آموزش فرم یک نیوکونگ فو

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدبه صفحه آموزش فرم یک 

نیو کونگ فو  

خوش آمدید 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید  

شما دراین صفحه اجرای کامل فرم یک نیوکونگ فو

توسط دوست صمیمی وعزیزم جناب آقای

 استاد حسین  نصیری  

راملاحظه مینمایید  

به امید موفقیتهای روزافزون ایشان وشما

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

آموزش فرم یک نیوکونگ فو

برای یادگیری فنون نیوکونگ فو ویا هر ورزش رزمی دیگر توصیه می شود با حضوردر کلاسهای رسمی و زیر نظر اساتید مجرب و با طی مراحل مختلف به اوج آمادگی برسیم ولی بد نیست برای آن عده از افرادی که فنون را آموخته ولی بعلت مشغله های روزمره امکان حضور و تمرین در کلاس را ندارند مراحل آموزش را بصورت کتبی و تصویری آموزشي در این صفحه قرار دهم.لازم به ذكر است با توجه به فضاي موجود از قراردادن عكس محورهاي قرينه خودداري شده وهمچنين در بخش پخش فيلم ، فرم يك بصورت كامل جهت دانلود موجود مي باشد.

فرم ذیل طبق آخرین استاژ توسط استاد معصولی در تاریخ ٧/٣/١٣٨٩ می باشد.

 محور اول مرحله اول

1-در ابتدا بصورت کامیسمای ایستاده(پاها به اندازه عرض شانه ها، بدن کاملاعمود و دستها روبروی شال{کمربند} و متوها{مشتها گره کرده}روبروی هم و با اعلام کانگ فو) 

كاميسماي

2-دستها روبروی صورت قرار گرفته (دست چپ متو و دست راست بصورت باز در مقابل دست چپ )و اعلام نيو و سپس دستها مجددا در حالت کامیسمای قرار می گیرد و اعلام کونگ فو

3-دستها به موازات یکدیگر و در مقابل سینه بصورت کاملا کشیده و باز

،حال دستها همزمان به سمت شال وطرفین بدن بصورت عکس العمل کشیده شده و پاي راست به سمت عقب حركت كرده ودر حالت رتو قرار مي گيرد(در اين حالت بايد پاي راست كاملا عمود و كشيده و پاي چپ با زمين زاويه 90 درجه داشته و پنجه هاي پاها به سمت روبرو باشد) و (اعلام کوتو

 حال دست چپ از روی شال به سمت راست بدن حرکت کرده و کنار دست راست قرار می گیرد (عکس العمل گیری)،

 به طور همزمان دست چپ به جای خود (روی شال سمت چپ)و دست راست به سمت روبرو( ضربه متو) حرکت کرده ،

 حال ضربه متو چپ(دست راست به روی شال و دست چپ به سمت جلو {متو} حرکت می کند)،

دستها به سمت عقب (شال)حرکت کرده و بعد از قدرت گیری به طور همزمان به سمت جلوی وبالای بدن حرکت کرده و بصورت ضربدر در مقابل صورت قرار می گیرد( دفاع) ،

 حال به طور همزمان دستها به سمت طرفین و جلوی بدن حرکت می کند(جینای)

 محور اول مرحله دوم

بدن 45 درجه به سمت راست چرخيده ، پاي عقب به سمت پشت پاي چپ حركت كرده و روي پنجه قرار گرفته دستها در طرفين بدن و روي شال قرار مي گيرد.

حال دست چپ به صورت عمود و دست راست افقي در حالتي كه پشت متوها به هم باشد قرار مي گيرد.

دست چپ بصورت شكسته و دفاع به سمت جلو و دست راست به صورت عكس العمل به طرف راست و روي شال حركت مي كند.(اعلام دوماي)

با حركت پاي راست به سمت جلو ،دست راست نيز حركت كرده و ضربه متو راست اجرا مي گردد و دست چپ عكس العمل و روي شال قرار مي گيرد.

حال بدون حركت پا ضربه متو چپ اجرا مي گردد.

 محور اول مرحله سوم

بدن 45 درجه به سمت چپ چرخيده ، پاي عقب به سمت پشت پاي راست حركت كرده و روي پنجه قرار گرفته دستها در طرفين بدن و روي شال قرار مي گيرد.

حال دست راست به صورت عمود و دست چپ افقي در حالتي كه پشت متوها به هم باشد قرار مي گيرد.

دست راست بصورت شكسته و دفاع به سمت جلو و دست چپ به صورت عكس العمل به طرف چپ و روي شال حركت مي كند.(اعلام دوماي)

با حركت پاي چپ  به سمت جلو ،دست چپ نيز حركت كرده و ضربه متو چپ اجرا مي گردد و دست راست عكس العمل و روي شال قرار مي گيرد.

حال بدون حركت پا ضربه متو راست اجرا مي گردد.

 محور دوم

پاي چپ به سمت عقب و روي پنجه جمع شده دستها برروي سينه و به موازات يكديگر بصورتي كه پشت متوها به سمت بالا قرار گيرد و دست راست بالا باشد.

با حركت پاي چپ به سمت چپ بدن و قرار گرفتن در حالت اورايما رتو (پنجه پاي راست به سمت روبرو و پنجه پاي چپ به سمت چپ و نشست بدن با تقسيم وزن بدن بصورت 30 به 70 بر روي پاها ) حركت دست چپ به سمت چپ بدن و به صورت دفاع و دست راست به سمت راست بدن جهت عكس العمل.(آبان تو) 

حال با حركت پاي راست به سمت چپ بدن و راتو راست ، دست راست بصورت ضربه با تيغه دست راست(اعلام کیانزا) به موازات پاي راست و حركت دست چپ بعنوان عكس العمل بر روي شال.

در اين مرحله با پيچش دست راست و گرفتن يقه حريف و همزمان با حركت پاي چپ به سمت جلو دست راست بصورت عكس العمل و دست چپ اجراي متو.

بدون حركت پا بطور متوالي متوي راست و متوي چپ اجرا مي گردد. 

محور سوم

 

 

 

پاي راست به سمت عقب و روي پنجه جمع شده دستها برروي سينه و به موازات يكديگر بصورتي كه پشت متوها به سمت بالا قرار گيرد و دست چپ بالا باشد.

 

با حركت پاي راست به سمت راست بدن و قرار گرفتن در حالت اورايما رتو (پنجه پاي چپ به سمت روبرو و پنجه پاي راست به سمت راست و نشست بدن با تقسيم وزن بدن بصورت 30 به 70 بر روي پاها ) حركت دست راست به سمت راست بدن و به صورت دفاع و دست چپ به سمت چپ بدن جهت عكس العمل.(آبان تو)

حال با حركت پاي چپ به سمت راست بدن و راتو چپ ، دست چپ بصورت ضربه با تيغه دست(اعلام کیانزا) چپ به موازات پاي چپ و حركت دست راست بعنوان عكس العمل بر روي شال.

در اين مرحله با پيچش دست چپ و گرفتن يقه حريف و همزمان با حركت پاي راست به سمت جلو دست چپ بصورت عكس العمل و دست راست اجراي متو.

بدون حركت پا بطور متوالي متوي چپ و متوي راست اجرا مي گردد.

محور چهارم مرحله اول

پاي راست به سمت عقب حركت كرده و روي پنجه قرار مي گيرد و دستها بر روي شال قرار مي گيرد، دست راست به صورت عمود و دست چپ بصورت افقي به صورتي كه پشت متوها به هم و در طرف راست بدن باشد.

محور چهارم مرحله دوم

پاي راست در محور سمت راست بدن بصورت راتو كلاسيك(پاها در يك راستا) قرار گرفته به نحوي كه نشست كامل بدن برروي پاي چپ بوده و دست راست كامل و به صورت كشيده و به موازات پاي راست و دست چپ در حالت عكس العمل قرار مي گيرد.(اعلام دس)

محور چهارم مرحله سوم

پاي راست از پشت و به صورت 180 درجه كامل چرخش كرده و در كنار پاي چپ و روي پنجه قرار مي گيرد و دستها بر روي شال هستند.حال دست چپ به صورت عمود و دست راست افقي قرار مي گيرد

محور چهارم مرحله چهارم

پاي راست در محور سمت راست حركت كرده و در راتو كلاسيك قرار مي گيرد و دست چپ كاملا كشيده و به موازات پاي چپ و دست راست در حالت عكس العمل قرار مي گيرد.(اعلام سای)لازم به ذکر است در اعلام دس-سای،هر دو فرار به صورت متوالی اجرا شده و یک اعلام دارد

محور پنجم مرحله اول

با چرخش 45 درجه اي بدن به سمت چپ و كشيده شدن پاي چپ به عقب دستها بر روي شال قرار مي گيرد

 و با حركت همان پاي چپ به سمت جلو و قرار گرفتن در حالت راتو دستها از داخل بدن قدرت گيري كرده و به صورت كف گرگي و ضربدر دستها در مقابل بدن

و سپس جمع شدن دستها از بالا به سمت داخل و اجراي ضربه دومامتو(اجراي متو بطور همزمان و به طرف جلو)حركت را كامل مي نماييم

محور پنجم مرحله دوم

حال با پاي راست ضربه كيتو(ضربه در مقابل بدن و با گل پا و قفل و قدرت كامل)را زده

وپاي راست را جلو و در راتوي راست قرار مي دهيم و با ساعد دست چپ و از خارج بدن به سمت داخل حركت دفاع(آبان تو) را اجرا كرده

دفاع خارج به داخل

 و با همان دست دفاع داخل به خارج و در محور پايين(نيماي) را اجرا مي كنيم

دفاع داخل به خارج

، حال با پيچش 45 درجه اي بدن از راست به چپ با ساعد دست حركت دفاع خارج به داخل را اجرا كرده.لازم به ذکر است در اجرای ضربه هوتو این ضربه با حرکت دفاع قبل همزمان ادقام می شود(اعلام هوتو)

دفاع با ساعد

و با همان دست ضربه يته متو (ضربه با پشت متو و يا متواي كه در زاويه 90 درجه اجرا شود) را اجرا مي نماييم 

يته متو

،در اين مرحله متو چپ و متو راست را بدون حركت پا اجرا مي كنيم.

محور پنجم مرحله سوم

 

حال با پاي چپ ضربه كيتو(ضربه در مقابل بدن و با گل پا و قفل و قدرت كامل)را زده

كيتو چپ

 وپاي چپ را جلو و در راتوي چپ قرار مي دهيم و با ساعد دست راست و از خارج بدن به سمت داخل حركت دفاع(آبان تو) را اجرا كرده

با همان دست دفاع داخل به خارج و در محور پايين(نيماي) را اجرا مي كنيم

، حال با پيچش 45 درجه اي بدن از چپ به راست با ساعد دست حركت دفاع خارج به داخل را اجرا كرده .لازم به ذکر است در اجرای ضربه هوتو این ضربه با حرکت دفاع قبل همزمان ادقام می شود()اعلام هوتو)

 با همان دست ضربه يته متو (ضربه با پشت متو و يا متواي كه در زاويه 90 درجه اجرا شود) را اجرا مي نماييم 

،در اين مرحله متو راست و متو چپ را بدون حركت پا اجرا مي كنيم.

محور ششم مرحله اول

پاي چپ به سمت عقب حركت كرده و با يك پيچش 45 درجه اي بدن به سمت راست روي پنجه قرار مي گيرد و دستها بر روي شال قرار مي گيرد، دست راست به صورت عمود و دست چپ بصورت افقي به صورتي كه پشت متوها به هم و در طرف راست بدن باشد.

عكس العمل

محور ششم مرحله دوم

پاي چپ در محور سمت چپ بدن بصورت راتو كلاسيك(پاها در يك راستا) قرار گرفته به نحوي كه نشست كامل بدن برروي پاي چپ بوده و دست راست كامل و به صورت كشيده و به موازات پاي راست و دست چپ در حالت عكس العمل قرار مي گيرد.(اعلام دس)

محور ششم مرحله سوم

پاي راست از پشت و به صورت 180 درجه كامل چرخش كرده و در كنار پاي چپ و روي پنجه قرار مي گيرد و دستها بر روي شال هستند.حال دست چپ به صورت عمود و دست راست افقي قرار مي گيرد

محور ششم مرحله چهارم

پاي راست در محور سمت راست حركت كرده و در راتو كلاسيك قرار مي گيرد و دست چپ كاملا كشيده و به موازات پاي چپ و دست راست در حالت عكس العمل قرار مي گيرد..(اعلام سای)لازم به ذکر است در اعلام دس-سای،هر دو فرار به صورت متوالی اجرا شده و یک اعلام دارد

محور هفتم مرحله اول

با چرخش 45 درجه اي بدن به سمت چپ و كشيده شدن پاي چپ به عقب دستها بر روي شال قرار مي گيرد و با حركت همان پاي چپ به سمت جلو و قرار گرفتن در حالت راتو دستها از داخل بدن قدرت گيري كرده و به صورت كف گرگي و ضربدر دستها در مقابل بدن و سپس جمع شدن دستها از بالا به سمت داخل و اجراي ضربه دومامتو(اجراي متو بطور همزمان و به طرف جلو)حركت را كامل مي نماييم

محور هفتم مرحله دوم

حال با پاي راست ضربه كيتو(ضربه در مقابل بدن و با گل پا و قفل و قدرت كامل)را زده وپاي راست را جلو و در راتوي راست قرار مي دهيم و با ساعد دست چپ و از داخل بدن به سمت بالاي سر حركت دفاع(اعلام آفما) را اجرا كرده 

دفاع آفما

 سپس از داخل به خارج با دست راست(دفاع نیمای)

دفاع نيماي

در اين مرحله متو چپ و متو راست را بدون حركت پا اجرا مي كنيم.

محور هفتم مرحله سوم

حال با پاي چپ ضربه كيتو(ضربه در مقابل بدن و با گل پا و قفل و قدرت كامل)را زده وپاي چپ را جلو و در راتوي چپ قرار مي دهيم و با ساعد دست راست و از داخل بدن به سمت بالاي سر حركت دفاع(اعلام آفما) را اجرا كرده 

 سپس از داخل به خارج با دست چپ(دفاع نیمای)، در اين مرحله متو راست و متو چپ را بدون حركت پا اجرا مي كنيم .

محور هفتم مرحله چهارم

در پايان با حركت پاي راست به سمت جلو و در حالت كاميسماي دستها در مقابل صورت قرار گرفته به نحوي كه دست چپ متو و دست راست در مقابل آن و به صورت باز و سپس اعلام كانگ فو يارومه و قرار گرفتن دستها در مقابل شال فرم يك را به پايان مي رسانيم.

 

  

فيلم فرم زرد

http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://nkungfo.persiangig.com/zard/ZARD-yek.wmv

 

/ 0 نظر / 323 بازدید