بیوگرافی و مدارک ناصربخشی

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدبه صفحه بیوگرافی و مدارک وزندگی ورزشی

ناصر  بخشی

خوش آمدید 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

شما دراین صفحه گوشه ای ازبیوگرافی ، سوابق،  

توانمندیها وموفقیتهای ناصر بخشی درعرصه های مختلف ورزشی 

  راملاحظه خواهید نمود

به امید موفقیتهای روزافزون همه

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

فهرست مطالب موجود دراین صفحه: 

1) باناصر بخشی بیشترآشنا بشوید

2) سوابق فعالیتهای ورزشی

3) سوابق مربیگری درمسابقات

4) سوابق داوری درمسابقات

5) سوابق مدرسي داوري

6) سایر فعالیتـها ورزشی

7) مدارک وسوابق ورزشی

 

بنام اولین استاد هستی

 

naser.bakhshi@yahoo.com

باناصر بخشی بیشترآشنا بشوید

خلاصه ای از بیـوگرافی

نام ونام خانوادگی  :  ناصر بخشی

متولد  :  1348 ـ تهران

آخرین مدارج ورزشی :

دان 5سبک نیوکونگ فو  

مدرس ، مربی وداور درجه یک فدراسیون کونگ  فو  

دان 5سبک شوت کیک بوکسینگ    

مربی درجه یک فدراسیون ورزشهای رزمی                                                      

دارنده ۱۲گواهینامه مربیگری وداوری درسایررشته های ورزشی

سوابق فعالیتهای ورزشی :

ایشان باتوصیه وراهنمایی های یکی ازدوستان نزدیک دوران تحصیل خود(آقای سعید  تقی آبادی ) ازسال۱۳۶۵تمرینات خودرادرشهرتهران (منطقه افسریه)زیرنظراستادمصطفی مومنی درباشگاه فجر پیروزی ، ورزش اصیل رزمی وایرانی ،کونگ فوتوآ را شروع نمودند؛ با توجه به علاقمندی بسیاری که به آموزش داشتند، از سال ۱۳۶۶(یکسال پس از شروع) به کلاسداری وکمک مربیگری، پرداختندوپس ازمدتی کوتاه ، کلاسداری ایشان ازیک کلاس به چند کلاس و از یک سال به چندسال کلاسداری وحضوردرتمام روزهای هفته، تبدیل شدتاجایی که بالاترین آمارحضور در باشگاه وانجام کلاس داری را دربین تمام شاگردان باشگاه استاد خود،داشتند.  

باتوجه به محدودیتها وممنوعیت هاونبودفدراسیون وتشکیلات اداری وبطبع عدم برگزاری مسابقات رسمی ، به مقام وعنوانی شایسته درمسابقات دست پیدا نکردندو پس ازکلی رایزنی درآن زمان ،تنها یک دوره مسابقه برگزار شد وبا توجه به نقص درقوانین ،علیرغم پیروزی از دورمسابقات کنارگذاشته شدندوحذفشان کردند. 

ازهمان زمان برای تشکیل فدراسیون کونگ فو مشتاقانه در موارد ذیل حضور داشته اند که مهمترین آنها عبارتنداز:  

ـ حضور در اولین راهپیمایی با لباس رسمی کونگ فوتوآوشرکت درنماز جمعه تهران

ـ حضور در اولین سمینارعملی کونگ فوتوآ واجرای تکنیک وفرم هماهنگ 4 نفره سوتو (خط سه) برای اولین بار  درایران ( باسرگروهی ایشان ) درمجموعه ورزشی تکاور

همچنین چندین بار حضور در؛

آکادمی کاراته  ـ مجموعه ورزشی شهید پناهی ـ باشگاه عمار ـ باشگاه حمزه ـ مجموعه ورزشی کارگران شهید معتمدی ـ مجموعه ورزشی شهید کشوری ـ مرقد حضرت امام (ره) ـ راهپیمایی 22بهمن ـ فرهنگسرای بهمن ـ فرهنگسرای اندیشه و...

سوابق مربیگری درمسابقات :

ایشان بعد از۷ سال حضور مستمر وتلاش بسیار درسال ۱۳۷۲ به دریافت خط 7 وشالبند سبز کونگ فوتوآ ، مفتخر شدند وتاکنون مستقیماً ومستقلاً به مربیگری وپرورش علاقمندان به هنرهای رزمی درتمامی رده هایسنی پرداخته اندو ازسال ۱۳۷۲ بصورت مستمرومتوالی روزانه به اداره 2تا3 کلاس وبطورمیانگین به آموزش وتمرین 100 نفر میپردازندوتاسال 1389بیش از4000 هنرجو داشته اند.

ازسال 1379 درسبک نیوکونگ فومشغول به فعالیت وآموزش شدندوبیش از110 شاگرد شالبندمشکی دررده ها ودانهای مختلف وبیش از35 شاگرد دارنده حکم داور ومربی از فدراسیون کونگ فو تربیت کرده اند .  

ایشان درسال۱۳۸۱سرمربی تیم نیوکونگ فواعزامی به مسابقات انگلستان بوده اند . حضور شاگردان ایشان در مسابقات مختلف حوزه ای،استانی، کشوری وبین المللیچشمگیرودرخشان بوده ،بطوریکه درهیچ مسابقه ای دست خالی نبوده اند وحاصل تلاش آنها کسب بیش از۵۰۰مــدال رنگارنگ بوده است .

ایشان 13 دوره بعنوان سرمربی تیم نیوکونگ فو استان تهران اعزامی به مسابقات قهرمان کشوری دررده های مختلف سنی بودندکه12دوره به مقام اول و 1 دوره به مقام دوم  دست پیدا نمودند،لذا دراین راستا باتوجه به سوابق درخشان درمربیگری تیمهای نیوکونگ فو استان تهران درتمامی رده های سنی درمسابقات کشوری و همچنین مقامهای کسب شده درمسابقات استانی وکشوری توسط ایشان وشاگردانشان ازسوی بنیانگذار و رییس سبک نیوکونگ فو

« 3 بـار به عنوان مربی برتـر ونمـونه کشوری برگزیده شده اند »    

سوابق داوری درمسابقات :           

 ایشان یکی از فعالترین داوران از سال ۱۳۷۲تا کنون بوده اند که در اغلب  مسابقات بین المللی ، فدراسیونی وکشوری و استانی وحوزه ای در دو بخش سانشو و کونگ فو( سرداور و داور وسط ) حضوری موفق داشته اند .

که مهمترین آنها عبارتند از :

داوراولین دوره مسابقات سانشو قهرمانی استان تهران

داور اولین دوره مسابقات سانشو قهرمانی وانتخابی استان تهران

داور اولین دوره مسابقات قهرمان کشوری سانشودرتهران

داور اولین دوره مسابقات قهرمان کشوری سانشودراصفهان

داور اولین دوره مسابقات کونگ فوتوآ قهرمانی استان تهران

داور اولین دوره مسابقات قهرمان کشوری کونگ فوتوآ درخرم آباد

داور اولین مسابقه واولین فینال مسابقات قهرمان کشوری کونگ فوتوآ درخرم آباد

داور اولین دوره تورنمنت بین المللی کونگ فوتوآ درتهران

داور اولین مسابقه تورنمنت بین المللی کونگ فوتوآ درتهران

داور اولین دوره مسابقات نیوکونگ فو قهرمانی استان تهران

داور اولین دوره مسابقات قهرمان کشوری فدراسیون کونگ فو درزنجان

داور اولین دوره مسابقات بین المللی  فدراسیون کونگ فو درزنجان

همـچنین ،

مدرس قوانین وآئینامه داوری فدراسیون کونگ فو دراغلب شهرها واستانهای کشور

عضو هیت ژوری فدراسیون کونگ فو وسبک نیوکونگ فو

داور مسابقات لیگ فدراسیون کونگ فو 

داور مسابقات بین سبکی درتهران

داور مسابقات قهرمان کشوری درزنجان

داور مسابقات قهرمان کشوری فدراسیون کونگ فودر خرم آباد

داور اغلب مسابقات قهرمانی استانی وکشوری نیوکونگ فو

وهمچنین عضو کمیته ۷ نفره داوری فدراسیون کونگ فوجهت تنظیم و تدوین آئینامه داوری فرم بوده اند .   

آخرین ومهمترین افتخارات داوری عبارتنداز:

داور وسط وسرداور دور مقدماتی وبین سبکی  انتخاب تیم ملی ایران اعزامی به مسابقات جهانی شیراز

داور وسط وسرداور دور نهایی انتخاب تیم ملی ایران اعزامی به مسابقات جهانی شیراز

وباحضور 44کشورشرکت کننده : 

داور وسط اولین دوره مسابقات جهانی  فدراسیون توآ درشیراز (آبان ماه 1390)

سرداور اولین دوره مسابقات جهانی رزم دوچوب درشیراز(آبان ماه 1390)   

سایر فعالیتـها ورزشی :

ازآغازفـعالیت نیوکونگ فو درسال۱۳۷۹ به عنوان عضـو ثابتکمیته فنی ،مسئول کمیته مربیان وعضو شورای عالی داوری بوده اند وآئینامه داوری مسابقات فرم وانواع مبارزات را تدوین وتنظیم نموده اند ؛ همچنین در اغلب مسابقات ، حضوری موثروفعال داشته اند، وسعی نموده اند وظایف محوله را دلسوزانه درنهایت دقت انجام دهند .

به جهت شناساندن زیبایی هاوظرافتهای هنرهای رزمی به جامعه وعلاقمندکردن آنها وگسترش ورزش رزمی، ایشان به همراه تعداد زیادی ازشاگردان قدیمی وجدیدخود در چندین مراسم رسمی و بزرگ، حضور داشتند وبه نمایش انواع هنرها ، ازقبیل: اجرای انواع مبارزات ، اجرای انواع دفاع شخصی ها ، شکستن انواع اجسام سخت واجرای انواع سلاحهای سرد رزمی ،پرداخته اند.                                                 

ایشان ضمن مربیگری وداوری در۲سیستم مبارزات آزاد ونیمه آزاد ومسابقات فرم برای تمام سنین(خردسالان ، نونهالان ، نوجوانان ، جوانان ، امید ، بزرگسالان وخردمندان ) ، به گرد آوری وتالیف تجربیات خوددر۴کتاب در رابطه با داوری و مربیگری مشغول میباشند ، که عبارتند از:                               

۱) گنجینه رزمی .......... طراحی 500  تئوری تمرین رزمی ..............« ویژه مربیان »

۲) زرینه ضربات (پا)...آموزش انواع ضربات پا درکونگ فو.......« ویژه مربیان وهنرجویان»

۳) سیمینه سلاح(دست)...... آموزش نوین سلاحهای سرد....... « ویژه مربیان و هنرجویان»

۴) قوانین جامع داوری ................ آماده برای چاپ..........................« ویژه داوران »

/ 0 نظر / 34 بازدید