بنام اولین استاد هستی

ستارگان کونگ فو

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدبه صفحه آموزش سلاح های سرد 

توسط  ناصر  بخشی  

خوش آمدید 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

شما دراین صفحه نحوه فعالیت وارایه خدمات

به علاقمندان درسایر رشته های ورزشی ورزمی وهنرجویان نیوکونگ فوکار

رادربخش آموزش سلاحهای سردمشاهده خواهیدکرد 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

فهرست مطالب موجود دراین صفحه: 

1) اطلاع رسانی دررابطه بانوع ونحوه آموزش

2) هدف ازانجام دوره های آموزشی درماه مبارک رمضان

3) فعالیتهای آموزشی درکلاس رده بالاها

4) اخبار آموزش سلاحهای سرد

_ برنامه کلاسهای آموزشـی سلاحهای سـرد « در رمضان1389 » 

_ برنامه کلاسهای آموزشـی سلاحهای سـرد « در رمضان1390 » 

5) آشنایی باسلاحهای سرد 

 

سلاحهای سرد 

( نمایشی وکاربردی) 

استاد ناصر بخشی 

آموزش باشیوه ای منحصر به فرد ، ابداعــی وجدید انواع سلاحها شامل :

نانچیکو تک وجفت ، دوچوب ، چوب بلند ، سای ، تونفا ،

شمشیرسامورایی ، کارد تک وجفت ، سانچیکو

درکوتاه ترین زمان

      توجه:

آموزش بصورت عمومی وخصوصی

برای تمام علاقمندان به فراگیری پذیرفته میشود

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 

این تبلـیغات نیست ؛ اطـلاع رسانـی اسـت

                                                    معتقدیم که ،

                       کاری راکه خدا توان انجام دادنش را عنایت فرموده ، 

                         باید برای رضایت خدا وخدمت به خلق ، صرف نمود

                         پس کاری که برای خداباشد ، نیازی به تبلـیغات ندارد 

ماخدمتگزاری به شما را وظیفه خود میدانیم وبه آن افتخار میکنیم 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

تلفن تماس :   226   77   338               همراه  :    295  57  30  0912    

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

 هدف ازانجام دوره های آموزشی فوق برنامه

درماه مبارک رمضان 

درراستای کشف وپرورش توانمندی های بالقوه وتبدیل آن به توانمندیهای بالفعل  

بحمدالله این توفیق ازسالیان دور درماههای مبارک رمضان حاصل شد که هرسال  

دردوره آمـوزشــی کوتاه مــدت با آموزش فوق برنامــه یک سلاح سرد بصورت  

رایگان وهـــدیه این ماه مبارک خدمت بیشتری را به ورزشکاران ارایه دهیم  

وبا تمرینات فوق برنامه وآموزش سلاح ســرد واصول دفاع شخصی سلاحها  

توانایی شاگردان را بالاتر ببریم .  

لازم بذکراست درحال حاضر ، اکثریت شاگردان مشغول به تمرین و تمام  

شاگردانی که دراین سالها وخصوصاً ماههای مبارک رمضان درتمرین حضور  

داشتند موفق به یادگیری انواع سلاحها ویاحداقل یک سلاح شده اند واکنون  

بسیاری ازشاگردان قدیمی توانایی آموزش ومربیگری انواع سلاحهای سرد رادارند. 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

ضمنادرماه مبارک رمضان بدلیل کاسته شدن توان هنرجویان وهمچنین تشویق ، ترغیب، تداوم وپیوستگی تمرین  تاپایان ماه مبارک رمضان ، هرساله سعی شده است تاهنرجویان درتمامی رده های سنی (نونهالان ، نوجوانان ، جوانان وبزگسالان) باآموزش دردوره های فشرده تخصصی که کمتردرطول سال فرصت آموزش آنها مهیا میشود، بصورت رایگان  به افزایش توانایی هایشان افزوده شود.  

هرساله این فرصت راغنیمت میشماریم واز زمان بدست آمده به نحو احسن نهایت استفاده وبهره برده میشود تا هنرجویان درسایر مهارتهای رزمی ، تسلط بیشتری پیدانمایند. 

بحمدالله ازسال 1380 تا سال 1389( تاکنون) بطورپیوسته توفیق این راداشته ایم که به آموزش دوره های فوق برنامه  بصورت فشرده و تخصصی بپردازیم.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

سال 1380  

آموزش تخصصی دفاع شخصی (دوره مقدماتی )از تاریخ 1/9/1380 لغایت 10/10/1380  

سال 1381  

آموزش تخصصی دفاع شخصی(دوره پیشرفته ) از تاریخ 20/8/1381 لغایت 1/10/1381  

سال 1382  

آموزش تخصصی سلاح نانچیکو(تک) ودفاع شخصی نانچیکواز 1/8/82 لغایت 10/9/82 

سال 1383  

آموزش تخصصی سلاح نانچیکو ( جفت ) از تاریخ 20/7/1383 لغایت 1/9/1383  

سال 1384  

آموزش تخصصی سلاح دو چوب (کالی اسکریما) از 1020/7/1384 لغایت 20/8/1384  

سال 1385  

آموزش تخصصی سلاح چـوب  بلنــــد از تاریخ110/7/1385 لغایت 10/8/1385  

سال 1386  

آموزش تخصصی سلاح سا ی دفاع شخصی سا ی از  20/6/1386 لغایت 30/7/1386  

سال 1387  

آموزش تخصصی سلاح کارد(تک وجفت) ودفاع شخصی کارداز 10/6/87لغایت 20/7/87 

سال 1388  

آموزش تخصصی سلاح  شمشیر سامورایی (ریکیما)از 1/6/1388 لغایت 10/7/1388   

سال 1389  

آموزش تخصصی سلاح تونفا ( تک و جفت ) از تاریخ 20/5/1389 لغایت 1/7/1389  

سال 1390   

آموزش تخصصی سلاح کـاما ( تک و جفت ) از تاریخ 10/5/1390 لغایت 10/6/1390 

به پاس عملکرد ثمربخش تمام شاگردانی که با موفقــیت دوره آموزشی رابه   

پایان رسانند گواهیـنامه پایان دوره سـلاح سرد باشگاهی تقدیم شده است 

ودرذیل آن این مطلب درج گردیده است. 

لطفا توجه بفرمایید 

فراگیری ومهارت دراجرای فنون رزمی ونمایشی سلاح 

درواقع پی بردن به هنر، استعداد وتوانائیهای نهفته درونی است، 

وتوصـــیه اینـــکه  

میبایست درمورد زمان ، مکـان ونحوه استفاده ازسـلاح 


دقت کـافی و وافـی رادرنظـرداشته باشیـم.
 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

بمناسبت حلول ماه مبارک رمضان  

آموزش سلاحهای سرد ویژه کونگ فوکاران

بصورت رایگان آغازشد

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

برنامه کلاسهـای آموزشـی سلاحهای سـرد  

« در رمضان1390 »  

  نانچیـکو( تـک ، جفـت)  ـ  بو ( چـوب بلـند)  ـ   کاما ( تـک ، جفـت)   ـ   

کالی اسکریما ( دوچـوب )   ـ  کــارد ( تـک ، جفـت)   +  دفاع شخصـی     

ســلاحهای  آموزشـی

رده سنـی

روزهـای آموزش

ساعت آمـوزش

آمـوزش نانچیـکو ( جفـت)            آموزش چوب بلند                      آموزش  دوچوب                      آموزش کــاما( تـک ، جفـت)

           ویژه

خردسالان  قـدیمی

روزهای زوج

ازساعت  7تا 8

آمـوزش کــاما ( تـک ، جفـت)

تکنیک وفرم ازشال زرد تامشکی

ویژه

رده بـالاهـا

روزهای زوج

ازساعت  8   تا  30/9

آمـوزش کِنــدو  ( چـوب بلـند)  کالی اسکریمـا ( دوچـوب )کــارد( تـک ،جفـت) + دفاع شخصی کــارد

ویژه

بزرگسالان قـدیمی

روزهای زوج

ازساعت  30/9تا  30/10  

آمـوزش نانچیـکو ( تـک )

           ویژه

  خردسالان  مبتـدی

روزهای فرد

 

ازساعت  7تا 8

آمـوزش نانچیـکو ( تـک ، جفـت)

ویژه

بزرگسالان مبتـدی

روزهای فرد

 

ازساعت  8   تا  30/9

 

  

  تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

برنامه کلاسهـای آموزشـی سلاحهای سـرد

« در رمضان1389 » 

  نانچیـکو( تـک ، جفـت)  ـ  کِنــدو  ( چـوب بلـند)  ـ   تونفــا ( تـک ، جفـت)   ـ   

کالی اسکریما ( دوچـوب )   ـ  کــارد ( تـک ، جفـت)   +  دفاع شخصـی    

ســلاحهای  آموزشـی

رده سنـی

روزهـای آموزش

ساعت آمـوزش

آمـوزش نانچیـکو ( جفـت)               

 کــارد( تـک ، جفـت) + دفاع شخصی

          ویژه

 خردسالان  قـدیمی

روزهای زوج

ازساعت  45/6   تا   45/7

آمـوزش تونفـا ( تـک ، جفـت)

ویژه

رده بـالاهـا

روزهای زوج

ازساعت  30/8   تا  30/9

آمـوزش کِنــدو  ( چـوب بلـند)      کالی اسکریمـا ( دوچـوب )        کــارد( تـک ،جفـت)                

 دفاع شخصی کــارد

ویژه

بزرگسالان قـدیمی

روزهای زوج

ازساعت  30/9تا  30/10  

آمـوزش نانچیـکو ( تـک )

          ویژه

 خردسالان  مبتـدی

روزهای فرد

ازساعت  45/6   تا   45/7

آمـوزش نانچیـکو ( تـک ، جفـت)

ویژه

بزرگسالان مبتـدی

روزهای فرد

ازساعت  30/8   تا  30/9

 

  تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 

 

 

تاریخچه تونفا برای اولین بار به کشور چین و اندونزی بر می گردد ، سلاح تونفا تقلیدی نزدیک از سلاح قدیمی به نام Mae sawkمی باشد که خود بیانگر این است که سرچشمه این سلاح از خود کشور مالزی بوده است . کابرد اصلی تونفا زمانی پیدا شد کهدر زمان فرمانروایی اوکیناوا شوو برای تثبیت حکومت در جنگ داخلی این کشور و  به دلیل محدودیت هایی که برای استفاده از سلاح گرم بود استفاده از این سلاح سرد رونق گرفت و بعد از آن نیز در نیروهای نظامی دنیا جای باتوم معمولی که شبیه به چماق بود را گرفت . تونفا سلاح سردی است که در صورت مسلط بودن به استفاده صحیح و کاربردی از آن هم در دفاع و هم در حمله بسیار کار آمد است .
عده ای بر این باورند که سلاح تونفا از سلاح کاما نیز کپی برداری شده ، که البته سایت ورزشهای رزمی این ایده را قبول ندارد .
ساختار کلی تونفا به این صورت است :
- تنه اصلی تونفا : که در قدیم از چوب ساخته میشده و بیشتر از چوب درخت بلوط برای ساخت آن استفاده میکردند و در عصر کنونی تونفا از مواد گوناگونی وجود دارد که مهمترین ساختار آن از جنس پلاستیک فشرده است ، در ساختار تونفا نه سنگین بودن آن مطلوب است و نه سنگین بودن آن البته این مساله اکنون بیشتر جلوه میکنید که توانایی ساخت مواد گوناگون به جاییی رسیده که همین تونفا را میتوان در ورزنهای گوناگون از پلاستیک ساخت بدون آنکه تغییری در ظاهر و ابعاد داشته باشه .
در حال حاضر اکثر تولید کنندگان این سلاح تنه اصلی آن را در طول 50 الی 60 سانتیمتر درست می کنند

- دسته تونفا : دسته تونفا در قطری ساخته میشود که کاملا در دست جای گیرد و انگشتان به دور دسته حلقه و مشت شوند  اتصال دسته تونفا به بدنه در قدیم خیلی قابل اتکا نبوده حتی در مواردی که به صورت یک تکه این سلاح را از دل چوب در می آوردند اما اکنون این سلاح دارای ساختار بسیار محکمی است ، در سر دیگر دسته که به بدنه متصل نیست معمولا یک برجستگی در قطر آن وجود دارد به این دلیل که ممکن است در کارکرد طولانی شما با این سلاح دست شما عرق کند و این برجستگی باعث میشود که عرق کف دست باعث خارج شدن سلاح از دست شما نشود .
 

 

 

سلاح سای از سلاحهای کاربردی در بسیاری از ورزشهای رزمی می باشد . سای یک سلاح ژاپنی است که نام آن از نام یک منطقه بسیار قدیمی ژاپن برداشته شده است . در زمانهای قدیم سای سلاح نبوده ! از سای برای اندازه گیری میزان نرمی و عمق نفوذ آب در شالیزار و برای کاشت و امور کشاورزی استفاده می شده است شکل و ساختار تنه و بدنه اصلی سای همانند یک باتوم نوک تیز است ، این قسمت تنه اصلی سلاح سای را تشکیل می دهد و این تنه همان شاخه اصلی سلاح سای است ، سای را به تناسبهای گوناکونی می سازند مثلا در بعضی مدلها اختلاف طولی در شاخه وسط با شاخه های دو طرف کم و در بعضی مدلها زیاد است و در ساختار کلی این سلاح به دو طراحی و شکل اصلی محدود میشود . طول تنه اصلی این سلاح از 30 الی 70 سانت دیده شده است که اگر با توجه به اصول کاربرد آن دقت شود که طول استاندارد آن باید بین 30 تا 45 باشد چرا که باید حداکثر کمی از طول ساعد بلندتر باشد . در شکل بالااین دو  نوع اصلی سای را میبینید .

سلاح سای لزوما نباید دارای نوک تیز باشد زیرا این سلاح در اکثر موارد در حالت تدافعی استفاده میشود از موارد کاربرد سای میشود به دفاع در مقابل شمشیرهای بلند ( کاتانا) اشاره کرد که در صورتی که مهارت در استفاده از سای داشته باشید به راحتی با سای می توانید شمشیر مهاجم را بشکنید .
چندین روش گوناگون برای در دست گرفتن سای وجود دارد که هر کدام در موقعیت خاص استفاده میشود و مهمتر از دانستن این که سای را به چه حالاتی میتوانید در دست بگیرید این است که بتوانید در هنگام مبارزه و استفاده از این سلاح به سرعت و به خوبی این حالات و روش در دست گرفتن خود را تغییر دهید تا هماهنگ با شیوه مبارزه مهاجم بتوانید به خوبی از خود دفاع کنید . برای مشاهده روشهای در دست گرفتن سلاح سای و روش استفاده از آن کلیپ مربوط به این سلاح را از سایت بانک اطلاعات ورزشهای رزمی دریافت کنید.
این سلاح را هندی ها شمشیر شکن می نامیدند.
 


 کالی - اسکریما - آرنیس  

این هنر رزمی، ریشه فیلیپینی دارند. کالی از جنوب این کشور می آید، آرنیس از شمال و اسکریما متعلق به مرکز این کشور می باشد. 
دوازده منطقه مبارزه در کالی وجود دارد، اسکریما هشت یا نه منطقه مبارزه دارد و آرنیس هم دارای چهار تا شش منطقه مبارزه است. استفاده از چوب کوتاه یا یک خنجر بلند، استفاده از دو اسلحه به صورت همزمان که شامل یک شمشیر و یک خنجر می باشد، مبارزه با دستان خالی که در آن از ضربات مشت، لگد و یا گلاویزشدن با حریف استاده می شود. 
استفاده از میله و نیزه و زدن ضربه به طور همزمان، استفاده از سلاح های قابل انعطاف همچون شلاق، طناب نیسمی دندانه ای، سلاح های پرتابی مانند کمان و تفنگ بادی از جمله روش های مبارزه در این سبک ها محسوب می شوند. میله هایی که در سبک آرنیس استفاده می شوند عمدتاً از جنس چوب هستند و یا از جنس نوع خاصی از بامبوی فیلیپینی که به آنها راتان گفته می شود. طول آنها معمولاً هفتاد سانتی متر و قطرشان دو سانتی متر است. البته طول این شمشیرها می تواند از سی تا 220 سانتیمتر متغیر باشد.

 

 

در اسکریما و آرنیس، مبارزان بیشتر از میله یا چوب استفاده می کنند و در کالی، سلاح مورد استفاده تیغه یا شمشیر است. اما نکته مشترک بین همه این سبکها، هندسه است. 
در ضربات دفاعی و به هنگام حملات، همه حرکات، خطوط و مسیرها و همچنین ناویه های انتخابی بسیار مهم می باشند. استفاده مستقل از دستها و یا دستها و پاها توأمان با اجرای تکنیک ها، نیازمند کسب تجربه بسیار می باشد. 
در هنرهای رزمی فیلیپینی، استفاده از زانو، آرنج، لگدهای کوتاه و مشت در هنگام ایجاد فاصله بسیار نزدیک بین دو مبارز آزاد است. ضربه با سر، گرفتن حریف، پرتاب، ضربه با آرنج، شانه، قوزک و زانو نیز آزاد می باشد.

تاریخچه هنرهای رزمی کالی، اسکریما و آرنیس: 
کالی را به عنوان مادر هنرهای رزمی فیلیپین می شناسند. هنگامی که این کشور تحت تسلط اسپانیا بود انجام کلیه هنرهای رزمی در این کشور ممنوع و جرم محسوب می شد. عناصر سبک رزمی کالی در بازی های محلی و رقص های ذاتی مردم این کشور پنهان بود و تحت تأثیر نفوذ اسپانیایی ها، هنرهای رزمی و ذاتی مردم فیلیپین به نام های اسکریما، استوکادا، آرنیس دمانویا آرنیس شناخته شدند. اولین رقابتهای جهانی رشته آرنیس در سال 1985 برگزار شد.

 

 

نانچکو : Nunchaku نانچاکو یا چیکو متشکل از دو تکه چوب سخت که توسط طناب یا زنجیر به هم متصل شده است شکل کرفته است . در گذشته وحال این سلاح جزوه ابزار کشاورزی بشمار می رفت. هرچوب نانچاکو را فک گویند و این فک از سه قسمت بالا، میانی وپایین تشکیل شده است . بطور عمده هر سلاح نانچیکو از سه قسمت اصلی وکاربردی تشکیل یافته شده است . که درشکل آمده اتصال بین دوفک یک قسمت را تشکیل می دهد. قسمت بالائی را سرفک گویند و درانتهای فک که همان محل برخورد فک با اجسام یا حریف می باشد را گویند. روایتی باستانی است که درمورد تمامی سلاحها درهنر های رزمی نین جوتسو گفته می شود . ( طی ساعتها تمرین با نانچکو این سلاح جزئی از روح وبدن شما در خواهد آمد )هنگامیکه شما با این نیت تمرین کنید .نانچکو عضوی از بدنی شما میشود. قدرت تخریب این سلاح بیش از 300کیلوگرم می باشد که به راحتی میتوانند جمجمه دشمن را منحدم کند. این سلاح ساده و بسیار ارزن به راحتی دردسترس همگان است می توان را به راحتی ساخت . در هنرهای رزمی نین جوتسو آموزش این سلاح از ابتدا کمربند سفید آغاز میشود . استفاده از این سلاح در هنر رزمی نین جوتسو بطور کلی شامل5 روش بسیار مهم میباشد. 1- تکنیکهای دفاعی 2- تکنیکهای هجومی 3- تکنیکهای ترفندی 4- تکنیکهای نمایشی 5- تکنیکهای آکروباتکی رزمی ساختار نانچیکو انواع زیادی دارد – چوبی – پلاستیکی - فلزی – پارچه ای – ابری - و باتومی اندازه ناچیکو به نوع وشرایط استفاده از آن دارد ولی بهترین اندازه باید تمام یک فک آن آرنج شما تا مشت جمع کرده شما را پوشش بدهد. سرعت مانور با نانچیکو بنا به تمرینات مستمر و منظم شما دارد . هر تکنیکی باید ساعتها تمرین شود تا بتواند به مهارت رسید.

 

 

 

کاما (KAMA )

  

 

کاما در ابتدا به عنوان یک داس ( وسیله ای برای برش یا قطع گیاهان ) توسط کشاورزان ژاپنی ، چینی و فیلیپینی برای امور زراعی مورد استفاده قرار می گرفت . در سال 1470 نظامیان ژاپن در اقدامی گسترده اقدام به جمع آوری و توقیف سلاحهای جنگی از میان غیرنظامیان کردند و از آنزمان بود که روستائیان و سایر اقشار به فکر استفاده از کاما به عنوان یک سلاح سرد افتادند.
پس از مدتی به انتهای دسته کاما ، زنجیری اضافه شد تا عملکرد آن در میدان رزم بهبود یابد ، این سلاح کیوساریگاما نام گرفت.البته لازم به ذکر است که استفاده از کیوساری به مهارت بسیار بالایی نیازمند است و در صورت عدم وجود چنین مهارتی این سلاح می تواند کاربر را به شدت مجروح نماید.

 

جنگجویی که مجهز به دو کاما باشد حریف بسیار خطرناک و مرگ آوری در برابر شمشیر زنان و یا جنگاوران مجهز به بو است زیرا جنگجو می تواند با یک کاما ، ضربه شمشیر را بلوکه یا منحرف کرده و با کامای دیگر ضربات بسیار کشنده ای را به حریف وارد نماید بسیاری از علاقمندان به سلاح سرد ، کاما را یکی از مرگبارترین سلاحهای سرد ژاپن قدیم می دانند.

 

کاما: سلاحی با کابرد زیاد برای ضربه و دفاع و پرتاب عالی است وبا استفاده از آن صحنه های بدیع رزم تن به تن ایجاد می شود. در حال حاضر از کاما در اجرای کاتاهای زیبای نمایشی استفاده می شود.

 
 
 
 
 
 


ساعت فلش