توصیه های دیگر

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدبه صفحه توصیه های دیگر

باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج)

خوش آمدید

تهیه وتنظیم : ناصر بخشی

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

شمابامشاهده ودقت دراین صفحه میتوانید

به اطلاعاتی ارزشمند برای

پیشرفت وکسب موفقیتهای بسیاردرزندگی فردی واجتماعی ،

گـــام بلند ومحکمی رابردارید

به امید موفقیتهای روزافزون شما

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

فهرست مطالب موجود دراین صفحه:

1) آخرین توصیه ها

شامل نحوه :

ـ پیشنهادخیرخواهـانه درپایان اوقات فـراغت فصل تابستان

2) جزوه اصـــول اساسـی زندگـی

شامل نحوه :

- داشتن تغذیه سالم

- داشتن شیوه خوب زندگی

- داشتن آرامـش ونداشتن استرس

- داشتن تحرک و ورزش

3) راز روشن

شامل جملات  کلیدی ، راهبردی وکاربردی (مثبت اندیشی وانرژی بخش) در زندگی فردی واجتماعی

4) 20روش برای افزایش خلاقیت

5) مهارت خوب زندگى کردن را بیاموزیم

6) خصوصیات افراد موفق وکامیاب


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 

بسمه تعالی

ما مي خواهيم از طريق  ورزش جواناني تربيت كنيم كه 

ازنظر جسـمي سـالم ، بانشـاط ، نيرومنـد  

وازنظر روحـي مؤمـن ، شجـاع و ايثـارگر و... باشند.

آیا می دانـید ؛

************

پرکـردن اوقات فـراغت با غنی کردن اوقـات فراغت فـرق دارد

باشگاه فرهنگي ، ورزشي ، رزمي المهدي(عج)

هیچ وقت سعی نکـرده اوقات فراغـت فرزندان دلبند وعزیـزتان را تنها پـُـرکنند 

بلـکه همیشه سـعی داشته است که اوقـات گرانبهای آنهارا پُـربارو غـنی کند.  

اولیاء گرامی وارجمند، باسلام وتحیت ؛

اکنون که دراواخرفصل تابستان وظاهراً اوقات فراغت عزیزان شما قرارداریم، شایددرذهن شما این تداعی شودکه باشروع مدارس دیگردوران ورزش کردن بچه ها تمام شودو بیشتر به درس خواندن توجه کنند. امــا ؛       

ورزش همیشه باعث پیشـرفت زندگی خصوصاً تحصـیل بوده است

نه مانع  پیشـرفت درزندگی 

تداعی آغازمدارس واتمام ورزش نیازبه تفکرونواندیشی بیشتری دارد ، چراکه اوقات فراغت مختص فصل تابستان نیست ومسلماً بابرنامه ریزی می توان درطول سال به همه کارها ازجمله ورزش دست یافت.

ودیگراینـکه فرزندان شما دراین منطقه همیشه دارای اوقات فراغت های بسیاری هستندکه چه بساخدای ناکرده برای گذراندن اوقات فراغت خود، گرایشهایی به سمت معضلات اجتماعی پیداکنندوباید بدانیدکه ؛ 

ورزش کردن  براي این است ، بهترفكركنـيم تا  بهترزندگي كنـيم

************

کسانی که درسالهای گذشته به این توصیه وپیشنهاد دوستانه وخیرخواهانه مـا توجه وعمل کردند، در حال حاضرازافتخارات خود،خانواده ،اجتماع و باشگاه فرهنگي ، ورزشي ، رزمي المهدي(عج) هستند.

حال اولیاء محتـرم ، شمامی توانیدباگرفتن تصمیمی منطقی واقدامی ازسرآینده نگری و دوراندیشی ، ازهرزرفتن اوقات فراغت فرزندان عزیزتان درحین سال تحصیلی ، ازتنبلی وسایرگرایش هایی که آنهارا به سمت معضلات وپدیده های منفی اجتماعی هدایت می کند، جلوگیری نمایید.

************ 

گذشته ازطرح مطالب فوق به اطلاع میرساند ، دراندک مدت فصل تابستان که مجموعاًً36 جلسه تمرینی میباشد، (درصورت حضورمنظم درتمرین)فرزنددلبنـد شما تنهابه گوشه ای ازتوانایی های ابتدایی ومقدماتی خود پی برده اندوبه راهنمایی های بیشترمربی خود نیاز مبرم دارندتاآموزشهای سطح بالاتروپیشرفته تری راببینندکه درآینده بتوانندافتخارآفرینی کنندوباعث افتخارخودوشما اولیاءگرامی بشوند.

دراین راستامدیریت باشگاه فرهنگي ، ورزشي ، رزميالمهدي(عج) بااستعانت ازخداوند متعال وبذل عنایت ائمه اطهار (ع)  خصوصاًحضرت صاحب الامر،امام زمان(عج)به همراهی کادرمربیان باتجربه،پرتلاش ودلسوز، جهت انجام وظایف شرعی واجتماعی خودتوانسته است درطول 15سـال گذشته ، درسانسهای تمرینی مجزاومتعدد، محیطی صمیمی وسراسر آموزشی رافراهم آوردتاعزیزان شمابه یادگیری ، تمرین وکسب موفقیت بپردازند واین افتخارمامیباشدکه درخدمت شماوفرزندان شما باشیم، چراکه معتقدیم خدمتگزاری به مردم افتخاراست .

************

باشـگاه فرهنگي ، ورزشي ، رزمي المـهدي(عج) بامجوزرسمی ومستقیم ازاداره کل تربیت بدنی استان تهران در 2 بخش آقایان وبانوان ، باهدف پرباروغنی سازی نسل جوان وآینده سازایران ، چه ازنظرورزشی وچه ازنظراخلاقی توانسته است اثرگذار باشد وبه موفقیتهای بسیاروچشمگیری دست پیداکند.

اکنون نیزبابرنامه ریزی مدون وازپیش تعیین شده وهدفمند ، آمادگی خودرااعلام میداریم تا سهمی درکسب موفقیت های اجتماعی توسط فرزندعزیزشما درآینده ، داشته باشیم.(انشاالله)

«  پیشنهادخیرخواهـانه امروزما ، ضـرورت فردای شـماست »

توجه به پیشنهادما یعنی موفقیت بیشتر شما درتربیت فرزندعزیزتان است

************

باشـگاه فرهنگي ، ورزشي ، رزمي المـهدي(عج)

باامکاناتی محدود وپیشرفتی نامحدود

قديمـي ترين و با سابقه ترين باشـگاه منطقه

مسعوديه ـ والفجر ـ اسلام آباد ـ مسگرآباد ـ قصرفيروزه و افسريه

مرکزآموزش ورزشـکار ، قهـرمان ، مـربی و داور

رشتـه های فـعال:

«  ازچنـد سـال تا چنـدین سـال  »

آقـایان :

تکـواندو ـ کونگ فو ـ بوکـس ـ ژیمناستیک ـ دفاع شخصي ـ سلاح سرد

بانـوان :

ایروبیک ـ یوگـا ـ تکواندو ـ کونگ فو ـ کاراته ـ ژیمناستیک ـ دفاع شخصي ـ سلاح سرد

 ××××××××××××

توضیح :

تمامی مطالب این صفحه تحت عنوان جزوه ای بنام

اصـــول اساسـی زندگـی

دراختیار ورزشکاران باشــگاه فرهنـگی ، ورزشـی ، رزمـی المــهدی(عج) قرارگرفته

 است، لذا به جهت دسترسی دیگرعزیزان ، تمامی صفحات جزوه مربوطه را بصورت کامل

دراین صفحه قرارداده ایم تا همگان ازآن بهره ببرند.

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

طرح روی جلد

باشــگاه فرهنـگی ، ورزشـی ، رزمـی المــهدی(عج)

مرکز آموزش وتربیت ورزشـکار، قهـرمان ، مـربی و داور

باامـکاناتی محدود وپیشـرفتی نامحـدود

« زیرنظراداره کل تربیت بدنی استان تهران » 

اصـــول

اساسـی زندگـی

 almahdiclub.blogfa.com

تهیه وتنظیم  : ناصــر  بخشی

-------------------------------------------------------------------------- 

بسمه تعالی 

باسلام وعرض ارادت به شما دوست محترم وگرامی ؛

به اطلاع جنابعالی میرساندکه بااستعانت ازخداوند متعال وبذل عنایت ائمه اطـهار (س) خصــوصاً حضرت صاحب الامــرامام زمان (عج) جهت انجام وظایف ومسئولیتهای شرعی واجتماعی با مساعدت اداره کل تربیت بدنی استان تهران وحوزه جنوب شرق دررشته های مختلف ورزشی و رزمی جهت ( آقایان و بانوان ) برای خدمت رسانی به اهالی شریف وگرانقدر تاسیس گردید وازهمان زمان بابهره گیری ازمربیان کاردان، متعهدو با تجربه که سابقه انتقال دانش نوین تربیـت بدنی راداشتند،استفاده نموده است که نتیجه این دقت وپیگیری ، آموزش اصولی ورزشکاران وکُلکسیونی ازمدالهـاوعناوین متعدد قهرمانی درمسابقات مختلف بوده اسـت.

معمــولاً فعالیت باشــگاهها بیشــتر دربخش امـور ورزش صورت میگیرد، اما باشگاه خدمتــگزارشما ، باشـگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج) بنابرضرورت موقیعت وحساسیت عزیزان دربخش فرهنگی واجتماعی نیز فعال بوده ودرکنارفعالیتهای وافتخارات ورزشی ، باارائه مطالب وراهکارهای مناسب ، دائم درحال پیگیری میباشد، چراکه اغلب افرادی که به مامراجعه می کنند از قشرآسیب پذیروکم سن وسال جامعه هستند لذا ، مدیریت ومربیان این باشگاه همچون شما اولیای محترم مراقب آینده عزیزانتان هستندتاآسیبی به آنان نرسد ومورد تهاجم فرهنگی ومعضلات اجتماعی قرارنگیرند.

دراین راستا به گوشه ای از سایرفعالیتها بشرح ذیل اشاره میگردد:

ـ تشکیل جلسات مشاوره ( شخصی وگروهی )

ـ تشکیل جلسات مذهبی جهت شناخت بیشترخدا ، قرآن و ائمه اطهار(س)وارائه احادیث

ـ آشنایی وهدایت آنان به فرهنگ اصیل ایرانی ، اسلامی

ـ ارائه بروشــور، جزوات ومشاوره حضــوری وارائـه راهکار مناسب به اولیـا وپیگـیری در4 بخش ورزشی ، تحصیلی ، تغذیه ای واخلاقی

ـ سوق دادن وتشویق به انجام کارهای خیر (کمک مالی به افراد کم بضاعت وبی بضاعت ، تهیه جهیزیه ، زلزله زدگان ، سیل زدگان و...)

ـ حضور در مراسمات (جشن عروسی ، عیادت و...)

ـ تشویق واهداء انواع جوایزبه قهرمانان وپیشرفتیهای ورزشی ، تحصیلی ، تغذیه ای واخلاقی

درپایان ضمن ابراز اخلاص وخدمتگزاری مجدد به حضورشما دوست عزیز وارجمند ،

عرض میداریم که ؛ باعث خوشحالی وافتخارمدیریت باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج)  است که با ارائه مطالبی جدید برای بهترزندگی کردن شما جزوه راتحت عنوان اصول اساسی زندگی راتقدیم نماییم.

باشد که مورد توجه واستفاده شما قرارگیرد و ما را  ازدعای خیرخود فراموش نفرمایید.

« انشاءالله »

موفقیت یعنی توفیق هرچه بیشتر در بندگی خدا

به امـید موفقـیت های روزافزون شـما

 ---------------------------------------------------

باسلام مجـــــدد ؛

آیامیدانیداساس زندگی دنیـا تنـها 4 چیزاست

لازم بذکراست هر4مورد بصورت حلقه های زنجیربه یکدیگرمتصل هستند وبه تنهایی ارزشی خاصی ندارندوهیچ یک ازاصول چهارگانه جدای ازاصول دیگرنیست ودرواقع هر چهاراصول لازم وملزوم همدیگر میباشندتا بتوانیم بصورت اصولی واساسی زندگی کنیم. لذا رعایت تمامی اصول میتواند نقش سازنده وتاثیرگذاری درزندگی شخصی واجتماعی شما داشته باشدکه بشرح ذیل میباشد :

1)   داشتن تغذیه سالم

2)     داشتن شیوه خوب زندگی

/ 0 نظر / 9 بازدید