چهار ضربه متوالی یا ممتد به صورت ویا تنه حریف مجاز بوده و این ضربات از نظر امتیازی فرقی با هم نداشته و در کل تا چهار ضربه ممتد و متوالی یک امتیاز محاسبه میگردد.

 1. ضربه چرخشی دست فقط با پشت دست(یته متو چرخشی) وفقط در ناحیه صورت. (ثبت امتیاز توسط داوران کنار)
 2. ضربه زدن با زانو به تنه حریف بدون گرفتن او. (ثبت امتیاز توسط داوران کنار)
 3. ضربه مجاز ساق تا روی پا به کل ران (سفید ران)پا ی حریف بجز داخل ران پا که بصورت کامل اجرا شود. (ثبت امتیاز توسط داوران کنار)  

تبصره : اصابت ضربه مجاز به سفید ران در شرایطی که حریف برای دفاع پای خود رابالا آورده باشد شامل بندهای ضربه به گارد و یا دفاع کردن با نقاط مجاز بدن میباشد که میبایست به آن بندها مراجعه شود.

 1. ضربه ی مجاز دست ویا  پا به گارد و یا دفاع حریف که منجر به افتادن وی گردد.(ثبت امتیازتوسط سرداور)

 ب-  ضربات دو امتیازی :

 1. ضربات مجاز دست (پیش مشتها و یته متو چرخشی ) به صورت و تنه حریف فقط تا چهار ضربه ممتد یا متوالی که باعث افتادن  وی گردد . (ثبت امتیاز توسط سرداور)
 2. ضربه چرخشی دست فقط با پشت دست (یته متو چرخشی)و فقط در ناحیه صورت حریف که منجر به افتادن وی گردد.(ثبت توسط سر داور)
 3. ضربه مجاز ساق تا روی پا به کل ران  (سفید ران)پا ی حریف بجز داخل ران که باعث افتادن  وی گردد . (ثبت امتیاز توسط سرداور)
 4. ضربه زدن با زانو به تنه حریف بدون گرفتن اوکه باعث افتادنش گردد . (ثبت امتیاز توسط سرداور)
 5.  ضربه مجاز پا به تنه حریف .(ثبت امتیاز توسط داوران کنار)
 6. درو کردن سر پا بدون گرفتن حریف (ساق پای مبارز به پشت ساق پای حریف( ماهیچه دوقلو)اصابت کند و حریف تعادلش به هم خورده و نقطه سوم او با زمین اصابت نماید (در صورت اجرای ناموفق هیچ امتیازی ثبت نمی گردد).(ثبت امتیازتوسط سرداور)

ج- ضربات سه امتیازی :

 1. ضربه مجاز پا به تنه حریف که باعث افتادن وی گردد .(ثبت امتیاز توسط سرداور)
 2. ضربه مجاز پا به سر حریف . (ثبت امتیاز توسط سرداور)

 و- ضربات چهار امتیازی :

 1. ضربه مجاز پا که به سر حریف برخورد کرده و باعث افتادن وی گردد . (ثبت امتیاز توسط سرداور)

 ه - ضربات پنج امتیازی :

 1. ناکدان شدن حریف بطور ناخودآگاه به وسیله خود و یا با ضربه مجاز حریف (طبق بند تعریف ناکدان). (ثبت امتیاز توسط سرداور)

تبصره ها:

 1. در هر ضربه یک ، دو ، سه وچهارامتیازی که بعد از اجرای فن خود مجری فن به زمین بیفتد درصورت تایید امتیاز ، یک امتیاز از امتیاز وارده وی کسر می گردد.(ثبت امتیاز توسط سرداور)
 2. ضرباتی شامل امتیاز میشوند که از سرعت و قدرت مناسبی برخوردار باشد و بصورت صحیح ، کامل و طبق بند های  امتیاز دهی اجرا شده و دقیقا به محل امتیاز آور زده شده باشد .
 3. منظور از افتادن حریف یعنی اینکه نقطه سوم او با زمین اصابت نموده و منظور از نقطه سوم اینکه بجز کف پاهای او یکی دیگر از اعضای بدن وی با زمین تماس پیدا نماید.
 4. ضربه با نقاط مجاز پا فقط شامل : کل کف پا ، پاشنه ، مچ پا ، روی پا و ساق پا بجز ساق به ساق شدن و زانو آن هم فقط به تنه مجاز میباشد .
 5. ضربه با پا فقط به کل سر و صورت (بجزپشت سر) ، کل جلوی تنه و پهلوها ، کل ران پا مجاز میباشد .

 ت- ضربات بدون امتیاز:

 1. اجرای ضربات هم امتیاز و هم زمان دو مبارز .
 2. اجرای تکنیکهای مبهم یا ضربات نا مشخص برقسمتهای مجاز یکدیگر که بصورت صحیح اجرا نشده و یا خیلی ضعیف و بی اثر باشد.
 3. اصابت ضربه مجاز به گارد (دستان )حریف یا دفاع کردن با نقاط مجاز بدن (بطور مثال هنگام اصابت ضربه به سفید ران مبارز پای خود را برای دفاع بالا بیاورد )ضربه شامل امتیاز نمیشود فقط در شرایطی مجری فن امتیاز کسب می نماید که حریف بر اثر ضربه وارده بر زمین بیفتد ، ناکدان و یا ناک اوت  شود .
 4. مبارزی که بصورت اتفاقی به زمین بیفتد(در شرایطی که ضربه ای از طرف دو مبارز به بدن یکدیگر رد و بدل نشده باشد) و بلافاصله از زمین بلند شود.
 5. ضربه یک امتیازی که بعد از اجرا خود مجری فن به زمین بیافتد .

 د- تذکرها :( تذکر یک امتیاز منفی برای فرد خاطی محسوب میگردد) (ثبت امتیاز توسط سرداور)

 1. دیر آمدن مبارز به محوطه مسابقه پس از اعلام گوینده برای بار دوم ، یا حداکثر تا سی ثانیه.
 2. حمله به حریف در صورت عدم ضربه (قبل از اعلام شروع مبارزه (کوندرای) یا بعد ازاعلام پایان مبارزه(کامی سمای)توسط داور وسط .
 3. اتلاف زمان مسابقه بطور مثال : ( تکرار تعمدی جهت مرتب نمودن لوازم ایمنی و یا خارج نمودن محافظ لثه بصورت عمد که منجر به اتلاف زمان مسابقه گردد) .
 4. نشان دادن علامت کم کاری توسط داور وسط و حمله نکردن مبارز تا هشت ثانیه پس از اعلام.
 5. هرگونه هل دادن و گرفتن حریف با دست (هرگونه گرفتن پا ، لباس و هل دادن حریف با دست ) ممنوع میباشد.
 6. فرار مکرر و یا پشت کردن به حریف ( در صورتیکه مبارز برای خود ایجاد خطرننماید ) .
 7. اعتراض شفاهی به رای داور به هر دلیل ، هرگونه حرف زدن با داوران ، حریف مقابل و یا مربی او ممنوع میباشد.( بازیکنان و همراهانشان بهیچ عنوان اجازه دخالت و اعتراض  به رای داوران را ندارند) و مبارزین میبایست در محوطه مسابقه سکوت کامل را رعایت نمایند.

تبصره یک : هرگونه اعتراضی میبایست از طریق کمیته انضباطی و فقط بصورت کتبی (فرم مربوطه ) مطرح گردد.

 1. ضربات دست به صورت ویا تنه حریف در هر بار بیش از چهار ضربه ممتد و متوالی (از ضربه چهارم به بعد شامل تذکر میگردد). تا چهار ضربه شامل یک امتیاز شده و ضربه پنجم شامل تذکر می گردد که هر دو ثبت میشود.
 2. کمک گرفتن از طناب رینگ و یا هر یک از لوازم رینگ برای ضربه زدن.
 3. در صورت برگزاری مسابقات آزاد برروی تشک ، خروج از محوطه مجاز مسابقه شامل شرایط ذیل در بند های تذکر میگردد :

1-10 خروج از محوطه مجاز مسابقه به هر دلیل  بجز مبارزی که توسط حریف بصورت غیر مجاز از زمین بیرون رفته باشد .که در این صورت مبارز خاطی جریمه مربوطه را دریافت می کند و مبارزی که بر اثر ضربه ی غیر مجاز از محوطه خارج شده هیچ امتیازی از دست نمی دهد.

تبصره دو: خروج از محوطه مسابقه وقتی محاسبه میشود که حداقل یک پای مبارز بصورت کامل از محوطه مسابقه (فضای 8 در8 متر)بیرون رفته باشد.

تبصره سه: مبارزی که با ضربه مجاز حریف خود را از تشک خارج نماید  فقط امتیاز ضربه مربوطه را دریافت مینماید و مبارز بیرون رفته سوای از دست دادن امتیاز وارده یک تذکر بابت خروج خود از محوطه دریافت می نماید . 

ی:اخطارها ( اخطار دو امتیاز منفی برای فرد خاطی محسوب میگردد ) (ثبت امتیاز توسط سرداور)

 1. دیر آمدن مبارز به محوطه مسابقه پس از اعلام گوینده جدول برای بار سوم یا تا حداکثر یک دقیقه تاخیر.
 2. ضربه به حریف قبل از اعلام شروع مبارزه (کوندرای ) و یا بعد ازاعلام پایان مبارزه (کامی سمای) توسط       داور وسط.
 3. ضربه به حریفی که به هر دلیل زمین خورده باشد .
 4. ضربه زدن با نقاط ممنوع بدن که ضربه زدن با آنها ممنوع میباشد شامل: ضربه زدن با جفت پا و جفت دست، آرنج ، سر، هر نوع دفاع کردن با زانو وآرنج ، ضربه زدن با زانو بجز در ناحیه تنه (آن هم بدون گرفتن ) ، ضربه زدن با هر قسمت از دست به غیر از پیش مشت و یته متو چرخشی در ناحیه تنه مجاز نمی باشد .
 5. ضربه زدن  به نقاط ممنوعه بدن حریف که ضربه زدن به آنها ممنوع میباشد  شامل:

پشت سر ، گردن ، گلو ،کاپ ، باسن ، ستون فقرات ، زانو و اطراف آن (داخل ، خارج و پشت ) داخل ران پا، هر نوع ضربه به ساق و پشت ساق پا (ساق به ساق شدن) بجز درو سر پا آنهم در ناحیه پشت ساق (ماهیچه دوقلو)و هر نوع ضربه چرخشی و یا پرنده در ناحیه پاها و ضربات در جهت خلاف مفصل غیر مجاز میباشد.

 1. اجرا حرکات آکروباتیک و غیر متعارف که خارج از چار چوب آیین نامه باشد.
 2. فریب دادن داوران به هر دلیل .
 3. کسی که خود را در ناحیه خطر قرار می دهد ( به طور مثال هنگام ضربه زدن حریف به تنه مبارز سر خود را از ترس به سمت پایین خم کرده و باعث اصابت ضربه حریف به صورت خود میگردد و یا به حریف پشت کرده و باعث اصابت ضربه او به پشت بدن خود میگردد) .                                                                    

تبصره کلی : جمع امتیازات هر بازیکن بعد از کسر امتیازات منفی(تذکرها و اخطارها ی) او محاسبه و اعلام میگردد.

تبصره کلی : هرگاه دو مبارز طبق قوانین مرتکب اخطار و یا تذکری شوند (حتی اگر همزمان هر دو مبارز مرتکب این اعمال شوند) داور وسط می بایست برای هر یک از مبارزین امتیاز منفی مرتکب شده را با اجازه ی سرداور اعلام نماید .

ژ: ناکدان

هر نوع ضربات مجاز دست و پا که به نقاط مجاز بدن حریف اصابت کند و یا مبارزی که در حین اجرای فن تعادلش را از دست داده و به زمین بیفتد و یا گیج شود و یا احساس درد شدید نماید بطوریکه نتواند بلافاصله به مسابقه ادامه دهد و داور وسط برای او شمارش نماید ، اگر تا قبل از شمارش عدد هشت مبارز اعلام آمادگی جهت ادامه مسابقه نماید این وضعیت ناک دان میباشد ( فاصله هر شماره تا شماره بعدی یک ثانیه میباشد ).

تبصره یک : کسی که در یک مسابقه دو ناکدان مجاز از حریف مقابل کسب نماید برنده کل مسابقه میگردد .

تبصره دو: کسی که حریف خود را بر اثر ضربه ی مجاز ناکدان نماید ، فقط امتیاز ناکدان را دریافت مینماید و امتیاز ضربه مجاز به امتیاز ناکدان وی اضافه نمیگردد.

تبصره سه : برای ادامه شمارش از ناکدان به ناک اوت داور وسط میبایست سه ثانیه مکث نماید.

 ز: ناک اوت

 همان وضعیت ناک دان میباشد با این تفاوت که شمارش تا عدد ده ادامه می یابد و مبارز توانایی ادامه مسابقه را با تشخیص سر داور و پزشک مسابقه نداشته باشد.  

 1. ناک دان و ناک اوت شدن مجاز هر دو مبارز :

چنانچه هر دو مبارز یکدیگر را  ناک دان مجاز نمایند  و یا همزمان  ناک دان  شوند داور  بلافاصله پس از اعلام  قطع  مسابقه

( کامی سمای ) در محلی قرار میگیرد که شمارش واحد را برای هر دو مبارز ناک دان شده انجام نماید . 

در این صورت یکی از سه حالت ذیل واقع میشود :

الف) یکی از مبارزین پس از شمارش تا عدد هشت اعلام آمادگی نموده و دیگری قادر به ادامه مسابقه نباشد که در این حالت فرد آماده پیروز و برنده کل مسابقه می گردد .

ب) هر دو مبارز پس از اعلام شمارش داور وسط تا عدد هشت اعلام آمادگی نموده و قادر به ادامه مسابقه هستند . ثبات برای هر یک از آنها امتیاز ناک دان را منظور می نمایند.

ج) هر دو مبارز قادر به ادامه مسابقه نیستند . در این حالت پس از اعلام داور وسط برای هر دو مبارز  امتیازات تا لحظه ناک اوت شدن محاسبه و فرد  برنده اعلام میگردد.

2.  ضربات غیر مجاز یا ناکدان غیر مجاز شامل شرایط ذیل می شود:

الف) اجرای ضربه غیر مجاز که باعث ناکدان شدن حریف شود (ضربه بدون آسیب دیدگی باشد) و فرد ناکدان شده طبق تشخیص پزشک بتواند به مسابقه ادامه دهد ، فرد خاطی بلافاصله یک اخطار دریافت میکند (دو امتیاز منفی) و فرد ناکدان شده امتیازی از دست نمیدهد.

ب) اجرای ضربه غیر مجازی که همراه با آسیب دیدگی باشد و فرد آسیب دیده طبق تشخیص پزشک نتواند به آن مسابقه ادامه دهد ، فرد خاطی از دور مسابقات حذف میگردد وفرد آسیب دیده برنده آن مسابقه ( برد پزشکی ) می شود .

تبصره : برد پزشکی در جدول ثبت  و در صورت تائید پزشک جهت شرکت در مسابقه بعدی بلامانع می باشد . 

3.  مشکوک بودن حالت ناک دان یا ناک اوت:

چنانچه داور وسط متوجه خطای یکی از مبارزین نشد و مبارزی که خطا روی آن صورت گرفته به دلیل آسیب دیدگی برای لحظه ای نتوانست به مبارزه ادامه دهد داور وسط برای این مبارز شمارش را انجام می دهد و چنانچه خطا برای سرداور و داور وسط محرز بود برای حریفش طبق آئین نامه اخطار یا تذکر لحاظ می شود و چنانچه هیچ کدام از داوران خطایی را تشخیص  ندادند  ناک دان محسوب می شود و اگر حریف تا شمارش عدد10 نتوانست از جا برخیزد و یا به مبارزه ادامه دهد با نظر پزشک مسابقات و سرداور رای نهایی صادر خواهد شد.   

تذکر : لازم به ذکر میباشد چنانچه داور وسط در حین  شمارش ناکدانی متوجه گردد که فرد ناکدان شده دچار خونریزی و یا آسیب دیدگی گردیده، می بایست فوراً پزشک مسابقات را مطلع  نماید .

تذکر: داور وسط می تواند نسبت به حالت فریب کاری بازیکن  برای وی تذکر ، اخطار و یا حتی شروع شمارش ناک دانی را محاسبه نماید.

تبصره : در صورت تایید پزشک ناک دان یا ناک اوت مبارز محاسبه خواهد شد که در این صورت باید الزاماً در برگه سرداور، پزشک این مسئله را  به صورت کتبی تایید و ثبت  نماید.

سایر موارد ی که میبایست لحاظ گردد:

 1. مبارزی که عمداً حریفش را مصدوم نماید و یا مرتکب خطای جدی شود بطور کلی از آن مسابقه و تمام مسابقات آن دوره زمانی محروم خواهد شد.
 2. چنانچه مشخص شود که شرکت کننده ای از قانون دوپینگ سرپیچی نموده و یا دست به فریب کاری زده است به کمیته انضباطی و فدراسیون پزشکی (مبارزه با دوپینگ) معرفی و از شرکت در تمامی مسابقات تا دو سال متمادی محروم میگردد.
 3. مبارزی که به داوران و رای صادره ایشان یا حریف مقابل ویا مربی وی توهین نماید از دور مسابقات حذف میگردد.

تبصره : چنانچه (مبارز ، مربی، سرپرست و یا کل تیم ) در هر مقطع از رده بندی جدول مسابقات قرار گرفته باشند و طبق بندهای آئین نامه از دور مسابقات محروم و یا حذف گردد . هیچگونه حکم و مدالی به ایشان تعلق نمیگیرد .

فصل چهارم : عدم آمادگی مبارزین و تیمها :

 1. شرکت کننده ای که به علت آسیب دیدگی ، بیماری و یا هر دلیل دیگر آمادگی شرکت در مسابقه را نداشته باشد به عنوان فرد غایب محسوب و بازنده اعلام میگردد .
 2. در حین انجام مسابقه شرکت کننده و یا مربی او میتواند با بلند کردن دست خود و نشان دادن علامت بی کفایتی مبارز و عدم توانایی وی را اعلام نماید.
 3. اگر نام شرکت کنند ه ای در حضور و غیاب قبل از مسابقه خوانده شود ولی نامبرده از حضور در محوطه مسابقه کوتاهی ورزد و یا پس از حضور و غیاب بدون اجازه محل را ترک نماید بعنوان فرد غایب و انصراف داده محسوب خواهد شد .
 4. قبل از شروع هرمسابقه مربی می تواند در خواست عدم آمادگی شرکت کننده خود را کتباً به مسئول جدول مسابقات اعلام نماید.
 5. اگر تیمی پس از ثبت نام به هر دلیل در خوابگاه و یا در روز مسابقات در سالن حاضر نشود به عنوان تیم غایب محسوب و از دور مسابقات حذف میگردد.

تبصره : پس از ثبت نام و شرایط ذکر شده در بند های عدم آمادگی مبارزین و تیمها وجه پرداخت شده جهت  ثبت نام  به هیچ عنوان مسترد نمیگردد.

  فصل پنجم : بازنده مسابقه و برنده مسابقه :

 1. فردی که بعد از اعلام گوینده جدول برای بار چهارم و یا حداکثر زمان یک دقیقه وسی ثانیه در محوطه مسابقه حاضر نشود بازنده مسابقه محسوب میگردد.
 2. مبارزی که در هرلحظه از مسابقه جمع نمرات منفی او به عدد هشت رسیده باشد(هشت تذکر یا چهار اخطار) بازی در همان لحظه قطع  و ایشان  بازنده کل مسابقه میگردد .
 3. مبارزی که عدم کفایت و یا عدم آمادگی وی از سوی سر داور اعلام گردد  بازنده کل مسابقه محسوب میشود.
 4. مبارزی که از مسابقه انصراف نماید بازنده کل مسابقه محسوب میگردد .
 5. مبارزی که در یک مسابقه دو بار ناکدان مجاز و یا یک بار ناک اوت مجازگردد  بازنده کل مسابقه محسوب میشود .
 6. مبارزی که جمع امتیازات دو راند و یا سه راند وی کمتر از حریفش باشد بازنده کل مسابقه میگردد.
 7. مبارزی که حریف خود را  ناک اوت غیر مجاز (طبق تشخیص سرداور و پزشک ) نموده باشد بازنده کل مسابقه خواهد شد .
 8. مبارزی که لباس و تجهیزات وی مجاز ( طبق آیین نامه) نباشد از مسابقه وی جلوگیری و بازنده کل مسابقه محسوب خواهد شد  .

تبصره: مربی (کوچ) بازیکنی که شرایط ذیل را رعایت ننماید  از محوطه آن مسابقه اخراج و مبارز ایشان  میبایست بدون حضور مربی به آن مبارزه ادامه دهد :

 1. مجاز نبودن لباس مربی در محوطه مسابقه. 
 2. صحبت کردن با داوران و مستقر نبودن مربی بر روی صندلی ویا جایگاه تعیین شده (کنار محوطه مسابقه) و یا بلند شدن از روی صندلی خود در زمان قانونی مسابقه بعد از یک بار تذکر شفاهی داور وسط .

تبصره : اگر دو مبارز بعد از مسابقه در راند سوم باز هم  جمع امتیازات سه راندشان مساوی شد فرد پیروز کسی است که:

 1. اخطار های کمتری به او داده شده باشد.
 2. تذکرهای کمتری به او داده شده باشد. 
 3. چهار امتیازی های بیشتری بدست آورده باشد .
 4. سه امتیازی های بیشتری داشته باشد.
 5. از وزن کمتری برخوردار باشد(طبق زمان وزن کشی ).

 فصل ششم : روش رکورد گیری فنی ترین مبارز:

 1. مبارزی که بردهای بیشتری داشته باشد.
 2. مبارزی که چهار امتیازی های بیشتری داشته باشد.
 3. مبارزی که از حریفانش در مبارزات ناک دان یا ناک اوت بیشتری گرفته باشد.
 4. مبارزی که بیشترین بردهای دو راندی را داشته باشد.

 درصورت تساوی :

 1. مبارزی که چهارامتیازی های کمتری در جریان مسابقه به حریف داده باشد.
 2. مبارزی که اخطار کمتری گرفته باشد.
 3. مبارزی که تذکر کمتری گرفته باشد.          
 4. مبارزی که تعداد ناک دان شدنش کمتر باشد.

 فصل هفتم : نحوه محاسبه نتایج تیمی:

مدال طلا (7 امتیاز) مدال نقره( 4  امتیاز) مدال برنز( 3 امتیاز) را بخود اختصاص می دهد.

در صورت تساوی دو تیم از نظر امتیاز ، تیمی بالاتر قرار خواهد گرفت  که اولاً طلای بیشتری را کسب نموده باشد و درصورت تساوی نقره بیشتر و در صورت تساوی امتیازات در یک هشتم محاسبه میگردد.

تبصره: در مسابقات هم زمان فرم و مبارزه امتیازات با هم جمع شده  و نتیجه تیمی اعلام میگردد.

-----------------------------------------------

 آیین نامه داوری مسابقات

پومای نیمه آزاد

W.N.K.O

تعریف مسابقات پومای نیمه آزاد :

این مسابقات تلفیقی از تکنیکهای دست و پا میباشد که از پیشرفته ترین علوم و فنون نوین مبارزات بوده و بر روی تشک اسفنجی استاندارد برگزار میشود . در این سیستم هر نوع ضربه با دستها به سر و صورت ممنوع میباشد و در دو بخش  آقایان و بانوان و در کلیه رده های سنی برگزار میگردد .

 فصل اول: لباس و پوشش های ایمنی ( تجهیزات) مبارزین :  

 1. تجهیزات ایمنی آقایان : دستکش نیمه ( پنجه ای ) ، کلاه ایمنی با محافظ چانه و روی سر، کاپ  ،ساقبند ، روبند پا ، محافظ لثه.
 2. تجهزات ایمنی بانوان : دستکش نیمه ( پنجه ای ) ، کلاه ایمنی با محافظ صورت ، چانه و روی سر،  کاپ ،ساقبند ، روبند پا ، محافظ لثه ، محافظ تنه (هوگو).
 3. پوشش مسابقات : میبایست  شلوار و تی شرت رسمی نیوکونگ فو باشد (طبق آیین نامه اجرائی).

   1-3.    تی شرت مبارزین میبایست داخل شلوار قرار گرفته و لوازم ایمنی آنها طبق اعلام گوینده جدول با رنگ آبی یا قرمز مشخص می گردد . هر مبارز با رنگ مشخصه و الزاماً  بدون کفش میبایست در محوطه مسابقه حضور یابد.

تبصره یک : لباس مبارزین باید مرتب و تمیز باشد و طول شلوار نباید پایین تر از مچ پا و بالاتر از ساق پا بوده و آستین های  لباس نیز نباید بالاتر از بازو و پایین تر از آرنج باشد.

تبصره دو : کلیه لوازم ایمنی شامل : ( روبندپا،ساق بند،کاپ) میبایست در زیرشلوار مبارز بسته شود.

تبصره سه : بستن بانداژ بر روی آرنج ، زانو و زیر دستکش در مسابقات با مجوز پزشک بلامانع میباشد.

 سایر مواردی که میبایست لحاظ گردد :

 1. استفاده از هدبند و وسایل تزئینی برای موی سر مانند گیره های فلزی ، روبان ، مهره ، منجوق و دیگر زینت آلات  غیر مجاز میباشد . استفاده از کش مو ( برای جمع کردن گیسوان بصورت دم اسبی ) منع قانونی ندارد.
 2. ناخن های دست و پا  میبایست کوتاه بوده و استفاده از هر گونه انگشتر و یا هر وسیله ی که منجر به جراحت حریف گردد ممنوع می باشد.
 3. استفاده از بست فلزی بر روی دندانها  ( دندانهای ارتودنسی شده) منوط به اجازه دکتر مسابقات مجاز و در صورت صدورمجوز ، شرکت کننده میبایست مسئولیت کامل جراحت احتمالی را شخصاً متقبل گردد .
 4. استفاده از عینک در حین مسابقه ممنوع میباشد ولی استفاده از لنز ( از نوع نرم ) با مسئولیت خود شرکت کننده مجاز می باشد.

 فصل دوم : تشریفات و نحوه ورود و خروج از محوطه مسابقه :

 1. مبارزین و مربیان آنها پس از اعلام گوینده جدول میبایست با توجه به رنگ مربوطه( قرمز و آبی) به جایگاه مربی که کنار محوطه مسابقه تعیین شده حاضر گردند . سپس مربی هر مبارز بیمه ورزشی و کارت شرکت در مسابقات مبارز خود را به میز سر داور ارائه داده و مجدداً به جایگاه برگشته و روی صندلی خود مستقر میگردد و مبارزین با اجازه داور وسط وارد محوطه مسابقه شده و در مقابل ایشان بحالت (کامی سمای) می ایستند. بعداز پایان هر مسابقه مبارزین و مربیان به همان شکلی که وارد کنار محوطه مسابقه  شده بودند محل را ترک مینمایند.
 2. قبل از اعلام (کوندرای) توسط داور وسط می بایست رقبا به سرداور ، داور وسط و یکدیگر با اعلام کلمه کونگ فو ادای احترام نمایند.
 3. اعلام داور وسط برای شروع مبارزه (کوندرآی) و برای قطع مبارزه (کامی سمای) می باشد.

 فصل سوم : نحوه امتیاز دهی در مسابقات :

الف : ضربات یک امتیازی :

 1. حداکثر تا چهار ضربه  مجاز دست ( پیش مشتها ) به تنه(پهلوها ، شکم ، سینه)حریف.(ثبت امتیاز توسط داوران کنار)

تبصره : ضربات دست حداکثر تا چهار ضربه متوالی یا ممتد به تنه حریف مجاز بوده و این ضربات از نظر امتیازی فرقی با هم نداشته و در کل تا چهار ضربه یک امتیاز محاسبه می گردد.

 1. ضربه مجاز ساق تا روی پا  به کل ران پای حریف (سفید ران)بجز داخل ران که بصورت کامل اجرا شود .(ثبت امتیاز توسط داوران کنار)

تبصره : اصابت ضربه مجاز به سفید ران در شرایطی که حریف برای دفاع پای خود رابالا آورده باشد شامل بندهای ضربه به گارد و یا دفاع کردن با نقاط مجاز بدن میباشد که میبایست به آن بندها مراجعه شود.

 1. ضربه ی مجاز دست ویا  پا به گارد و یا دفاع حریف که منجر به افتادن وی گردد.(ثبت امتیازتوسط سرداور)

 ب: ضربات دو امتیازی :

 1. ضربات مجاز دست ( پیش مشتها) به تنه حریف فقط تا چهار ضربه ممتد و متوالی که باعث افتادن وی      گردد. (ثبت امتیازتوسط سرداور)
 2. ضربه مجاز ساق تا روی پا به کل ران پای حریف (سفید ران)بجز داخل ران که باعث افتادن وی گردد.(ثبت امتیازتوسط سرداور)
 3. ضربه مجاز پا به تنه حریف.(ثبت امتیاز توسط داوران کنار)
 4. درو کردن سر پا بدون گرفتن حریف (ساق پای مبارز به پشت ساق پای حریف( ماهیچه دوقلو)اصابت کند که منجر به افتادن وی گردد  ویا افت چرخشی به صورت صحیح و کامل که پشت پای مجری فن یعنی از مچ تا پشت ساق پا به پشت یکی از پاهای حریف یعنی از مچ تا پشت ساق پای حریف اصابت کند و حریف تعادلش به هم خورده و نقطه سوم او با زمین اصابت نماید (در صورت اجرای ناموفق هیچ امتیازی ثبت نمی گردد).(ثبت امتیازتوسط سرداور)

ج: ضربات سه امتیازی :

 1. ضربه مجاز پا به تنه حریف که منجر به افتادن وی گردد . (ثبت امتیازتوسط سرداور)
 2. ضربه مجاز پا به سر حریف. (ثبت امتیازتوسط سرداور) 

و: ضربات چهار امتیازی :

 1. ضربه مجاز پا به سرحریف که منجر به افتادن وی گردد . (ثبت امتیازتوسط سرداور) 

ه : ضربات پنج امتیازی :

ناکدان شدن حریف بطور ناخودآگاه ، به وسیله خود ویا با ضربه مجازحریف( طبق بند تعریف ناک دان ). (ثبت امتیازتوسط سرداور)

تبصره ها :

 1. در هر ضربه یک ، دو ، سه و چهارامتیازی که بعد از اجرای فن خود مجری فن به زمین بیفتد درصورت تایید امتیاز ، یک امتیاز از امتیاز وارده  وی کسر می گردد(ثبت امتیازتوسط سرداور).
 2. هر نوع ضربه چرخشی دست مجاز نمی باشد.
 3. ضرباتی شامل امتیاز میشوند که از سرعت و قدرت مناسبی برخوردار باشد و بصورت صحیح ، کامل و طبق بند های  امتیاز دهی اجرا شده و دقیقا به محل امتیاز آور زده شده باشد .
 4. منظور از افتادن حریف یعنی اینکه نقطه سوم او با زمین اصابت نموده و منظور از نقطه سوم اینکه بجز کف پاهای او یکی دیگر از اعضای بدن وی با زمین تماس پیدا نماید.
 5. ضربه با نقاط مجاز پا فقط شامل : کل کف پا ، پاشنه ، مچ پا ، روی پا و ساق پا بجز ساق به ساق شدن مجاز میباشد .
 6. ضربه با پا فقط به کل سر و صورت (بجز پشت سر) کل جلوی تنه و پهلوها وکل ران پا بجز داخل ران مجاز میباشد . 

ت: ضربات بدون امتیاز:

 1. اجرای ضربات هم امتیاز و هم زمان دو مبارز .
 2. اجرای تکنیکهای مبهم یا ضربات نا مشخص برقسمتهای مجاز یکدیگر که بصورت صحیح اجرا نشده و یا خیلی ضعیف و بی اثر باشد.
 3. اصابت ضربه مجاز به گارد (دستان )حریف یا دفاع کردن با نقاط مجاز بدن (بطور مثال هنگام اصابت ضربه به سفید ران مبارز پای خود را برای دفاع بالا بیاورد )ضربه شامل امتیاز نمیشود فقط در شرایطی مجری فن امتیاز کسب می نماید که حریف بر اثر ضربه وارده بر زمین بیفتد ، ناکدان و یا ناک اوت  شود .
 4. مبارزی که بصورت اتفاقی به زمین بیفتد(در شرایطی که ضربه ای از طرف دو مبارز به بدن یکدیگر رد و بدل نشده باشد) و بلافاصله از زمین بلند شود.
 5. ضربه یک امتیازی که بعد از اجرا خود مجری فن به زمین بیافتد .

 د : تذکرها ( تذکر یک امتیاز منفی برای فرد خاطی محسوب میگردد )(ثبت توسط سر داور)

 1. دیر آمدن مبارز به محوطه مسابقه پس از اعلام گوینده جدول برای بار دوم  و یا حداکثر تا سی ثانیه.
 2. حمله به حریف در صورت عدم ضربه قبل از اعلام شروع مبارزه (کوندرای) و یا بعد ازاعلام پایان مبارزه (کامی سمای) توسط داور وسط.
 3. اتلاف زمان مسابقه ( بطور مثال تکرار به عمد جهت مرتب نمودن لوازم ایمنی ، افتهای ممتد و ناموفق وخارج نمودن محافظ لثه بصورت عمد که منجر به اتلاف زمان مسابقه گردد) .
 4. نشان دادن علامت کم کاری توسط داور وسط  و حمله نکردن مبارز تا هشت ثانیه پس از اعلام.
 5. هرگونه هل دادن و یا گرفتن حریف با دست ( هرگونه گرفتن پا ، لباس و هل دادن حریف با دست ممنوع میباشد) .
 6. فرار مکرر و یا پشت کردن به حریف در صورتیکه مبارز برای خود ایجاد خطر ننماید .
 7. اعتراض شفاهی به رای داوران به هر دلیل . هرگونه حرف زدن با داوران ، حریف مقابل و یا مربی او ممنوع میباشد . بازیکنان و همراهانشان  بهیچ عنوان اجازه دخالت و اعتراض به رای داوران را ندارند و مبارزین میبایست در محوطه مسابقه سکوت کامل را رعایت نمایند).

تبصره : هرگونه اعتراضی میبایست از طریق کمیته انضباطی و فقط بصورت کتبی(فرم مربوطه) مطرح گردد .

 1. ضربات دست به بدن حریف در هر بار بیش از چهار ضربه ممتد و متوالی(از ضربه چهارم به بعد شامل تذکر میگردد). تا چهار ضربه شامل یک امتیاز شده و ضربه پنجم شامل تذکر می گردد .یعنی یک امتیاز مثبت تا چهار ضربه و یک امتیاز منفی برای اصابت پیش از حد ضربه که هر دو ثبت میگردد.
 2. خروج از محوطه مجاز مسابقه به هر دلیل بجز مبارزی که توسط حریف بصورت غیر مجاز از زمین بیرون رفته باشد ،که در این صورت مبارز خاطی جریمه مربوطه را دریافت میکند و مبارزی که بر اثر ضربه ی غیر مجاز از محوطه خارج شده هیچ امتیازی از دست نمی دهد.

تبصره : خروج از محوطه  مسابقه  وقتی  محاسبه  میگردد که حداقل یک  پای  مبارز بصورت کامل از محوطه تشک  فضای مفید  8 در 8 متر  بیرون رفته باشد .

تبصره : مبارزی که با ضربه مجاز حریف خود را از تشک خارج نماید ، فقط امتیاز ضربه مربوطه را دریافت مینماید و مبارز بیرون رفته سوای از دست دادن امتیاز وارده یک تذکر بابت خروج خود از محوطه دریافت مینماید.

 ی: اخطارها ( اخطار دو امتیاز منفی برای فرد خاطی محسوب میگردد) (ثبت توسط سر داور)

 1. دیرآمدن مبارز به محوطه مسابقه پس از اعلام گوینده جدول  برای بار سوم و یا حداکثر تا یک دقیقه تاخیر.
 2. ضربه به حریف قبل از اعلام شروع مبارزه (کوندرای ) و یا بعد از اعلام پایان مبارزه (کامی سمای) توسط   داور وسط .
 3. ضربه به حریفی که به هر دلیل زمین خورده باشد .
 4. ضربه با نقاط ممنوع بدن که ضربه زدن با آنها ممنوع میباشد شامل:

ضربه زدن با آرنج ، سر، زانو، هرنوع دفاع کردن با زانو وآرنج ، ضربات جفت پا ، جفت دست و ضربه زدن با هر قسمت از دست به غیر از پیش مشت  مجاز نمیباشد .

 1. ضربه زدن به نقاط ممنوع بدن حریف که ضربه زدن به آنها ممنوع میباشد شامل:

پشت سر ، گردن ، گلو ، کاپ ، باسن ، ستون فقرات ، زانو و اطراف آن (داخل ، خارج و پشت ) ،ضربه به داخل ران پا، ضربات دست به سر و صورت ، هر نوع ضربه به ساق پا (ساق به ساق شدن) بجز افت چرخشی و درو کردن سرپا که به پشت ساق اصابت کند و هر نوع ضربه چرخشی و یا پرنده در ناحیه پاها و ضربات در جهت خلاف مفصل غیر مجاز میباشد.

 1. اجراء حرکات آکروباتیک و غیر متعارف که خارج از چار چوب آیین نامه باشد.
 2. فریب دادن داوران به هر دلیل.
 3. کسی که خود را در ناحیه خطر قرار می دهد ( به طور مثال هنگام ضربه زدن حریف به تنه، مبارز سر خود را از ترس به سمت پایین خم کرده و باعث اصابت ضربه به صورت خود میگردد) و یا به حریف پشت کرده و باعث اصابت ضربه به پشت بدن خود میگردد .                                                                      

تبصره : جمع امتیازات هر بازیکن بعد از کسر نمرات منفی (تذکرها و اخطارهای) وی محاسبه و اعلام میگردد.

تبصره کلی : (هرگاه دو مبارز طبق قوانین مرتکب اخطار و یا تذکر شوند (حتی اگر همزمان دو مبارز مرتکب این اعمال شوند ) داور وسط می بایست برای هر یک از مبارزین امتیاز منفی مرتکب شده را با اجازه ی سرداور اعلام نماید.

 ژ: ناکدان

هر نوع ضربات مجاز دست و پا که به نقاط مجاز بدن حریف اصابت کند و یا مبارزی که در حین اجرای فن تعادلش را از دست داده و به زمین بیفتد و یا گیج شود و یا احساس درد شدید نماید بطوریکه نتواند بلافاصله به مسابقه ادامه دهد و داور وسط برای او شمارش نماید ، اگر تا قبل از شمارش عدد هشت مبارز اعلام آمادگی جهت ادامه مسابقه نماید این وضعیت ناک دان میباشد ( فاصله هر شماره تا شماره بعدی یک ثانیه میباشد ).

تبصره یک : کسی که در یک مسابقه دو ناکدان  مجاز ازحریف مقابل کسب نماید برنده کل مسابقه میگردد.

تبصره دو: کسی که حریف خود را بر اثر ضربه ی مجاز ناکدان نماید فقط امتیاز ناکدان را دریافت مینماید و امتیاز ضربه مجاز به امتیاز ناکدان وی اضافه نمیگردد .

تبصره سه : برای ادامه شمارش از ناکدان به ناک اوت داور وسط میبایست سه ثانیه مکث نماید .

 ز: ناک اوت

 همان وضعیت ناکدان میباشد با این تفاوت که شمارش تا عدد ده  ( 10 ) ادامه می یابد و مبارز توانایی ادامه مسابقه را با تشخیص سر داور و پزشک مسابقه نداشته باشد .

 1. ناک دان و ناک اوت شدن مجاز هر دو مبارز :

چنانچه هر دو مبارز یکدیگر را ناکدان مجاز نمایند و یا هم زمان ناکدان شوند داور بلافاصله پس از اعلام قطع مسابقه (کامی سمای) در محلی قرار میگیردکه شمارش واحد را برای هر دو مبارز ناکدان شده انجام نماید .

در این صورت یکی از سه حالت ذیل واقع میشود :

الف) یکی از مبارزین پس از شمارش تا عدد هشت اعلام آمادگی نموده و دیگری قادر به ادامه مسابقه نباشد که در این حالت فرد آماده پیروز و برنده کل مسابقه میگردد .

ب) هر دو مبارز پس از شمارش داور وسط تا عدد هشت اعلام آمادگی نموده و قادر به ادامه مسابقه هستند که ثبات برای هر یک از آنها امتیاز ناکدان را منظور می نماید.

ج) هر دو مبارز قادر به ادامه مسابقه نیستند . در این حالت پس از اعلام داور وسط برای هر دو مبارز، امتیازات تا لحظه ناک اوت شدن محاسبه و فرد برنده اعلام میگردد.

2. ضربات غیر مجاز یا ناکدان غیر مجاز شامل شرایط ذیل می شود :

الف) اجرای ضربه غیر مجازکه باعث ناکدان شدن حریف شود (ضربه بدون آسیب دیدگی باشد) و فرد ناکدان شده طبق تشخیص پزشک بتواند به مسابقه ادامه دهد ، فرد خاطی بلافاصله یک اخطار دریافت میکند (دو امتیاز منفی) و فرد ناکدان شده امتیازی را از دست نمیدهد.

ب ) اجرای ضربه غیر مجازی که همراه با آسیب دیدگی باشد و فرد آسیب دیده طبق تشخیص پزشک نتواند به آن مسابقه ادامه دهد ، فرد خاطی از دور مسابقات حذف می گردد و فرد آسیب دیده برنده آن مسابقه ( برد پزشکی ) می شود .

تبصره : برد پزشکی در جدول ثبت و در صورت تائید پزشک جهت شرکت در مسابقه بعدی بلامانع می باشد  

3. مشکوک بودن حالت ناک دان یا ناک اوت :

چنانچه داور وسط متوجه خطای یکی از مبارزین نشد و مبارزی که خطا روی آن صورت گرفته به دلیل درد یا آسیب دیدگی برای لحظه ای نتوانست به مبارزه ادامه دهد داور وسط برای این مبارز شمارش را انجام می دهد و چنانچه خطا برای سرداور و داور وسط محرز بود برای حریفش طبق آئین نامه اخطار یا تذکر را لحاظ می نماید و چنانچه هیچ کدام از داوران خطایی را تشخیص  ندادند ناک دان محسوب میشود و اگر حریف تا شمارش عدد10  نتوانست از جا برخیزد و یا به مبارزه ادامه دهد با نظر پزشک مسابقات و سرداور رای نهایی صادر خواهد شد.   

تذکر : لازم به ذکر میباشد چناچه داور وسط در حین  شمارش ناکدانی متوجه گردد که فرد ناکدان شده دچار خونریزی و یا آسیب دیدگی گردیده، می بایست فورا پزشک مسابقات را مطلع  نماید .

تذکر: داور وسط می تواند نسبت به حالت فریب کاری بازیکن برای وی تذکر ، اخطار و یا حتی شروع شمارش ناک دانی را محاسبه نماید.

تبصره : در صورت تایید پزشک ناک دان یا ناک اوت مبارز محاسبه خواهد شد در این صورت باید الزاماً در برگه سرداور ، پزشک این  مسئله را به صورت کتبی تایید و ثبت نماید.

 سایر موارد ی که میبایست لحاظ گردد :

 1. مبارزی که عمداً حریفش را مصدوم نماید و یا مرتکب خطای جدی شود بطور کلی از آن مسابقه و تمامی مسابقات آن دوره زمانی محروم خواهد شد.
 2. چنانچه  مشخص گردد که شرکت کننده ای از قانون دوپینگ سرپیچی نموده و یا دست به فریب کاری زده است به کمیته انضباطی و فدراسیون پزشکی ( مبارزه با دوپینگ)  معرفی و از شرکت  در تمامی مسابقات تا دو( 2 ) سال متمادی محروم میگردد.
 3. مبارزی که به داوران و رای صادره ایشان یا حریف مقابل ویا مربی وی توهین نماید از دور مسابقات حذف میگردد.

تبصره : چنانچه (مبارز ، مربی، سرپرست و یا کل تیم ) در هر مقطع از رده بندی جدول مسابقات قرار گرفته باشند و طبق بندهای آئین نامه از دور مسابقات محروم و یا حذف گردد . هیچگونه حکم و مدالی به ایشان تعلق نمیگیرد .

 فصل چهارم : عدم آمادگی مبارزین و تیمها :

 1. شرکت کننده ای که به علت آسیب دیدگی ، بیماری و یا هر دلیل دیگر آمادگی شرکت در مسابقه را نداشته باشد به عنوان فرد غایب محسوب و بازنده در نظر گرفته خواهد شد .
 2. در حین انجام مسابقه شرکت کننده و یا مربی او میتواند با بلند کردن دست خود و نشان دادن علامت بی کفایتی ، عدم توانایی  و آمادگی مبارزش را اعلام نماید.
 3. اگر نام شرکت کنند ه ای در حضور و غیاب قبل از مسابقه خوانده شود ولی نامبرده از حضور در محوطه مسابقه کوتاهی ورزد و یا پس از حضور و غیاب بدون اجازه محل را ترک نماید بعنوان فرد غایب و انصراف داده محسوب خواهد شد .
 4. قبل از شروع هرمسابقه مربی می تواند در خواست عدم آمادگی شرکت کننده خود را کتباً به مسئول جدول مسابقات اعلام نماید.   
 5. اگر تیمی پس از ثبت نام به هر دلیل در خوابگاه و یا در روز مسابقات در سالن حاضر نشود به عنوان تیم غایب محسوب و از دور مسابقات حذف میگردد.

تبصره : پس از ثبت نام و شرایط ذکر شده در بند های عدم آمادگی مبارزین و تیمها وجه پرداخت شده جهت  ثبت نام  به هیچ عنوان مسترد نمیگردد.  

فصل پنجم : بازنده و برنده مسابقه :

 1. فردی که بعد از اعلام گوینده جدول برای بار چهارم و یا حداکثر یک دقیقه وسی ثانیه در محوطه مسابقه حاضر نشود بازنده مسابقه محسوب میگردد.
 2. مبارزی که در هرلحظه از مسابقه جمع نمرات منفی او به عدد هشت رسیده باشد(هشت تذکر یا چهار اخطار) بازی در همان لحظه قطع و ایشان بازنده کل مسابقه محسوب میگردد .
 3. مبارزی که عدم کفایت و یا عدم آمادگی وی  از سوی سر داور اعلام گردد بازنده کل مسابقه محسوب میگردد .
 4. مبارزی که از مسابقه انصراف نماید بازنده کل مسابقه میشود .
 5. مبارزیکه در یک مسابقه دو بار ناکدان مجاز شود و یا یک بار ناک اوت مجاز گردد بازنده کل مسابقه میشود.
 6. مبارزی که جمع امتیازات دو راند و یا سه راند وی کمتر از حریفش باشد بازنده کل مسابقه میگردد.
 7. مبارزی که حریف خود را ناک اوت غیر مجاز (طبق تشخیص سرداور و پزشک ) نموده باشد بازنده کل مسابقه خواهد شد .
 8. مبارزی که لباس و تجهیزات وی مجاز ( طبق آیین نامه) نباشد از مسابقه وی جلوگیری و بازنده کل مسابقه محسوب میگردد .

تبصره:مربی (کوچ) بازیکنی که شرایط ذیل را رعایت ننماید  از آن مسابقه اخراج و مبارز ایشان میبایست بدون حضور ایشان به آن مبارزه ادامه دهد:

 1. مجاز نبودن لباس مربی در محوطه مسابقه.
 2. صحبت کردن با داوران و مستقر نبودن مربی بر روی صندلی ویا جایگاه تعیین شده (کنار محوطه مسابقه) و یا بلند شدن از روی صندلی خود در زمان قانونی مسابقه بعد از یک بار تذکر شفاهی داور وسط .

تبصره: اگر دو مبارز بعد از مسابقه در راند سوم باز هم  جمع امتیازات سه راندشان مساوی شد فرد پیروز کسی است که:

 1. اخطار های کمتری به او داده شده باشد.
 2. تذکرهای کمتری به او داده شده باشد. 
 3. چهار امتیازی های بیشتری بدست آورده باشد .
 4. سه امتیازی های بیشتری داشته باشد.
 5. از وزن کمتری برخوردار باشد( طبق زمان وزن کشی ).

 فصل ششم : روش رکورد گیری فنی ترین مبارز:

 1. مبارزی که بردهای بیشتری داشته باشد.
 2. مبارزی که چهار امتیازی های بیشتری داشته باشد.
 3. مبارزی که از حریفانش در مبارزات نا ک دان یا ناک اوت بیشتری گرفته باشد.
 4. مبارزی که بیشترین بردهای دو راندی را داشته باشد.

درصورت تساوی :

 1. مبارزی که چهارامتیازی های کمتری در جریان مسابقه به حریف داده باشد.
 2. مبارزی که اخطار کمتری گرفته باشد.
 3. مبارزی که تذکر کمتری گرفته باشد.          
 4. مبارزی که تعداد ناک دان شدنش کمتر باشد.

 فصل هفتم : نحوه محاسبه نتایج تیمی :

مدال طلا (7 امتیاز) مدال نقره( 4  امتیاز) مدال برنز( 3 امتیاز) را بخود اختصاص می دهد.

در صورت تساوی دو تیم از نظر امتیاز ، تیمی بالاتر قرار خواهد گرفت که اولاً طلای بیشتری را کسب نموده باشد و درصورت تساوی مدال نقره بیشتر و در صورت تساوی امتیازات در یک هشتم محاسبه میگردد.

تبصره : در مسابقات هم زمان فرم ومبارزه امتیازات با هم جمع شده و نتیجه تیمی اعلام میگردد.

تبصره کلی : تمامی موارد مصوب شده بجز موارد ذکر شده در خود آیین نامه برای بانوان و آقایان یکسان میباشد .

  --------------------------------------------- 

 قوانین قدیم مسابقات نیوکونگ فو تا ١/١/١٣٩٠

انواع مسابقات و سیستم های مسابقه و کلاسهای مبارزه ای:

1- انواع مسابقات

الف: مسابقات بصورت انفرادی و تیمی و به دو نوع نیمه آزاد و آزاد و در سه کلاس A.B.Cبرگزار میشود که منظور رده های قهرمانیست که پس از برگزاری یک دوره مسابقه کلاس C اعلام خواهد شد. 

ب: تفاوت مسابقات آزاد و نیمه آزاد در نوع دستکشهای بوکس و پنجه ای می باشد.  

ج: در مسابقات آزاد ضربه دست به سر آزاد می باشد اما در مسابقات نیمه آزاد ضربه دست به سر حریف ممنوع و خطا محسوب می شود.

د: مسابقات نیمه آزاد: در شش گروه سنی خردسالان ( آغاز هفت سال الی  هشت سال تمام )       نونهالان (آغاز 9سال الی12سال تمام ) نوجوانان ( 13الی 15سال تمام) جوانان ( 16الی پایان 18) و بزرگسالان ( 19 الی 35پایان ) و پیشکسوتان 35+ سال انجام  می شود.

ه: مسابقات آزاد : دردو گروه سنی جوانان ( 15الی 18) و بزرگسالان (19الی 35 ) انجام میشود.

تبصره یک:

1- درگروه سنی خردسالان ، نونهالان و نوجوانان مسابقات فقط  بصورت نیمه آزاد برگزار می شود.

2- در گروه سنی جوانان و بزرگسالان مسابقات به دوصورت نیمه آزاد و آزاد بصورت کاملا مجزا انجام می شود. 

3- مسابقات برای بانوان درتمام رده های سنی فقط به صورت نیمه آزاد برگزار می شود 0

تبصره دو: در تمام مسابقات افراد حتما باید نیو کونگ فو کار باشند در غیر این صورت در هر مرحله ای خلاف آن برای اعضاء داوری تشک ثابت شود آن فرد از دور مسابقات اخراج می شود.

2- سیستم های مسابقه: 

رقابتها در اوزان مختلف صورت خواهد گرفت و از سیستم های مسابقه ای تک حذفی و لیگی استفاده خواهد شد . پیروزی در دو راند از سه راند مسابقه روشی است که در مسابقات اتخاذ می گردد. 

تبصره یک:

در مسابقه تک حذفی دو راند برگزار می گردد و در صورت تساوی به راند سوم کشیده خواهد شد.

تبصره دو:

در مسابقه لیگی مسابقات حتما می بایست در سه راند برگزار گردد.

تبصره سه:

در کلیه مسابقات انتخابی استان با صلاحدید کمیته فنی و هماهنگی مسئول کمیته مسابقات یک نفر ناظر بر مسابقات از طرف سبک (نیو کونگ فو) اعزام میشود.

تبصره چهار:

 تاریخ برگزاری مسابقات با هماهنگی امور استانها تعیین میشود.

 فصل چهارم: طبقه بندی اوزان و سنین مسابقه دهندگان :  

 

الف) اوزان و رده های سنی خردسالان ( آغاز هفت سالگی الی 8 سال تمام ):

                                                       (30+) (30-) (26-) (23-) (20- الی17+)

تبصره:اوزان بانوان در این رده سنی ( آغاز هفت سالگی الی 8 سال تمام):

                                                       (28+) (28-) (24-) (21-) (18- الی15+)

 ب: اوزان و رده های سنی نونهالان (آغاز 9 سالگی الی 12 سال تمام )  

(50+) (50-) (45-) (40-) (35-) (31-) (27-) (23-20+)

تبصره:اوزان بانوان در این رده سنی  ( 9 الی 12 سال تمام )

(48+) (48-) (43-) (38-) (33-) (29-) (25-) (21-18+)

ج: اوزان و رده های سنی نوجوانان ( رده سنی آغاز 13 سالگی الی 15سال تمام )

(60+) (60-) (55-) (51-) (47-) (44-) (41-) (38- 35+)

تبصره: اوزان بانوان در این رده سنی ( 13 الی 15 سال تمام )

(58+)  (58-) (53-) (49-) (45-) (42-) (39-) (36-33+)

د: اوزان و رده های سنی جوانان ( آغاز 16 سالگی الی 18 سال تمام )

(85+) (85-) (80-) (75-) (70-) (65-) (60-) (56-) (52-) (48-44+)

تبصره : اوزان بانوان در این رده سنی ( 16 الی 18 سال تمام )

(80+) (80-) (75-) (70-) (65-) (60-) (56-) (52-) (49-) (46-) (43-40+)

ه: اوزان و رده های سنی بزرگسالان ( 19الی 35 سال تمام )

(90+) (90-) (85-) (80-) (75-) (70-) ( 65-) (60-) (56-) (52-48+)

تبصره : اوزان بانوان در این رده سنی ( 19الی 35 سال تمام )

(80+) (80-) (75-) (70-) (65-) (60-) (56-) (52-) (48-) (44-40+)

و: اوزان و رده های سنی پیشکسوتان ( 35 سال به بالا )

رده سنی (50+) (50-) (45-) (40-35+)

اوزان: (90+) (90-) (85-) (80-) (75-) (70-) (65-) (60-) (56-) (52-48+)

  
 
 
 
 


ساعت فلش