مسابقات کشوری

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدبه صفحه مسابقات کشوری

نیو کونگ فوکاران

باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج)

خوش آمدید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

شما دراین صفحه گوشه ای ازتوانمندیها، موفقیتها وعناوین قهرمانی 

 هنرجویان وستاره های درخشان

 تحت پوشش باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج)  

 دربخش مسابقات کشوری راملاحظه خواهید نمود

به امید موفقیتهای روزافزون همه

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

فهرست مطالب موجود دراین صفحه:

1) قهرمانیتیم تهـران (الـف) وباشگاه المهدی درمسابقات قهرمان کشوری شهریار

2) امیر صفرزاده درالمپیاد ایرانیان 

 

 

----------------------

بالطف خداوندمتعال

اولین هستیم ........... وبهترین 

اولیـن بودیم ، اولیـن هستیم

وبازهـم اولیـن خواهیم بود

« انشــاالله »

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

کونگ فوکـاران توانمنـد و مقتـدر

باشـگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المــهدی (عج)

تیم تهـران (الـف)رادرمسابقات قهرمان کشوری شهریار

قدرتمندانه اول کردند

سرمربی تیم تهران:  ناصـر بخشـی    

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

۱۳حضور 

۸ مدال

درنتیــجه

قهرمانی

باشـگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المــهدی (عج)

(تیـم تهران الف )درکشور 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

قهرمانان شایسته و ارزنده در رده سنی بزرگسالان عبارتند از ؛آقایان:

محمدرضا  کبیری ......... قهرمان اول کشور ......... مدال طلا

مرتضی  تقی زاده ......... قهرمان اول کشور ......... مدال طلا

مسعود حسنخانی ......... قهرمان اول کشور ......... مدال طلا

اصغــر   توکـلی ......... قهرمان دوم کشور ......... مدال نقره

امیرحسن  دشـتی ......... قهرمان دوم کشور ......... مدال نقره

علی نعمــــتی ......... قهرمان سوم کشور ......... مدال برنز

علـیرضا سرمستی ......... قهرمان سوم کشور ......... مدال برنز

--------------------

سایر قهرمانان مسابقات کشوری عبارتند از ؛آقایان:

حسن   شهریاری .........قهرمان دوم کشور ......... مدال نقره

تهران (الف) دررده سنی نوجوانان  

رضا  مرادی.........قهرمان دوم کشور ......... مدال نقره

 تهران (الف) دررده سنی جوانان     

با تشکر از حضور سبزوشایسته سایر بازیکنان ؛

آقـایان:

عباس شکری پور، عباس زمانی بخش، بهمن الماسی ، میثم سلیمی، میلاد  اسکندری

وتمام حامیان وحاضرین تشویق کننده باشگاهی درسالن مسابقات 

بانهایت تقدیر از داوران ارزشمند اعزامی ازباشگاه ؛

آقـایان:

علیرضا  سبزواری ، علیرضا  رضا خواه ، علی شاملو ، محمد صدقی ، محسن  ناطقی 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 

مجدداْ کسب عناوین مختلف قهرمانی

درمسابقات قهرمان کشوری شهریار

دررده سنی نوجوانان ،جوانان وبزرگسالان

رابه تمامی اعضای باشگاه تبریک وتهنیت عرض میکنیم

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

یـک حضـور ....................... یـک مدال 

جناب آقای

امیـــر صفــــــرزاده 

قهرمان سوم المپیاد ایرانیان 

کسب این نشان ارزشمند مسابقات کونگ فو

رابه شما تبریک وتهنیت عرض مینماییم . 

ازطرف کلیه کونگ فو کاران

باشـگاه فرهنگی، ورزشی  ، رزمی المــهدی( عج )

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

/ 0 نظر / 12 بازدید