آموزش سلاح های سرد

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدبه صفحه آموزش سلاح های سرد 

توسط  ناصر  بخشی  

خوش آمدید 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

شما دراین صفحه نحوه فعالیت وارایه خدمات

به علاقمندان درسایر رشته های ورزشی ورزمی وهنرجویان نیوکونگ فوکار

رادربخش آموزش سلاحهای سردمشاهده خواهیدکرد 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

فهرست مطالب موجود دراین صفحه: 

1) اطلاع رسانی دررابطه بانوع ونحوه آموزش

2) هدف ازانجام دوره های آموزشی درماه مبارک رمضان

3) فعالیتهای آموزشی درکلاس رده بالاها

4) اخبار آموزش سلاحهای سرد

_ برنامه کلاسهای آموزشـی سلاحهای سـرد « در رمضان1389 » 

_ برنامه کلاسهای آموزشـی سلاحهای سـرد « در رمضان1390 » 

5) آشنایی باسلاحهای سرد 

 

سلاحهای سرد 

( نمایشی وکاربردی) 

استاد ناصر بخشی 

آموزش باشیوه ای منحصر به فرد ، ابداعــی وجدید انواع سلاحها شامل :

نانچیکو تک وجفت ، دوچوب ، چوب بلند ، سای ، تونفا ،

شمشیرسامورایی ، کارد تک وجفت ، سانچیکو

درکوتاه ترین زمان

      توجه:

آموزش بصورت عمومی وخصوصی

برای تمام علاقمندان به فراگیری پذیرفته میشود

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 

این تبلـیغات نیست ؛ اطـلاع رسانـی اسـت

                                                    معتقدیم که ،

                       کاری راکه خدا توان انجام دادنش را عنایت فرموده ، 

                         باید برای رضایت خدا وخدمت به خلق ، صرف نمود

                         پس کاری که برای خداباشد ، نیازی به تبلـیغات ندارد 

ماخدمتگزاری به شما را وظیفه خود میدانیم وبه آن افتخار میکنیم 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

تلفن تماس :   226   77   338               همراه  :    295  57  30  0912    

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

 هدف ازانجام دوره های آموزشی فوق برنامه

درماه مبارک رمضان 

درراستای کشف وپرورش توانمندی های بالقوه وتبدیل آن به توانمندیهای بالفعل  

بحمدالله این توفیق ازسالیان دور درماههای مبارک رمضان حاصل شد که هرسال  

دردوره آمـوزشــی کوتاه مــدت با آموزش فوق برنامــه یک سلاح سرد بصورت  

رایگان وهـــدیه این ماه مبارک خدمت بیشتری را به ورزشکاران ارایه دهیم  

وبا تمرینات فوق برنامه وآموزش سلاح ســرد واصول دفاع شخصی سلاحها  

توانایی شاگردان را بالاتر ببریم .  

لازم بذکراست درحال حاضر ، اکثریت شاگردان مشغول به تمرین و تمام  

شاگردانی که دراین سالها وخصوصاً ماههای مبارک رمضان درتمرین حضور  

داشتند موفق به یادگیری انواع سلاحها ویاحداقل یک سلاح شده اند واکنون  

بسیاری ازشاگردان قدیمی توانایی آموزش ومربیگری انواع سلاحهای سرد رادارند. 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

ضمنادرماه مبارک رمضان بدلیل کاسته شدن توان هنرجویان وهمچنین تشویق ، ترغیب، تداوم وپیوستگی تمرین  تاپایان ماه مبارک رمضان ، هرساله سعی شده است تاهنرجویان درتمامی رده های سنی (نونهالان ، نوجوانان ، جوانان وبزگسالان) باآموزش دردوره های فشرده تخصصی که کمتردرطول سال فرصت آموزش آنها مهیا میشود، بصورت رایگان  به افزایش توانایی هایشان افزوده شود.  

هرساله این فرصت راغنیمت میشماریم واز زمان بدست آمده به نحو احسن نهایت استفاده وبهره برده میشود تا هنرجویان درسایر مهارتهای رزمی ، تسلط بیشتری پیدانمایند. 

بحمدالله ازسال 1380 تا سال 1389( تاکنون) بطورپیوسته توفیق این راداشته ایم که به آموزش دوره های فوق برنامه  بصورت فشرده و تخصصی بپردازیم.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

سال 1380  

آموزش تخصصی دفاع شخصی (دوره مقدماتی )از تاریخ 1/9/1380 لغایت 10/10/1380  

سال 1381  

آموزش تخصصی دفاع شخصی(دوره پیشرفته ) از تاریخ 20/8/1381 لغایت 1/10/1381  

سال 1382  

آموزش تخصصی سلاح نانچیکو(تک) ودفاع شخصی نانچیکواز 1/8/82 لغایت 10/9/82 

سال 1383  

آموزش تخصصی سلاح نانچیکو ( جفت ) از تاریخ 20/7/1383 لغایت 1/9/1383  

سال 1384  

آموزش تخصصی سلاح دو چوب (کالی اسکریما) از 1020/7/1384 لغایت 20/8/1384  

سال 1385  

آموزش تخصصی سلاح چـوب  بلنــــد از تاریخ110/7/1385 لغایت 10/8/1385  

سال 1386  

آموزش تخصصی سلاح سا ی دفاع شخصی سا ی از  20/6/1386 لغایت 30/7/1386  

سال 1387  

آموزش تخصصی سلاح کارد(تک وجفت) ودفاع شخصی کارداز 10/6/87لغایت 20/7/87 

سال 1388  

آموزش تخصصی سلاح  شمشیر سامورایی (ریکیما)از 1/6/1388 لغایت 10/7/1388   

سال 1389  

آموزش تخصصی سلاح تونفا ( تک و جفت ) از تاریخ 20/5/1389 لغایت 1/7/1389  

سال 1390   

آموزش تخصصی سلاح کـاما ( تک و جفت ) از تاریخ 10/5/1390 لغایت 10/6/1390 

به پاس عملکرد ثمربخش تمام شاگردانی که با موفقــیت دوره آموزشی رابه   

پایان رسانند گواهیـنامه پایان دوره سـلاح سرد باشگاهی تقدیم شده است 

ودرذیل آن این مطلب درج گردیده است. 

لطفا توجه بفرمایید 

فراگیری ومهارت دراجرای فنون رزمی ونمایشی سلاح 

درواقع پی بردن به هنر، استعداد وتوانائیهای نهفته درونی است، 

وتوصـــیه اینـــکه  

میبایست درمورد زمان ، مکـان ونحوه استفاده ازسـلاح 


دقت کـافی و وافـی رادرنظـرداشته باشیـم.
 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

بمناسبت حلول ماه مبارک رمضان  

آموزش سلاحهای سرد ویژه کونگ فوکاران

/ 0 نظر / 26 بازدید