سوابق سرمربیگری کشوری

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدبه صفحه سوابق سرمربیگری کشوری

ناصر  بخشی

مدرس ، مربی وداور درجه 1 فدراسیون کونگ فو

باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج)  

خوش آمدید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

شما دراین صفحه سوابق ونتایج سرمربیگری

ناصر  بخشی

رادرسطح مسابقات کشوری ملاحظه مینمایید 

سوابق ونتایج سرمربیگری ایشان

درتمامی رده های سنی اعم ازنونهالان ، نوجوانان ، جوانان وبزگسالان

دردوبخش مسابقات آزاد ونیمه آزاد میباشد

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

فهرست مطالب موجود دراین صفحه:

1) گزارش نتایج سرمربیگری

2) جدول گزارش مسابقات

3) اخبارروند قبول مسولیت سرمربیگری 

4) اسامی مربیان وکمک مربیان

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

حاصل ۱۳اعزام  با سرمـربیگری ناصر بخــشی    

به مسابقـات کشـوری نیـو کونگ فـو 

 ازسال ۱۳۸۰  لغایت  ۱۳۸۸

  (۸ مقام اولی ) (۴مقام دومی) (۱مقام سومی)     

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید    

ردیف

محل برگزاری

مسابقات کشوری

ســال

رده سنی

سیستم

مقــام

۱

استان فـارس  ـ شهرشـیراز

۱۳۸۰

بزرگسالان

نیمه آزاد

اول

۲

استان سیستان ـشهر زاهـدان

۱۳۸۰

بزرگسالان

آزاد

اول

۳

استان مـازندران ـ شهربـابل

۱۳۸۱

جوانان

نیمه آزاد

دوم

۴

استان تـهران ـ شهرشـهریار

۱۳۸۱

نونهالان

نیمه آزاد

دوم

۵

استان تـهران ـ شهرشـهریار

۱۳۸۱

جوانان

آزاد

دوم

۶

استان تـهران ـ شهر تـهران

۱۳۸۳

نونهالان

نیمه آزاد

اول

۷

استان تـهران ـ شهر تـهران

۱۳۸۳

نوجوانان الف

نیمه آزاد

اول

۸

استان تـهران ـ شهر تـهران

۱۳۸۳

نو جوانان  ب

نیمه آزاد

سوم

۹

استان تـهران ـ شهر تـهران

۱۳۸۳

جوانان الف

آزاد

اول

۱۰

استان تـهران ـ شهر تـهران

۱۳۸۳

جوانان  ب

آزاد

دوم

۱۱

استان تـهران ـ شهرشـهریار

۱۳۸۴

نوجوانان

نیمه آزاد

اول

۱۲

استان تـهران ـ شهرشـهریار

۱۳۸۴

جوانان

نیمه آزاد

اول

۱۳

استان تـهران ـ شهرشـهریار

۱۳۸۸

بزرگسالان

نیمه آزاد

اول

 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

ازسال ۱۳۸۰تا۱۳۸۴ بصورت متمادی به مدت ۴سال ـ

آقای قادرپورعلی مسئول محترم  نیوکونگ فو استان تهران

    باتوجه به کسب عناوین مختلف ومتعددقهرمانی شاگردان   

آقای ناصربخشی درمسابقات انتخابی استان تهران   

  ازایشان  جهت تمرین وسرمربیگری تیمهای تهران درتمام 

رده های سنی و اعزام به مسابقات کشوری درخواست همکاری

 نمودندوهمانطوری که دربالاملاحظه نمودیددرتمام مسابقات 

آزادونیمه آزاد برگزارشده آقای ناصربخشی خوش درخشیدند

 وتوانستند تیمهای الف وب استان تهران رابه مقامهای قهرمانی

برسانند. 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

ازسال۱۳۸۵تا۱۳۸۷ایشان تمایلی برای سرمربیگری تیم استان تهران

/ 0 نظر / 19 بازدید