توصیه های تحصیلی

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدبه صفحه توصیه های تحصیلی

باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج)

خوش آمدید

تهیه وتنظیم : ناصر بخشی

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

شمابامشاهده ودقت دراین صفحه میتوانید

به اطلاعاتی ارزشمند برای

پیشرفت وکسب موفقیتهای بسیاردرزندگی فردی واجتماعی ،

گـــام بلند ومحکمی رابردارید

به امید موفقیتهای روزافزون شما

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

فهرست مطالب موجود دراین صفحه:

1)۲۰ راهکارمفیـد برای پرورش دانـش آموزان مـوفق

2) ۱۵توصیه  و رهنمود تحصیلی

3)۱۲راهکار مفید برای افزایش مهارت درخواندن وفهمیدن مطالب کتابهای درسی

4)20توصـیه ورهنـمود ويژه امتحانات

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

درس آن نيـست كه تو حفظـش كنـي

بلـكه

درس آن اسـت كه توراحفـظ كنـد ، از...

 

ورزش با تحصیلات یعنی ارتقای فکر ودرک درست وبهتراز زندگی

تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net

ورزش برای اینست که

 

 بهترفکرکنیم

 تا  

بهتر زندگی کنیم

تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net

علیرغم علاقه وتلاش بی شائبه برای پیشرفت درورزش ،

علاقمندبه پیشرفت وموفقیت تحصیلی فرزند عزیزتان هم می باشـــــــــــم

امید وارم درآینده شاهد ورزشکارانی باتحصیلات عالیه دراجتماع باشیم .

دراین راسـتا 

۲۰ راهکارمفیـد برای پرورش دانـش آموزان مـوفق

را تقدیم حضورتان می نماییم 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

  والدین گرامی ، آگاهی ازنقش فعالانه وهدفمند شما برای پرورش فرزندانی موفق

بسیارارزشمند وگرانبها ست ؛ لذا 

1 ) درباره تجربه های مثبت خوددرمدرسه وخاطرات خوش آن دوران ، صحبت کنید. حتی

 اگر خاطرات شماازدوران مدرسه همواره خوشایند نبوده است . باتاکید کردن برفرصتهای

ارزشمندو مثبتی که درمدرسه برای فرزندتان فراهم خواهدآمد ، می توانید به او کمک قابل

توجهی بنمایید . 

2 ) ازمعلـمان ، آموختن وتکلیـف منزل  ، به نیـکی یاد کنید. نگرش مثبت شمابه معلمان

ومدرسه وبرخوردمثبت باتکالیف منزل باعث نگرش مثبت فرزند شما به مدرسه وفعالیتهای

مرتبط با آن می شود.

3 ) آموخـتن را ادامه دهیـدودانـش آموز بمانـید. فرزندان دربسیاری ازموارد والدین خود

راالگو قرارمی دهند اگر شمابامطالعه وشرکت دردوره های آموزشی به وسعت بخشیدن به

 معلومات خود ادامه دهیدفرزندتان می بیند که شما برای آموختن ارزش قائل هستید.

4 ) به چـیزی که فرزندتان می آموزدعـلاقه نشان دهیـد. باپرسیدن وفراهم کردن زمینه

برای مشارکت فرزند دریک گفتگوی صمیمانه میتوانید اهمیت یادگیری رابه اونشان

دهید .البته بایددرجملات سوالی ، نگرش مثبت وجودداشته باشد.

ـ بجای آنکه بپرسید ،

« امروز درمدرسه چکارکردی؟ »

ـ بهتر است بپرسید ،

« امروزچه کارهایی کردی که واقعاً دوست داشتی؟»

 « چه چیزهایی باعث شد احساس خوبی پیدا کنی؟ »

« دوست داری درباره چه چیزهایی بیشتر بدانی ؟ » یا « چه چیزهایی خواندی ؟ » .

5  ) اجـازه دهید فـرزندتان به شـما بیاموزد. درس دادن ،دوباره آموختن است . برای اینکه

یادگیری فرزندتان راتقویت کنید ، به اواجازه دهیدمـفاهیم جدیدرابه شما بیاموزد ،لازم نـیست

به او ثابت کـنید که همه چیزرامـیدانیدیابهترازاومی دانید ، بـلـکه بهتراست بگویید ؛

« چه جالب ! ممکن است بیشترتوضیح بدهی ؟ » .

6  ) به فرزندتان کمک کنید تاراهـهای بهره گیری از آموخـته هایش رادرزندگی روزمـره

 پیدا کند . به نظر میرسد هرچه اطلاعات کاربردی تر باشند ، فرزند شما رابه کسب اطلاعات جدید ، بیشتر تحریک می کند .

7  ) درتلـه نمره گرفـتار نشـوید. هرچند نمرات برای ارزیابی یادگیری فرزندتان مفید است ،

 اما هدف اصلی ، یادگیری است ، نه نمره . شرایطی را فراهم نکنید که به رقابت شدید برای

 کسب نمره منجر شود . به فرزندتان بیاموزید که راحت وآسوده باشدوبدون فشار رقابت ،

 ازیادگیری لذت ببرد.

 8  ) نمرات فـرزندتان رابادیگـران مقایسه نکـنید . چنین مقایسه هایی دراغلب مواردنتیجه

معکوس دارد. بهتراست نمرات فرزندتان رابانمراتی که پیش ترکسب کرده ، مقایسه کنید .

 ـ بهتر است ازاوسوال کنید ،

« فکر میکنی چقدر پیشرفت کردی ؟ »

« دوست داری بیشتر پیشرفت کنی ؟ »  

« چگونه می توانی این کار راانجام دهی ؟ »

« من چگونه می توانم به شما کمک کنم ؟‌» 

9 ) توقـعات خود راازفرزندتان واقعی سازید. فرزندتان راتشویق کنیدتابهترین کاری

رادر مدرسه انجام دهدکه میتواند. بخاطرداشته باشیدکه بطورطبیعی فرزندتان دربرخی زمینه

هابهتر عمل می کنند. بعلاوه ، بخاطر داشته باشیدکه فرزند شما، نه بخاطر آنچه که انجام

میدهد ، بلکه بخاطر آن چه که هست ، یک موردخاص به نظر می آید .

10 ) زمان ومکان مناسب وآرام بخشی رابرای انجـام تکالیف منـزل درنظربگیـرید.

بیشترفرزندان درزمانهای معین ومنظم بهتر مطالعه می کنند . دراین موردبا فرزندتان به توافق

 برسید. مکان ویژه ای رابرای تکالیف منزل داشته باشید. این مکان میتواند یک میز مناسب

 درگوشه ای ازاتاق خودتان یامیز آشپزخانه باشد. دراین موردبرنامه روزانه مشخصی داشته

 باشید ومحیط مساعدی رابرای انجام تکالیف فراهم سازید .

تذکر: بدون شک این کار مهم جـلوی تلویزیـون به انجام  نمی رسد . البته ، فرزندتان را

 ازبرنامـه های مورد علاقه شان محروم نکنیــد.

11)هنـگام انجام تکـالیف منزل ، فرزندتان راهمراهی کنید. تکالیف وبرگه هایی راکه

فرزندتان به خانه می آورد، مرورکنیدوتوجه خود رابه آنچه که اودرحال انجام دادن آن است ،

 نشان دهید . این کار به شما فرصت می دهدتابرای انجام کاراوراتشویق کنید وبامشکلاتی که

 ممکن است دراین راه با آنهاروبه روشوید ، آشنا شوید . بعلاوه ، به او نشان می دهید که

برای کارهای مدرسه اوارزش قائل هستید .

12 ) در انجام تکالیف منزل ، نقش مـشاوره را ایـفا کـنید ومعلم خصوصی نباشید . تکالیف

 منزل، کار فرزند شماست ، نه وظیفه شما ، پیشنهاد می کنیم آنقدرکنار فرزندتان ننــشیـنیدکه

ازدرستی پاسخ همه تکالیف مطمئن شوید . اشتباهات تکالیف ، راهی است که به معلم

فرزندشمامی آموزدکه چه مفاهیمی راباید بیشتر توضیح بدهد . درعوض ، نقش مشاور

راداشته باشیدوهروقت که فرزندتان تقاضای کمک کرد ، به اوکمک کنید .

 13 ) فـرزندتان را به مطـالعه درمـنزل ترغیب کـنید . خواندن ، سنگ بنای یادگیری بیشتر

است ، هرچقدر فرزندشما این مهارت اساسی رابیشترتمرین کند ، فعالیتهای مرتبط بایادگیری

 رابهترانجام می دهد . برای اینکه اورابه خواندن ترغیب کنیدوخواندن رافعالیتی لذت بخش

بسازید ، اجازه دهید آنچه راکه او دوست دارد، مطالعه کند . کتابهای ساده ، مجلات وکتابهای

 طنز آمیزرادراختیارش قراردهید . البته ، بهتراست بجای آنکه برایش کتاب بخرید ، اورابه

کتاب فروشی یاکتابخانه ببریدتاخودش کتابهای موردعلاقه اش راانتخاب کند . دراین راه فقط

اورا راهنمایی کنیدوحق انتخاب رابه خودش بگذارید . ازکتابداران کتابخانه هانیزمیتوانید

 کمک بگیرید.

14 ) برنامه تربـیتی منسـجم وثمر بخـشی را ترتیـب دهـید. مسئولیت پذیری، همکاری و

 اعتمادبه نفس به موفقیت فرزندشمادرکلاس درس کمک زیادی می کند وشماباید درآموزش آن

 به فرزندتان جدی باشید . شاید لازم باشد دراین زمینه مطالعات گسترده تری داشته باشید . به

 کتابهایی که دراین زمینه هانوشته شده اندمراجعه کنید .

15 ) ازبرنامه انضـباطی مدرسه حـمایت کنیـد. یک مدرسه همانند یک خانواده ، به برنامه

انضباطی منسـجمی نیاز داردتا فرزندان ما احساس راحتی کنندوبتوانندخوب بیاموزند .

اگرفرزندتان درمدرسه دانش آموز بانظمی شده است ، با ادامه کارمدرسه درمنزل ، به او

کمک کنیددرباره این تجربه واهمیت آن بیشتربیاموزد . اگربابرنامه انضباطی مدرسه مشکل

 دارید بامدیر مدرسه تماس بگیرید وپی

/ 0 نظر / 8 بازدید