مسابقات بین اللملی

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدبه صفحه مسابقات بین اللملی

نیو کونگ فوکاران

باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج)

خوش آمدید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

شما دراین صفحه گوشه ای ازتوانمندیها، موفقیتها وعناوین قهرمانی 

 هنرجویان وستاره های درخشان 

 تحت پوشش باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج) 

 رادربخش مسابقات خارج ازکشور ملاحظه خواهید نمود

به امید موفقیتهای روزافزون همه

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

فهرست مطالب موجود دراین صفحه:

1) نتایج مسابقات  برون مرزی وبین اللملی

- حضورآقایان علیرضا سبزواری ویاسرمومنی درمسابقات کاپ آزادانگلستان

- اتنخاب آقای داودپروین جهت اعزام به مسابقات k1 اوکراین

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

جناب آقای داود پرویـن

انـتخاب شایسته شما درتیم ملی نیوکونگ فو

اعزامی به کشور اوکراین جهت شرکت در مسـابقات K1

کاپ اروپـا را تبریک می گوییـم

 ازخداوند متـعال برای اعضای تیم ملـی وخصوصـاً جنابعالی صمیـمانه آرزوی

 موفقیت وپیروزی مسئـلت داریم .

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

نتایج مسابقات  برون مرزی وبین اللملی

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید