آموزش فرم سه نیوکونگ فو

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدبه صفحه آموزش فرم سه 

نیو کونگ فو  

خوش آمدید 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید  

شما دراین صفحه اجرای کامل فرم سه نیوکونگ فو

توسط دوست صمیمی وعزیزم جناب آقای

 استاد حسین  نصیری  

راملاحظه مینمایید  

به امید موفقیتهای روزافزون ایشان وشما

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

آموزش فرم سه نیوکونگ فو

مطالب ذیل طبق آخرین استاژ استاد معصولی در ٧/٣/١٣٨٩ می باشد

فرم سه كه در اصطلاح كوما به معني وحدت نام گرفته، مانند باقي فرم ها در نيكونگ فو مجموعه اي از حركات قدرتي ، سرعتي،عكس العمل سازي و دفاع وحمله مي باشد كه در ذيل به مراحل آموزش آن مي پردازم.

در ابتدا با اعلام كانگ فو يارومه ، كاميسماي مي ايستيم.

با اعلام نيوكونگ فو،دستها در مقابل صورت قرار مي گيرد به نحوي كه دست راست عمود و باز  و دست چپ به صورت متو و افقي پشت آن قرار مي گيرد. پاي راست روي پنجه.

 

دست راست به صورت كشيده از بالا و سمت راست يك مسير دايره اي را طي كرده و سر جاي خود باز مي گردد، پا در حالت رتو غير كلاسيك قرار مي گيرد(هر دو پا در يك خط و دوبرابر عرض شانه ها و نشست بر روي پاي چپ).

با تعويض نشست،دستها تعويض شده و دست چپ از بالا و در محور چپ بدن از حركت دايره اي قدرت را طي مي نمايد و در انتها سر جاي خود قرار مي گيرد.

با اعلام كومای پاي راست به عقب رفته و در رتو قرار مي گيرد و دست در حالت جيناي واقع مي گردد.

با پاي راست ضربه كيتو را زده و پا را جلو و در رتو قرار مي دهيم و با دست چپ دفاع آفما را اجرا مي نماييم و سپس متو راست و متو چپ و جيناي

با پاي چپ كيتو زده و در محور روبرو د رحالت رتو غير كلاسيك قرار داده به نحوي كه كاملا نشست بر روي پاي جلو بوده و با دست چپ دفاع آفما و همزمان با راست متو وارونه را زده و جمع مي نماييم.

بدون حركت پا فقط نشست پا تغيير كرده و به اورايما رتو تبديل شده و دست در حالت گارد قرار مي گيرد( در اين حالت پشت متو راست به سمت زمين و پشت متو چپ به سمت بالا مي باشد).

با پاي راست كيتو زده و در محور روبرو د رحالت رتو غير كلاسيك قرار داده به نحوي كه كاملا نشست بر روي پاي جلو بوده و با دست راست دفاع آفما و همزمان با چپ متو وارونه را زده و جمع مي نماييم.

بدون حركت پا فقط نشست پا تغيير كرده و به اورايما رتو تبديل شده و دست در حالت گارد قرار مي گيرد( در اين حالت پشت متو چپ به سمت زمين و پشت متو راست به سمت بالا مي باشد).

با پاي چپ و در محور روبرو كيتو زده و پا را دررتو قرار مي دهيم و با دست چپ دفاع آفما را انجام مي دهيم.

با جمع شدن پاي راست به سمت جلو و قرار گرفتن در كنار پاي چپ و روي پنجه با اندكي نشست با كف دست راست ضربه به مثانه را مي زنيم

حال پاي راست به سمت عقب و رتو حركت كرده و با دست راست پس از عكس العمل گيري مجددا ضربه يته متو در پهلو را اجرا و سپس جيناي گرفته

با جمع شدن پاي راست به سمت جلو و قرار گرفتن آن در كنار پاي چپ و پيچش بدن 90 درجه به راست ، با پاي راست  ضربه كانسرد(ضربه با تيغه پا و در حد عضله سفيد ران)را در محور پشت اجرا مي نماييم. (در اين ضربه دست چپ عكس العمل و دست راست به موازات پا مي باشد) 

با عكس العمل گيري دست و نشست كامل بر روي پاي راست در رتو غير كلاسيك، بطور همزمان ضربه دوما متو را اجرا مي نماييم

با عكس العمل گيري مجدد دست و تغيير رتو غير كلاسيك به اورايما رتو، دست راست به صورت تيغه و كاملا كشيده بر روي پاي راست و دست چپ به صورت متو و در كنار صورت قرار مي گيرد

ضمن پيچش 180 درجه اي بدن به سمت راست، با پاي چپ ضربه يته را در محور پشت سر زده

و پا چپ را عقب و در رتو قرار داده، دست راست  دفاع آفما و دست چپ بر روي شال و به صورت ضربه با آرنج و عكس العمل قرار مي گيرد

با جمع شدن پاي چپ به سمت جلو و قرار گرفتن در كنار پايراست و روي پنجه با اندكي نشست با كف دست چپ ضربه به مثانه را مي زنيم

حال پاي چپ به سمت عقب و رتو حركت كرده و با دست چپ پس از عكس العمل گيري مجددا ضربه يته متو در پهلو را اجرا

و سپس جيناي گرفته

 

با پاي راست در محور پشت ضربه يته را اجرا نموده

و با 180 درجه پيچش به سمت چپ ، و قرار گرفتن پاي راست پشت پاي چپ و در اورايما رتو حركت خيماي را اجرا مي نماييم(اعلام خیمای)(در خيماي دست راست از پايين با سمت سينه و دست چپ از داخل بدن به سمت خارج بدن حالت دفاعي پيدا مي كند)

ضمن تغيير رتو و پيچش بدن به سمت راست پاي چپ به سمت پاي راست شكسته و دست راست دفاع آفما و دست چپ دفاع پهلو

با پيچش بدن و تغيير رتو به سمت چپ و رتو غير كلاسيك، با هر دو دست و از داخل بدن به سمت خارج و با تيغه هاي بيروني دست به طور همزمان ضربه وارد مي نماييم

ضمن جمع شدن پاي چپ به سمت عقب دستها بر روي سينه جمع شده به طوري كه دست چپ رو قرار گيرد

همزمان با قرار گرفتن پا در حالت اورايما رتو، دست راست به صورت عمود و دست چپ به صورت كاملا كشيده و به موازات پاي چپ باز شده و ضربه وارد مي نمايد(در اين حالت هردو دست به صورت تيغه مي باشد)

با پيچش 90 درجه اي بدن به سمت چپ با پاي راست ضربه اورايادرا اجرا مي نماييم(ضربه اوراياد ، اورايما قفل با تيغه پا مي باشد)

با قرار دادن پاي راست در اورايما رتو حركت خيماي را اجرا مي نماييم(اعلام خیمای)

ضمن تغيير رتو و پيچش بدن به سمت چپ پاي راست به سمت پاي چپ شكسته و دست چپ دفاع آفما و دست راست دفاع پهلو

با پيچش بدن و تغيير رتو به سمت راست و رتو غير كلاسيك، با هر دو دست و از داخل بدن به سمت خارج و با تيغه هاي بيروني دست به طور همزمان ضربه وارد مي نماييم

ضمن جمع شدن پاي راست به سمت عقب دستها بر روي سينه جمع شده به طوري كه دست راست رو قرار گيرد

همزمان با قرار گرفتن پا در حالت اورايما رتو، دست چپ به صورت عمود و دست راست به صورت كاملا كشيده و به موازات پاي راست باز شده و ضربه وارد مي نمايد(در اين حالت هردو دست به صورت تيغه مي باشد)

با پيچش 90 درجه اي بدن به سمت راست با پاي چپ ضربه اورايادرا اجرا مي نماييم(ضربه اوراياد ، اورايما قفل با تيغه پا مي باشد)

پاي چپ را در حالت يته رتو قرار مي دهيم و دستها در حالت جيناي مي باشد

با حركت پاي چپ به سمت راست بدن و قرار گرفتن در كنار پاي راست(پا قلاب)و دستها در حالت گارد

با پاي راست ضربه يته در محور راست را اجرا كرده و پا را در رتو كلاسيك (نشست روي پاي چپ)و دست راست به موازات پاي راست و دست چپ به صورت هوتو و در كنار صورت

با تعويض رتو نشست بر روي پاي راست ضربه آبان متو(دست راست ضربه آبان تو و دست چپ متو)

با پاي چپ ضربه كيتو در محور راست بدن را اجرا كرده و سپس پاي چپ را در حالت يته رتو قرار داده و جيناي مي گيريم

 

با حركت پاي راست به سمت چپ بدن و قرار گرفتن در كنار پاي چپ(پا قلاب)و دستها در حالت گارد

با پاي چپ ضربه يته در محور چپ را اجرا كرده و پا را در رتو كلاسيك (نشست روي پاي راست)و دست چپ به موازات پاي چپ و دست راست به صورت هوتو و در كنار صورت

با تعويض رتو نشست بر روي پاي چپ ضربه آبان متو(دست چپ ضربه آبان تو و دست راست متو)

با پاي راست ضربه كيتو در محور چپ بدن را اجرا كرده و سپس پاي راست را در حالت يته رتو قرار داده و جيناي مي گيريم

با پيچش 180 درجه اي بدن به سمت چپ با ياي راست يته را زده

در همان محورپاي راست را در رتو قرار داده و ضربه آبان تو زده مي شود

با حركت پاي چپ به جلو و قرار گرفتن در جلوي پاي راست با اندكي نشست ضربه دورنا را با دست چپ اجرا مي نماييم(اعلام دورنا)

حال با حركت پاي چپ به سمت عقب و قرار گرفتن در رتو با دست چپ ضربه هوتو را اجرا مي نماييم(هوتو)

با جمع شدن پاي چپ در پشت پاي راست و دفاع پهلو با دست راست

مجددا پاي چپ به رتو باز گشته و با دست چپ ضربه يته متو مي زنيم

بدون حركت پا دستها در حالت جيناي

 با پيچش 90 درجه اي بدن به سمت راست با ياي چپ يته را زده

در همان محورپاي چپ را در رتو قرار داده و ضربه آبان تو زده مي شود

با حركت پاي راست به جلو و قرار گرفتن در جلوي پاي چپ با اندكي نشست ضربه دورنا را با دست راست اجرا مي نماييم(اعلام دورنا)

حال با حركت پاي راست به سمت عقب و قرار گرفتن در رتو با دست راست ضربه هوتو را اجرا مي نماييم(هوتو)

با جمع شدن پاي راست در پشت پاي چپ و دفاع پهلو با دست چپ

مجددا پاي راست به رتو باز گشته و با دست راست ضربه يته متو مي زنيم

بدون حركت پا دستها در حالت جيناي

با پاي راست ضربه اورايما زده و مجددا به همان رتو بازگشته و دستها در جيناي قرار مي گيرد

با پاي راست ضربه كيتو زده و پا را جلو و در رتو قرار داده و جيناي مي گيريم

با پاي چپ ضربه اورايما زده و مجددا به همان رتو بازگشته و دستها در جيناي قرار مي گيرد

با پاي چپ ضربه كيتو زده

و با 180 درجه به سمت چپ پا را در اورايما رتو و دستها در گارد قرار مي گيرد( پشت دست راست رو به زمین و پشت دست چپ سمت بالا)

با پيچش 360 درجه اي از راست ، با پاي راست يته زده و در همان زاويه پا را در اورايما رتو قرار مي دهيم و دستها در گارد

با پيچش 360 درجه اي از چپ ، با پاي چپ يته زده و در همان زاويه پا را در اورايما رتو قرار مي دهيم و دستها در گارد

با حركت پاي راست به سمت جلو و قرار گرفتن در كنار پاي چپ كف دستها در مقابل صورت بالا آمده

از اين حالت دست چپ متو و دست راست باز و اعلام كانگ فو يارومه

 

و سپس با قرار گرفتن در حالت كاميسماي فرم سه را به پايان مي رسانيم.

فيلم فرم سه

http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://nkungfo.persiangig.com/SABZ.wmv

/ 0 نظر / 29 بازدید