توصیه های ورزشی

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدبه صفحه توصیه های ورزشی

نیو کونگ فو

باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج)

خوش آمدید

تهیه وتنظیم : ناصر بخشی

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

شمابامشاهده ودقت دراین صفحه میتوانید

به اطلاعاتی ارزشمند برای

پیشرفت وکسب موفقیتهای ورزشی ،

گـــام بلند ومحکمی رابردارید

به امید موفقیتهای روزافزون شما

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

فهرست مطالب موجود دراین صفحه: 

1) حرکت وتحرک چیست وچراورزش کنیم؟

2) بهترین زمان برای ورزشکارشدن

3) مطالب نگرشی (جهت تغییرنگرش ، انگیزه ودیدگاهها)

4) برخی ازآداب معاشرت و رفتار شاگردان رزمی 

5) کدام مهمتراست ؟ هنرکلاسداری یاهنرآموزش

5) تاثیر موسیقی درورزش

6) ضربات در بوکس

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

همه بدانیم  

تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net  

ورزش هزینه نیست  

بلکه  

سرمایه گذاری است

تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net 

فعالیتهای بدنی به 2 دسته ذیل تقسیم  میشود :

    1) حــرکت                                                   2) تحـّـرک

انسان ازهنگام تولد ، زندگی خود راباحرکت آغازمیکنیم ودرواقع حرکت  به جابجایی و

فعالیتهای روزمره گفته میشودکه ما برای انجام کارهای روزانه مجبوربه انجام دادن آنها

هستیم .

امادرتحّـرک معمولاً اجباری درکارنیست وما به میل ، سلیقه وانگیزه درونی ویابیرونی خود

، وکاملاً اختیاری به انجام آن اقدام مینماییم .

ورزش کردن جزواین دسته میباشدو به  2 دسته ذیل تقسیم میگردد:

الف ) ورزشهای کم تحرک                                ب)ورزشهای پرتحرک

تذکر: تعداد ضربان قلب عامل اصلی تقسیم بندی میباشد.

درحرکت وانجام کارهای روزانه معمولاً آرامش فکری کمتربه چشم میخورد و بیشتردرگیر

َرتق وفَتق امورمیشویم ، اما درطول روز به یک زمان خاصی نیازمند هستیم تا به دَغدغه

ها واسترس کارهای روزانه خود پایان بدهیم وبه دور ازتمام روزمرگی ها ، به انجام تفریح

و فعالیتی بپردازیم که موجب افزایش آرامش درونی شما بشود ، تا بهتر وبیشتر بتوانید

کارهای خودرا انجام دهید واز زندگی خود لذت بیشترو واقعی تری رابِبَرید واین همان

تحّرک وورزش موردعلاقه وانتخاب شما است.

اما به یاد داشته باشید هرفعالیت وحرکتی نمیتواند ورزش تلقی شود وصِرف اینکه بدن

عرق کرده و یا ضربان قلب  بالا رفته است ، پس تحرک داشته اید و بنابراین ورزش کرده

اید ،برداشت وتصورغلطی از ورزش کردن است. چراکه ،کارهای روزانه شاید باعث

افزایش توان جسمی ، بشود ؛ اما قدرمسلم نمی تواند برروی روح وروان شما اثربالایی

رابگذارد.

ورزش وتحرک تامین کننده وتکمیل کننده 3 اصل اساسی در زندگی است وبطور خلاصه

دریک جمله کلیدی به شما عرض میگرددکه ؛ 

ورزش برای اینست که 

 بهترفکرکنیم  

 تا   

بهترواساسی تر زندگی کنیم

 چراکه اساس زندگی بردرست فکرکردن وانجام تغییرات سازنده وصحیح است.امـــّا ؛

ـ اغلب باآوردن بهانه ودلایل مختلف ازورزش کردن طفره میروند واذعان میکنند وقت

نداریم وسرمان خیلی شلوغ است.

* درجواب آنها عرض میشود که شما وقت دارید اما برنامه ریزی صحیحی ندارید و چون

برنامه ریزی شما درست و مناسب نیست همیشه با کمبود وقت مواجه هستید.

توجه شمارابه یک مثال ساده وعینی جلب مینماییم :

انسان از 2 بُعد جسم وروح ساخته شده است که هرکدام نیازهای مخصوص به خود را دارد

و میبایست بطورمساوی و برابر، حتماً تامین گردد.

انرژی ، توان ونیازبُعدجسمانی وبدنی توسط غذا خوردن تامین میشود ، شمابرای صَرف

صبحانه ، معمولاً 10تا 15 دقیقه وقت میگذارید ودرنتیجه 5 تا 6 ساعت تامین هستید وبرای

صَرف ناهار هم ، معمولاً 15تا20 دقیقه وقت میگذارید ودرنتیجه 6 تا8 ساعت تامین هستید

وبرای صَرف شام هم ، معمولاً 15تا20 دقیقه وقت میگذارید ودرنتیجه 8 تا10 ساعت تامین

هستید .

ببینــید ، شما مجموعاً بطورمیانگین بین40 تا 55دقیقه وقت صَرف میکنید تا نیازهای

جسمی خود را برآورده کنید ، درصورتی که اصلاًبه نیازهای روحی خود توجه ندارید.

اگرهر48ساعت ( یک روز درمیان ) تنها یک ساعت به ورزش اختصاص بدهید، درواقع

روزی نیم ساعت میشود ، یعنی کمتر از رسیدگی به بُعد جسمانی.

اما اگر همین یک ساعت ( یک روز درمیان ) راهم شما برنامه ریزی کنید ، 48 ساعت

آینده را کاملاًتامین خواهیدبودو با توان وظرفیت بالای فکری وروحی ،  بهتر زندگی خواهید

کرد و به کیفیت زندگی خود حتماً افزود خواهدشد ، شَـک نکنید.

ـ بعضی ها دلیل ورزش نکردن را کار میدانند ومیگوینددرگیرکارهستیم ، ومیگویندکه برای

تامین هزینه ها ومعیشت خانواده دیگروقتی برای ورزش کردن نمی ماند.  

* درجواب آنها عرض میشودکه خودخواه شریف باشید و قدری هم به فکرآینده خودتان

باشید ،  تا «کِــی » میخواهید دائم به فکر تامین آینده دیگران وخانواده باشید. مطمئن باشید

، اگرشما قوی وسالم باشید ، بهترو بیشترمی توانید به خودوآنها خدمت کنید. چــــرا بنام

ایثاروفداکاری وقبول مسئولیت ازخودتان غافل شده اید ؟کمی هم به فکرنیازهای وشرایط

روحی خودباشید.آنها زمانی بیشترشمارادوست دارندوشمارامیخواهند که قوی وسالم

وپرتلاش باشید.

ـ برخــی دیگرمیگویند ازسن وسال ما گذشته ، ورزش برای جوانهاست .

* درجواب آنها عرض میشود ، سن شناسنامه ای ملاک پیر شدن شما نمی تواند باشد بلکه

این  احساس سرزنده گی وشادابی درونی شما است که میتواند تعیین کننده سن وسال شما

باشد. چه بسا جوانهایی که با سن پایین وکم شدیداً احساس ضعف ، ناتوانی ونا امیدی

میکنند وچه بسیار افرادی که با سن بالا وزیاد احساس نشاط و توانمندی میکنند ، پس ملاک

تشخیص توانایی افراد سن نیست بلکه دل است. بگذارید کودک درون شما درهرسن وسالی

که هستید ، همیشه سرحال و سرزنده باشد. ودرپایان عرض میشود که

ورزش برای جـوان مـاندن است نــه  برای جوانهـا 

تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net 

ما می خواهیم از طریق  ورزش  

جوانانی تربیت کنیم که  

ازنظر جسمی 

 سـالم ، بانشـاط ، نیرومنـد

وازنظر روحـی

 مؤمـن ، شجـاع و ایثـارگر 

باشند 

تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net 

بهترین زمان برای ورزشکارشدن

بهترین زمان برای آغاز ورزش سنین قبل از بلوغ است . داشتن ماهیچه های قوی ازشما

 ورزشکاری خوب می سازد . حجم ماهیچه ها به اندازه استخوانهایی که ماهیچه ها آنرا

احاطه می کنند بستگی تام داردوآغاز نمودن ورزش درسنین قبل از بلوغ باعث  می شود که

استخوانهای شما بزرگتر وقوی ترگردد. هر چه استخوان بندی قویتر باشد ماهیچه ها نیز

قوی ترند وهر چه ماهیچه ها قویتر باشند بهتر می شودحرکات ورزشی را انجام داد .

باری مثال مشاهده شده است درکودکانی که قبل از سنین بلوغ ورزش تنیس راانتخاب

میکنند، استخوان آن دستی که راکت راحمل می کند ، قویترازدست دیگر است . همچنین

استخوان بندی دست حامل راکت در آنهانسبت به آنهایی که بعداز سن بلوغ راآغاز کرده

انددرشت ترمی باشد.

کسب مهارت ورزشی وبالارفتن وزن درزمان رشد مانع ازافزایش قد به حد ایده آل نمیشود.

 مرکز رشد استخوان درداخل آن ودرجای سست استخوان قراردارد ، لذاانجام ورزش

بصورت حرفه ای که منجربه سخت شدن استخوان ازلایه های بیرونی ومحکم شدن آن

میشود ، به هیچ عنوان فعالیت این مرکز رامختل نمی کند. کودکانی که تحت شرایط کنترل

شده افزایش وزن می یابند درسنین بالاتر ازمصدومیت های کمتری هم رنج می برند .

بنابراین بهترین زمان برای پرورش ورزشکاران سنینی است که هنوز استخوانهایشان

درحال رشد است .

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

/ 0 نظر / 12 بازدید